Zákon o priestupkoch

Podrobný komentár s judikatúrou

Zákon o priestupkoch
Autoři:Soňa Košičiarová
Nakladatelství:  
Formát: 145x205  
Vazba: vázaná  
ISBN/ISSN: 978-80-7502-465-7  
EAN: 9788075024657
Vydáno: leden 2021  
Rozsah: 832 stran
Dostupnost: skladem  
Jazyk:  
Cena: 1.490 Kč vč. DPH
Obvyklá cena: 1.490 Kč vč. DPH
Více informací:
Anotace:

Komentár komplexne a prehľadne analyzuje ustanovenia zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, a to aj v kontexte s Ústavou Slovenskej republiky a s Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Obsahuje precízne rozpracovaný výklad k jednotlivým skutkovým podstatám priestupkov v znení účinnom od 1. decembra 2020.

Špeciálnu pozornosť venuje objasňovaniu priestupkov. Detailne sa zaoberá právami obvineného, poškodeného i ďalších účastníkov konania o priestupku. Podrobne rozoberá osobitosti rozkazného konania a blokového konania.

Absolútnou novinkou je výklad týkajúci sa povinnosti správnych súdov prihliadať pri prieskume zákonnosti rozhodnutí orgánov štátnej správy a obcí vo veciach priestupkov na základné zásady trestného konania podľa Trestného poriadku a zásady ukladania trestov podľa Trestného zákona.

Zárukou kvality publikácie sú renomovaní recenzenti s bohatými skúsenosťami z trestného práva a správneho práva.

O autorke:

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. je vysokoškolská učiteľka, v rokoch 2006 až 2015 vedúca Katedry správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Členka Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (1997 – 1998, 2006 – 2010), Stálej pracovnej komisie pre správne právo LRV SR (1999 – 2010), v súčasnosti členka osobitných komisií pre konanie vo veciach rozkladov a Konzultačného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre otázky aplikácie správneho poriadku.

Z jej rozsiahlej publikačnej činnosti možno spomenúť monografiu Princípy dobrej verejnej správy a Rada Európy (2012), Verejná správa a právo na spravodlivý proces (2014), Princípy správneho trestania (2017), Právo a povinnosť združovať sa (2019), ako aj ďalšie odborné komentáre – Správny poriadok (2004, 2013) a Zákon o obecnom zriadení (2018).

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
Mohlo by vás zajímat:
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
Poškodený v predsúdnom konaní
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania
Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta
Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi
Šikana a mobing na pracovisku
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server