Nejprodávanější knihy
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Kateřina Fafejtová
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy. Vybrané otázky
Ondřej Horák a kolektiv
Učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady z věcného a dědického práva a jim odpovídající instituty. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky.
Cena: 290
 
Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví
Aleš Borkovec
Monografie se zabývá problematikou akciových společností s rozptýleným vlastnictvím akcií včetně corporate governance. Na pozadí historických souvislostí autor vymezuje právní i jiné příčiny vzniku rozptýleného vlastnictví.
Cena: 360
 
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární
Radim Boháč (ed.)
Příspěvky účastníků konference „Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010“.
Cena: 780
 
Aktuální otázky metodologie právního myšlení
T. Machalová, M. Večeřa, J. Harvánek, L. Hlouch, M. Sobotka, T. Sobek
Publikace se věnuje základním institutům, jako je pojem nebo účel práva, dále roli základního instrumentária právního myšlení, právních pravidel a principů, či analogii ve výkladu práva, roli etiky v právním myšlení a právnímu welfarismu.
Cena: 450
 
Aktuální otázky správního soudnictví
Vladimír Sládeček, Petra Melotíková (eds.)
Sborník příspěvků ze sekce správního práva z konference Olomoucké právnické dny 2012 pořádané ve dnech 24.–25. 5. 2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 350
 
Aktuální právní aspekty migrace
Lenka Pítrová (ed.) a kolektiv
První část monografie se věnuje migrační legislativě EU a nově projednávaným návrhům, druhá část je zaměřena na vnitrostátní transpozici a implementaci unijního práva a na vnitrostátní cizineckou legislativu, především z pohledu ČR.
Cena: 280
 
Aktuální problémy rodinněprávní regulace:
Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv
Monografie se zabývá citlivými tématy rodinného práva (určování a popírání rodičovství, náhradní mateřství, vymáhání výživného) na rozhraní mezi stávající i novou právní úpravou dle nového občanského zákoníku.
Cena: 100
 
Alternativní řešení trestních věcí
Jiří Jelínek (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 290
 
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě
Filip Ščerba
Druhé vydání monografie reaguje na četné novelizace trestněprávních norem, které problematiku výrazně zasáhly. Autor podrobně analyzuje systém alternativních trestů a opatření pomocí jejich teoretického vymezení a hodnotí uplatnění v praxi.
Cena: 550
 
Analýza realitního trhu
Petr Ort
Jedinečná publikace popisující český realitní trh se zaměřuje na všechny jeho zvláštnosti a přináší informace nezbytné pro realitní zprostředkovatele, developery, stavební firmy i orgány státní správy a samosprávy.
Cena: 350
 
Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie
Václav Stehlík
Kniha se zaměřuje na dopad zásady efektivity a rovnocennosti definované judikaturou ESD v oblasti národních procesních předpisů. Jednotícím prvkem všech probíraných témat je fenomén času.
Cena: 360
 
Artificial Intelligence from the Perspective of Law and Ethics: Contemporary Issues, Perspectives and Challenges
Ján Klučka, Lucia Bakošová, Ľuboslav Sisák
Sborník z mezinárodní vědecké konference "Umělá inteligence z pohledu práva a etiky: aktuální otázky, perspektivy a výzvy" obsahuje 15 příspěvků. Collection of proceedings of the international scientific conference contains 15 texts.
Cena: 0
 
Autonomie jednotlivce
Lucie Piechowiczová, Lucia Madleňáková (eds.)
Sborník prezentuje příspěvky z Olomoucké debaty mladých právníků 2014. Z jednotlivých příspěvků i následné diskuze vyvstala řada zajímavých právních problémů i způsobů řešení, se kterými je možné se díky tomuto sborníku detailněji seznámit.
Cena: 380
 
Autorské právo a práva související – 3. aktualizované a rozšířené vydání
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Nové vydání učebnice systematicky vykládá problematiku autorského práva, reaguje na novelizace autorského zákona a unijní úpravy a zařazuje i nově zpracované kapitoly o umělé inteligenci či závazcích souvisejících s digitálním obsahem.
Cena: 760
 
Autorské právo v divadle
Jiří Srstka
Jedinečná publikace opisuje specifické účinky autorského práva v oblasti divadelní tvorby. Zabývá se právy výkonných umělců, režií, licencováním děl, výtvarnými díly v inscenacích, scénickou hudbou či problematikou agenturních představení.
Cena: 320
 
Autorské právo v literatuře
Jiří Srstka, Antonín Kočí
Publikace popisuje všechny instituty, které propojují autorské právo a svět literatury a poskytuje vhled do procesů, které provázejí tvorbu, vydávání a publikování literárních děl, včetně jejich následného zpracování a distribuce.
Cena: 290
 
Autorské právo v rozhlasovém vysílání
Marek Beneš
Jedinečná publikace komplexně a přehledně rozebírá právní regulaci rozhlasového vysílání. Odborně popisuje nelehkou problematiku kolektivní správy, nové technologické výzvy, které odvětví očekává, nebo trendy v europeizaci autorského práva.
Cena: 350
 
Autorský zákon
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček
Publikace zpracovaná zkušeným kolektivem autorů nabízí podrobný komentář k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný o judikaturu a přehled souvisejících předpisů.
Cena: 1390
 
Basic Economics
Jana Bellová
Autorka sestavila učebnici pro všechny, kdo se chtějí naučit základní ekonomické pojmy, principy a souvislosti v angličtině. The author designed the book for anyone who wants to learn some basic economic terms, principles and key aspects.
Cena: 160
 
Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí
Eva Fialová
Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích technologie bezkontaktních čipů RFID. Zevrubně přitom pojímá tři oblasti: obchod a služby, zdravotnictví a poskytování služeb souvisejících se zdravím a identifikace osob.
Cena: 390
 
BIM pro veřejné zadavatele
Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Petr Fiala
Příručka seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM) a vysvětluje principy, přínosy a náležitosti, které je nutné v souvislosti s tímto procesem řešit, aby investor splnil požadavky zákona.
Cena: 340
 
Biometrické osobné údaje podľa GDPR
Lucia Váryová, Monika Rafajová
Publikace vysvětluje pojem biometrie a problematiku zpracování biometrických osobních údajů v návaznosti na GDPR, objasňuje povinnosti provozovatelů a zpracovatelů a nabízí řešení problematických situací i praktické vzory dokumentů.
Cena: 230
 
Boží ľud
Ján Duda
Kánonickoprávne pojednanie o Božom ľude v katolíckej perspektíve objevuje jeho krásu, vzácnosť, pravidlá, zákonitosti i zraniteľnosť.
Cena: 290
 
Brexit v zrcadle ústavního práva
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Sborník pojednává o některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech vystoupení Spojeného království z Evropské unie.
Cena: 220
 
Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi
Pavla Sýkorová
Příručka podrobně vysvětluje koncepční změny, které přinesla rekodifikace, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Nabízí řešení aktuálních výkladových problémů. Uvádí příklady a vzor smlouvy o převodu jednotky.
Cena: 370
 
Cestování se zbraní
David Hanuška
Jedinečná příručka pro držitele všech druhů zbraní, kteří chtějí cestovat na území německy mluvících zemí. Poskytuje přehled právní úpravy, seznam zakázaných zbraní, kontakty na úřady a další užitečné informace pro ozbrojené cestovatele.
Cena: 200
 
Chrestomatie ke studiu filosofie práva
Ignác Antonín Hrdina, Zdeněk Masopust
Učebnice reprodukuje vybrané texty významných právních filosofů od antiky až po současnost. Antologie přináší mimo jiné i překlady dosud nepřeložených textů z latiny, angličtiny a němčiny.
Cena: 450
 
Církevní právo – 2. přepracované vydání
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Kniha se podrobně věnuje kanonickému právu katolické církve. Vykládá ústavní, správní, manželské, majetkové, trestní a procesní právo. Uvádí i principy, kterými se řídí církve pravoslavné, staroorientální a reformační.
Cena: 590
 
Církve a náboženské společnosti
Lucia Madleňáková
Publikace se zabývá právní úpravou církví a náboženských společností z pohledu správního práva. Podrobně rozebírá proces jejich vzniku, úpravu jejich fungování včetně rozsahu oprávnění a srovnává je se spolky.
Cena: 360
 
Církve a právo. Miscellanea
Jiří Rajmund Tretera, uspořádali Záboj Horák a Adam Csukás
Soubor miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího R. Tretery, vychází u příležitosti jeho životního jubilea. Jde o výběr drobných, čtivých článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících.
Cena: 690
 
CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží). Komentář s judikaturou
Michal Malacka, Slavomír Halla, Miluše Hrnčiříková
Komentář k úmluvě upravující mezinárodní obchodní poměry přeshraniční povahy přináší teoretický základ i praktický pohled a je doplněn výběrem národní a zahraniční judikatury soudů i rozhodčích institucí.
Cena: 1590
 
Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Michal Králík
Toto exkluzivní vydání mimořádně rozsáhlého pojednání o civilní a trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy mapuje její předpoklady a podmínky v celém historickém kontextu do současnosti.
Cena: 2750
 
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Michal Králík
Ojedinělá práce se zabývá odpovědnostními vztahy sportovců v souvislosti se sportovními úrazy. Mapuje historický vývoj, přináší rozsáhlou zahraniční komparaci a analyzuje českou a slovenskou doktrínu a soudní praxi v této oblasti práva.
Cena: 660
 
Civilní právo procesní.  Díl druhý: řízení vykonávací, řízení insolvenční
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Nové vydání druhého dílu učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad.
Cena: 550
 
Civilní právo procesní. Díl první: řízení nalézací
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném.
Cena: 890
 
Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
Antonín Valuš
Kniha se zabývá povinností lékaře postupovat lege artis, informovaným souhlasem a odpovědnostními nároky pacienta v případě porušení povinností ze strany lékaře včetně jejich uplatňování v civilním soudním řízení.
Cena: 360
 
Co na Prajzske se povědalo
Jana Schlossarková
Autorka ve svých básních a vyprávěních psaných "po našemu" i česky zachycuje příběhy a historky z Hlučínska, z minulosti i současnosti. Zvěčnila tak veselé, smutné i bizarní osudy obyvatel Hlučínska. Kniha obsahuje hlučínsko-český slovník.
Cena: 280
 
Co na Prajzske se stalo
Jana Schlossarková
Autorka ve svých básních a vyprávěních psaných "po našemu" i česky zachycuje příběhy a historky z Hlučínska, z dávné i nedávné minulosti i ze současnosti. Zvěčnila tak veselé, smutné a často bizarní osudy svých příbuzných, přátel a sousedů.
Cena: 280
 
Co ovlivňuje Ústavní soud a jeho soudce?
Jan Chmel
Tato čtivě napsaná kniha pojímá Ústavní soud nejen jako soudní těleso, ale i jako živý organismus složený z konkrétních soudkyň a soudců, ovlivňujících svým rozhodováním naše právo i společnost.
Cena: 450
 
Corporate Finance
Jan Vlachý
Monografie rozvíjí problematiku podnikových financí od teoretických východisek po systematický rámec, vhodný pro řešení otázek podnikové praxe. Nabízí univerzální pohled bez národní lokalizace, srovnává rozdíly v terminologii i zvyklostech.
Cena: 290
 
Corporate Finance - Exercises.2and
Jan Vlachý
Anglická cvičebnice představuje komplexní sbírku více než 300 příkladů a otázek opatřených uvozujícím textem. Je určena pro vysokoškolskou výuku podnikových financí.
Cena: 190
 
České paměti
Jiří Rajmund Tretera
Kniha pamětí popisuje v živém stylu osudy autora a jeho příbuzných i přátel s nejrůznějšími osudy. V příběhu jednoho výjimečného člověka a jeho blízkých představuje dějiny Čechů od konce 19. století až do současnosti.
Cena: 860
 
Česko-khmerský stručný slovník
Petr Šulc, Helena Kučerová, Khim Vicheka
Khmerština je úředním jazykem v Kambodži, kam směřuje pomoc neziskové organizace Help for Children, o. s. K usnadnění kontaktů sestavili autoři tento jedinečný slovník, jenž obsahuje i přepis výslovnosti khmerských slov a úvod do gramatiky.
Cena: 350
 
Československá a česká zahraniční politika:
František Zbořil
Podrobný výklad základních otázek zahraniční politiky našeho státu od r. 1918 do současnosti je doplněn výňatky ze souvisejících pramenů. Atraktivní způsob zpracování zaujme studenty nejen právnických, ale i jiných společenskovědních oborů.
Cena: 500
 
Daň z nabytí nemovitých věcí
Vladimír Pelc
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, reaguje na poslední novelizaci.
Cena: 380
 
Daně v Evropské unii
Jan Široký
Publikace shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie.
Cena: 490
 
Daňový řád s komentářem a judikaturou - 2. aktualizované a doplněné vydání
Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová
Komentář k podstatně novelizovanému daňovému řádu upozorňuje na souvislosti s rekodifikací soukromého práva, jakož i se změnami v jednotlivých daňových zákonech s dopady do správy daní a je doplněn aktuální i dřívější judikaturou.
Cena: 1490
 
Darovanie s príkazom v rímskom práve
Veronika Kleňová
Publikace analyzuje institut darování spojený s uložením povinnosti, popisuje historický vývoj úpravy a odpovídá na otázky ohledně nesplnění příkazu nebo odvolání pro nevděk, které jsou aktuální i v moderním soukromém právu.
Cena: 450
 
Dávky na bydlení v České republice
Gabriela Halířová
Monografie se věnuje sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a rodinám s úhradou nákladů na bydlení, jako je příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení či dávka mimořádné pomoci.
Cena: 380
 
Dědické právo. Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Druhé vydání oceňované příručky, která podrobně a komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti, reaguje na legislativní změny i bohatou judikaturu věnující se jednotlivým aspektům dědického práva.
Cena: 1890
 
Dědické právo podle nového občanského zákoníku
Daniela Kovářová
Kniha informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci českého soukromého práva. Srozumitelně vysvětluje nové pojmy a instituty, informuje o výši odměny notáře a na praktických příkladech ukazuje řešení nejčastějších problémů.
Cena: 490
 
Dědické právo v předpisech dlouhého století (1918–2022)
Martin Šešina, Petr Bílek
Příručka se vzory protokolů a rozhodnutí shrnuje historické právní úpravy dědění, které je nezbytné znát a aplikovat podle zásady, že hmotněprávní dědické vztahy i procesní postup se řídí úpravou platnou v době úmrtí zůstavitele.
Cena: 1190
 
Dějiny angloamerického práva
Jan Kuklík, Radim Seltenreich
Učebnice popisuje vývoj klíčových institutů common law a ústavní vývoj v anglickém a americkém právním prostředí. Výklad je doplněn rozsáhlým výběrem a překladem z původních anglicky psaných právních pramenů.
Cena: 960
 
Dejiny cirkevného práva
Vojtech Vladár
Učebnica poskytuje najdôležitejšie poznatky o vývoji Katolíckej cirkvi z právneho hľadiska, zohľadňujúc aj vzájomné vzťahy medzi ňou a štátom. Chronologicky sa zameriava na obdobie od prvopočiatkov Cirkvi až do dnešných čias.
Cena: 720
 
Dějiny českého a československého práva do r. 1945
Karel Malý a kolektiv autorů
Nové, doplněné vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší výklad dějin českého státu a práva na našem území od nejstarších počátků až do roku 1945.
Cena: 680
 
Dějiny evropského kontinentálního práva
Kolektiv autorů Právnické fakulty UK
Upravené vydání učebnice přináší přehled právního vývoje na evropském kontinentu, jednak podle jednotlivých zemí a jednak srovnávací metodou v časovém průřezu. Uvádí právní dějiny církví i dějiny politických a právních učení.
Cena: 1150
 
Dějiny kodifikace soukromého práva v českých zemích - 2. vydání
Ondřej Horák, Jakub Razim
Učebnice přináší výklad o vývoji, osobnostech a inspiračních zdrojích kodifikace obecného soukromého práva v českých zemích od středověku po současnost a dále přehled dějin domácí civilistiky v širším (teritoriálním) pojetí.
Cena: 300
 
Dejiny právnej úpravy rozvodov na území Slovenska
Ingrid Lanczová
Publikace pojednává o rozvodových důvodech a konzervativních i pokrokových aspektech v úpravě rozvodů na území dnešního Slovenska v časech rakousko-uherské monarchie i československého státu.
Cena: 280
 
Dejiny právnického vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave
Adriana Švecová, Miriam Laclavíková
V 2. vydaní predstavujú autorky dejiny právnickej vzdelanosti a právnej vedy na Právnickej fakulte historickej Trnavskej univerzity počas jej 110-ročného pôsobenia v starobylom slobodnom kráľovskom meste Trnava v rokoch 1667 – 1777.
Cena: 350
 
Dělba moci
Vojtěch Šimíček (ed.)
Sborník obsahuje 10 výtečných příspěvků představených na brněnské konferenci, která se tento rok zaměřila na téme dělby moci v celé jeho šíři, od teoretického základu až po praktické uplatnění, např. v době pandemie.
Cena: 380
 
Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády
Jan Kysela
Publikace se zabývá problematikou definice moci, jejími účinky i rizikem její degenerace, odtržení a uzavření. Zabývá se původní teorií smíšené vlády, samotnou doktrínou dělby moci i výzvami, problémy a omezeními, kterým čelí v současnosti.
Cena: 390
 
Deset let od přijetí českého trestního zákoníku
Jiří Jelínek a kolektiv
Desáté výročí přijetí českého trestního kodexu se stalo příležitostí pro řadu českých a slovenských autorů z oblasti trestního, ústavního či správního práva pro zpracování studií připomínajících toto výročí z pohledu jejich oborů.
Cena: 790
 
Dětičkám do ouška
Jana Schlossarková
Sbírka veršů pro děti o zvířátkách, květinách a jiných věcech, co nás obklopují, je bohatě ilustrována kresbami, které překypují barvami jako příroda sama. Knihu vytvořila významná hlučínská básnířka a spisovatelka.
Cena: 298
 
Deutsch im EU-Recht
Jana Girmanová
Učebnice poskytuje výklad základních témat EU, navazující vysvětlení příslušných gramatických jevů a jazyková cvičení založená například na analýze autentické judikatury.
Cena: 390
 
Deutsche Rechtssprache – 2. Auflage
Jana Girmanová
Učebnice vysvětluje praktické používání právnické němčiny – provází jednotlivými obory práva, nabízí autentické texty zákona i judikatury, vysvětluje gramatiku a související slovní zásobu. Novinkou je klíč s řešeními cvičení.
Cena: 480
 
Dieťa medzivojnového Slovenska
Adriana Švecová, Miriam Laclavíková
Kniha nabízí zajímavá fakta a překvapivé souvislosti vývoje institucionální péče o děti v první polovině 20. století. Zabývá se sociální politikou nové republiky, problematikou sociálně vyloučených a hendikepovaných děti nebo péčí o matky.
Cena: 290
 
Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace
Martin Hobza
Monografie je věnována jednotlivým způsobům distribuce investičních nástrojů jako důležitého mezičlánku mezi stranou nabídky a poptávky na finančním trhu. Podrobně analyzuje i veřejné a neveřejné nabízení investic do investičních fondů.
Cena: 190
 
Dítě v rodičovském konfliktu
Romana Rogalewiczová
Příručka provází rozchodem či rozvodem rodičů z pohledu dítěte. Radí rodičům i zástupcům zúčastněných profesí (soudce, advokát, OSPOD, mediátor aj.), jak předcházet konfliktním situacím vznikajícím během rozchodu či rozvodu a jak je řešit.
Cena: 380
 
Dohoda o vině a trestu
Filip Ščerba a kolektiv
Publikace přibližuje novou právní úpravu dohody o vině a trestu, která je analyzována z pohledu státního zástupce, obhajoby i soudu, dále recentní novelizaci odklonů a právní úpravu a možnosti využití institutu spolupracujícího obviněného.
Cena: 280
 
Dokazování v přípravném řízení
Marek Fryšták, Petra Polišenská
Příručka je věnována důležitému institutu tresního řízení - tzv. dokazování, a to ve stadiu přípravného řízení. Čtenář se na podkladě četných soudních rozhodnutí seznámí se současnou judikaturou, kterou je aplikační praxe velmi ovlivněna.
Cena: 300
 
Dokazovanie počítačovej kriminality
Norbert Halas
Monografia popisuje rôzne formy počítačových trestných činov, ako sú hacking, malvér, online podvody a skúma metódy dokazovania počítačovej kriminality vrátane cezhraničnej spolupráce.
Cena: 350
 
Dokazovanie v prípravnom konaní - trestnoprávne aspekty
Norbert Halas, Barbora Kollárová, Veronika Poliaková
Kniha sa zaoberá aktuálnou právnou úpravou dokazovania a riešením problémov z praxe. Analyzuje vybrané aspekty dokazovania z pohľadu zásahov do základných práv a slobôd s ohľadom na slovenskú, ale aj zahraničnú právnu úpravu a judikatúru.
Cena: 380
 
Dokazovanie v trestnom konaní
Jozef Záhora a kolektiv
K poctě Prof. JUDr. Vladimíra Matherna, DrSc. připravil kolektiv jeho spolupracovníků, žáků a sympatizantů monografii věnovanou otázkám dokazování v trestním řízení.
Cena: 596
 
Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Martin Kopa
Monografie zkoumá, jaké faktory dopadají na použití doktríny prostoru pro uvážení, a po analýze vztahů mezi nimi normativně konstruuje algoritmus, který by Evropský soud pro lidská práva mohl vzít v potaz při aplikaci doktríny.
Cena: 350
 
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace
Matěj Krupa
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt. Příručka se zabývá fenoménem sdílené ekonomiky a právním rámcem poskytování těchto služeb z pohledu práva EU a ČR.
Cena: 280
 
Doručování v civilním soudním řízení
Renáta Šínová, Klára Bartoníčková, Jana Křiváčková, Ingrid Kovářová Kochová
V příručce najdete vše o nové úpravě doručování podle obou posledních novel OSŘ a navíc spoustu informací o datových schránkách. Přehledný výklad je doplněn příklady, judikaturou a vzory.
Cena: 250
 
Dovolanie v trestnom konaní – judikatúra
Libor Duľa, Zuzana Kyjac
Aplikácia mimoriadneho opravného prostriedku dovolania odhaľuje nedostatky tohto inštitútu. Sporné situácie rieši judikatúra, ktorá je strelkou na aplikačnom kompase odborníkov. Táto monografia ju systematicky usporiadava v jeden celok.
Cena: 280
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 490
 
Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech
Jan Kysela a kolektiv
V knize vycházející k 20. výročí Senátu se autorsky sešly na dvě desítky senátorů, právníků a politologů, což umožnilo vznik pestré a přitom sevřené mozaiky názorů a analýz prohlubujících povědomí o smyslu parlamentů nejen dvoukomorových.
Cena: 490
 
Efektivita sankcionování mladistvých
Filip Ščerba, Bronislava Coufalová
Monografie nabízí podrobnou a kritickou analýzu současné české právní úpravy sankcionování mladistvých. Pozornost je přitom zaměřena nejen na hmotněprávní formy sankcí, ale také na odklony.
Cena: 480
 
Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů
Michal Urban
Publikace zachycuje právní vědomí studentů a způsoby, jakými je možné ho kultivovat. Popisuje konkrétní efektivní výukové strategie a projekty, které se osvědčují v praxi. Kniha je pomůckou středoškolských učitelů při výuce základů práva.
Cena: 380
 
E-government v České republice
Pavel Mates, Vladimír Smejkal
Nejobsáhlejší kniha o e-governmentu v České republice zpracovaná renomovanými odborníky se zabývá všemi existujícími právními a technologickými aspekty informačních systémů veřejné správy a dalšími složkami e-governmentu.
Cena: 600
 
Ekonomická kriminalita očima policejního orgánu
Pavel Kotlán
Příručka přináší praktický pohled na aktuální problémy ekonomické kriminality. Zabývá se typologií pachatelů, zajišťováním majetku, trestní odpovědností právnických osob, tunelováním obchodních společností či daňovými a úvěrovými podvody.
Cena: 290
 
Elektronické dokumenty v právní praxi
Tomáš Lechner
Kniha přináší komplexní právní pohled na elektronické dokumenty s důrazem na jejich praktické využití, např. ve formě podání, rozhodnutí, smlouvy či důkazního prostředku. Zabývá se též jejich konverzí i spisovou a archivní službou.
Cena: 420
 
Elektronizace správy daní
Michal Tuláček
Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním.
Cena: 350
 
English for Administrative Law
Martin Škurek, Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Učebnice angilckého jazyka zaměřena na správní právo a obecně problematiku veřejné správy. Publikace nabízí výklad jednotlivých institutů, následné přezkoušení nabytých znalostí pomocí různých druhů lingvistických cvičení a klíč řešení.
Cena: 290
 
English for Specific Purposes
Ian David Bell
Cvičebnice pro anglickou konverzaci obsahuje novinové články na různorodá právní témata, na než navazují otázky na porozumění textu a cvičení na rozšíření a opakování slovní zásoby. Zvolená témata podněcují studenty k diskusi.
Cena: 190
 
Environmentální kriminologie
Igor N. Barilik
Environmentální kriminologie zkoumá zločinnost ve vztahu k prostředí, ve kterém se vyskytuje. Kniha vychází z premis, že kriminalita je koncentrována kolem kriminogenních míst a že analýza vzorců kriminality má zásadní význam pro prevenci.
Cena: 390
 
European Constitutionalism and the Virus of Distrust
Filip Horák, Karel Řepa (eds)
This book represents a collection of selected papers that were presented by their authors at the international conference that took place on the 27–28 April 2022 at the Law Faculty of Charles University in Prague.
Cena: 0
 
Europeizace české státní správy: čtyři instituce, čtyři modely
Ivo Šlosarčík, Tomáš Weiss, Mitchell Young
Publikace na příkladu čtyř českých institucí (Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo obrany a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) zkoumá změny způsobené v české státní správě členstvím v Evropské unii.
Cena: 250
 
Evropská dimenze legislativního procesu
Lenka Pítrová
Monografie je zaměřena na teorii a praxi unijního legislativního procesu. Autzorčiným cílem je prolomit chápání tohoto procesu jako čisté externality a posoudit míru vlivu ČR na její podobu a působení faktorů, které ho spoluurčují.
Cena: 480
 
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR
Martin Škurek
Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách včetně soudního přezkumu rozhodnutí o přestupcích.
Cena: 380
 
Excesivní uplatnění a zneužití směnky
Radim Chalupa
Publikace se zabývá případy, kdy uplatnění směnečného nároku nerespektuje dohodu, na základě které směnečný vztah vznikl. Analyzuje jednotlivé druhy excesů a způsoby zneužití směnky včetně vytváření podmínek pro nekorektní výkon práva.
Cena: 890
 
Exekuční řád a zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Petr Hlavsa, Radovan Dávid, Michal Kojan
Čtenář v knize najde komplexní informace o zákonné úpravě včetně poučení o tom, jak postupovat při aplikaci novelizovaných ustanovení exekučního řádu.
Cena: 450
 
Fenomén judikatury v právu
Ondrej Hamuľák (ed.)
Sborník z 3. ročníku konference, jehož stěžejním tématem byla judikatura (ať už česká, slovenská či evropských soudů), je rozdělen do tří částí a obsahuje více než 50 příspěvků od účastníků z České i Slovenské republiky.
Cena: 400
 
Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)
Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek
Publikace analyzuje základní povinnosti správců cizích záležitostí, při čemž vychází z regulace a vývoje fiduciárních povinností v USA, SRN, Velké Británii i v ČR. Vykládá současnou právní úpravu a zabývá se i návrhy de lege ferenda.
Cena: 490
 
Film z hlediska autorského práva
Jiří Hrabánek
Praktická příručka čtenáře provádí "dílem audiovizuálním" (filmem) z pohledu autorskoprávního. Zabývá se např. právy autorů, navazujícími právy výrobců záznamů, možnostmi kopírováním děl, otázkami půjčování a bezplatného promítání filmů.
Cena: 190
 
Financovanie rozvoja regiónov a miest z fondov Európskej únie na Slovensku
Eva Výrostová, Zuzana Hrabovská, Milan Douša
Monografia sa zaoberá možnosťami financovania rozvoja regiónov a miest zo zdrojov Európskej únie, so zameraním na zhodnotenie doterajšie implementácie fondov politiky súdržnosti v SR a nastavenie týchto fondov v novom období 2021 - 2027.
Cena: 0
 
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
Tomáš Sejkora
Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států.
Cena: 290
 
Fotografie a právo – autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii
Martin Valoušek
Pořízení fotografie má za následek vznik právních vztahů a potenciálně i právních problémů. Jedinečná publikace rozebírá mj. práva fotografa i fotografovaného, problematiku fotografování věcí a výklad doplňuje zajímavou judikaturou.
Cena: 330
 
Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu
Aleš Gerloch, Karel Beran a kol.
Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách této odpovědnosti, jak se projevuje ve všech právních odvětvích.
Cena: 360
 
Futurology of Labour Law
Marcel Dolobáč, Eva Lacková
The monograph explores the effects of the newest technological revolution on the world of work.
Cena: 0
 
Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého
Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík
Publikace zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. Dále popisuje vývoj čtyř institutů: právní jednání, cizinec, poručnictví a věcná práva.
Cena: 390
 
Geometrický plán: příručka pro vyhotovitele i uživatele
Jan Bumba, Milan Kocáb
Publikace přibližuje technologii zpracování plánů a informace potřebné pro provádění geodetických prací, zároveň shromažďuje všechny obecně závazné předpisy a jiná pravidla, které musí opravněná osoba při jejich vyhotovení používat.
Cena: 550
 
Globálna občianska spoločnosť v kontexte medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva
Ľubica Saktorová
Publikace zkoumá globální občanskou společnost jako aktéra v mezinárodních vztazích s potenciálem ovlivňovat mezinárodní mírovou politiku. Zdůrazňuje její vliv na ustavení Mezinárodního trestního soudu nebo v kampani za zákaz pozemních min.
Cena: 200
 
Green Ambitions for Sustainable Development: Past, Present and Future
Ján Klučka, Lucia Bakošová (eds.)
The publication consists of proceedings of the international scientific conference that took place on September 2022 at the Faculty of Law in Košice.
Cena: 0
 
Historiografia rímskeho práva na Slovensku: Príbeh štyroch profesorov
Martin Gregor
Monografia zoznamuje s osudmi a vedeckou tvorbou štyroch významných profesorov rímskeho práva, ktorí pôsobili na Slovensku v priebehu 20. storočia: Otakara Sommera, Miroslava Boháčka, Karola Rebra a Petra Blaha.
Cena: 580
 
Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve
Daniel Krošlák, Michaela Moravčíková (eds.)
Monografie přibližuje střetávání náboženských a právních hodnot různých kultur, především skrze nahlédnutí do systému křesťanství, hinduismu, judaismu, islámu i náboženství Aztéků.
Cena: 450
 
IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP
Robert Mládek
Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe. Kde je to užitečné, jsou příklady doplněny stručným komentářem.
Cena: 690
 
Implementácia autonómnej mobility – niektoré filozofické a (ústavno)právne aspekty
Milan Hodás
Publikácia približuje niektoré základné úvahy, ktorými sa bude musieť normotvorca zaoberať v kontexte nastavovania právnej úpravy potenciálne disruptívnej mobilnej technológie. Autor zatial formuluje viac otázok ako odpovedí.
Cena: 0
 
Insolvenční zákon - 3. aktualizované vydání
Jolana Maršíková a kolektiv
Publikace přináší aktuální poznámkové vydání insolvenčního zákona, zejména po rozsáhlé novele zákonem č. 64/2017 Sb., a prováděcích předpisů. Autoři uplatňují své praktické zkušenosti s jeho aplikací. Výklad je doplněn výběrem judikatury.
Cena: 1690
 
Inštitucionálna podpora financovania exportu a zahraničných investícií vo vybraných krajinách EÚ
Ľuboš Pavelka, Viera Ružeková, Ľubica Zubaľová
Učebnica vysvetľuje možnosti inštitucionálnej podpory exportu zo strany exportných agentúr a úverových poisťovní. Analyzuje i problematiku medzinárodného obchodného financovania a uľahčuje voľbu platobných a poistných nástrojov.
Cena: 350
 
Introducción al espaňol jurídico
Alexandra Berendová
Učebnice právnické španělštiny je sestavena z právních textů i novinových článků, které jsou doprovázeny cvičeními a otázkami k zamyšlení. Text je ilustrován zábavnými komiksovými stripy glosujícími aktuální dění.
Cena: 400
 
Investiční služby v právní teorii a praxi
Martin Hobza
Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních východisek nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování.
Cena: 240
 
Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské
Lenka Bezoušková
První monografie o islámském rodinném právu manželském se podrobně věnuje institutu manželství z hlediska jeho různých forem, uzavírání, zrušení i zániku (zapuzením, rozvodem) i otázkám souvisejícím, jako je obvěnění či vztahy mezi manželi.
Cena: 400
 
Jak psát, aby se to dalo číst – 2. doplněné vydání
Jakub Šváb
V příručce najdete stručná a přehledná pravidla přístupného psaní, která zaručí, že váš text bude čtivý, dobře čitelný a že ho budete mít rychle napsaný, ať už píšete diplomovou práci, úřední sdělení, smlouvu nebo třeba obecní vyhlášku.
Cena: 280
 
Jak se píše o soudech a soudcích:
Jan Kysela, Jana Ondřejková a kol.
Kniha nabízí různé pohledy na soudce jako rozhodovatele právních sporů i politického aktéra, na metody a limity soudcovského rozhodování, na reflexi soudců v masmédiích, i na to, jak soudce zobrazuje krásná i dětská literatura nebo film.
Cena: 380
 
Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Robert Krč, Petr Dovolil
Příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb. Je napsána z pohledu dodavatelů, přináší však také mnoho užitečných informací pro zadavatele.
Cena: 390
 
Jaroslav Krejčí
Zdeněk Koudelka
Biografie se zabývá profesním i osobním životem Jaroslava Krejčího – ambiciózního politika a právníka spjatého s temným obdobím Protektorátu. Popisuje cestu vedoucí na politický vrchol, ukončenou odsouzením za spolupráci s okupanty.
Cena: 350
 
Jednotný systém nesplnenia a prostriedkov nápravy
Monika Jurčová et al.
Monografie zkoumá porušení smluvních povinností a nespklnění dluhu v soukromém právu a jejich následky. Je neprodejná, lze si ji zdarma stáhnout z našich webových stránek.
Cena: 1
 
Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů
Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová
Monografie zachycuje judiciální trendy u rozhodčího řízení především ve snaze o normování průběhu rozhodčího řízení a v rozšiřování pravomoci rozhodců k vydávání předběžných opatření.
Cena: 290
 
Karuselové podvody
Michael Šefčík
Monografie popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují, a hodnotí současný stav boje proti nim. Srovnává různá legislativní opatření, včetně např. přenesení daňové povinnosti a kontrolního hlášení, a navrhuje optimální řešení.
Cena: 190
 
Kniha cest
Radim Seltenreich
Kniha cest je souborem cestovatelských esejů, v níž se jednotlivé pasáže popisující cesty po Evropě prolínají s obecnějšími úvahami o cestování a cestovatelské vášni vůbec.
Cena: 220
 
Kolektivní správa v kontextu moderních technologií
Lucie Smolka
Publikace se zabývá vývojem právní úpravy kolektivní správy práv, jejími praktickými problémy, specifiky jednotlivých režimů, teritorialitou či způsoby kompenzace a ukazuje, jak může úprava reagovat na výzvy spojené s vývojem technologií.
Cena: 350
 
Kolíska vzniku zákonov v Slovenskej republike
Milan Hodás
Monografia se zaoberá vznikom právnych predpisov v kontexte ústavného systému SR aj vplyvov členstva v EÚ. Obsahuje prehľad legislatívneho procesu a obsahové požiadavky na normotvorbu nielen z teoretického, ale i z praktického pohľadu.
Cena: 390
 
Kolos na hliněných nohou?
Jan Kysela (ed.)
Autoři se v knize věnují hypotézám, zda současný stát slábne, či naopak posiluje. Po nastínění pojmu a vývoje státu věnují pozornost několika skupinám proměnných, jež mají zásadní dopad na rozsah a výkon jeho rolí.
Cena: 480
 
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I.
Jana Janišová, Dalibor Janiš
Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva. Materie je rozdělena do dvou svazků, hraničním článkem je série předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví.
Cena: 340
 
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II.
Jana Janišová, Dalibor Janiš
Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva. Materie je rozdělena do dvou svazků, hraničním článkem je série předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví.
Cena: 390
 
Kompetenční výluky ve správním soudnictví
Martina Küchlerová
Monografie zachycuje vývoj správního soudnictví na našem území až do současnosti, do nějž jsou zasazeny kompetenční výluky. U každé z nich autorka poukazuje na problémy, které mohou nastat při její aplikaci, a odkazuje na konkrétní případy.
Cena: 280
 
Konfesní právo
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Monografie komplexně a přehledně zpracovává české konfesní právo v současné právní úpravě i v historii. Zabývá se zajištěním náboženské svobody, právním postavením církví a náboženských společností, jejich financováním a dalším.
Cena: 550
 
Kontroverze práva, zdraví a rodiny
Ivo Telec
Kniha poskytuje právní pohled na kontroverzní společenská témata, jakými jsou náhradní mateřství, eugenické praktiky, porod ve vlastním sociálním prostředí, rodičovský status stejnopohlavních párů, povinné očkování nebo off-label medikace.
Cena: 420
 
Kontroverzní názory v právu
Hana Vičarová Hefnerová, Lucia Madleňáková (eds.)
Sborník prezentuje příspěvky z devátého ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015.
Cena: 390
 
Korunovační klenoty Království českého v Rakousku
Zdeněk Koudelka
Publikace se zabývá osudem gotického žezla a jablka Království českého z původního souboru korunovačních klenotů z doby panování Karla IV., které jsou nyní uloženy ve Vídni. Rozebírá problematiku jejich vlastnictví i možnosti návratu.
Cena: 290
 
Krajní nouze v trestním právu
Vladimír Pelc
Monografie představuje první komplexní pojednání o trestněprávním institutu krajní nouze v historickém a komparativním kontextu. Ukazuje, že krajní nouze není jen institutem teoretickým, ale reguluje situace, které v životě často nastávají.
Cena: 650
 
Kriminalita právnických osob - etiologie a prevence
Lenka Náhlovská
Monografie se věnuje kriminologickým aspektům korporátní kriminality. Rozebírá její příčiny a možnosti její kontroly podle právní úpravy, soudní judikatury i zahraničních poznatků. Zároveň uvádí, jak nastavit kvalitní systém compliance.
Cena: 450
 
Kriminologie
Květoň Holcr a kolektiv
Učebnice stručně seznamuje s elementární kriminologickou terminologií, s teoretickými a metodologickými východisky kriminologie. Přináší také nejnovější poznatky o kriminalitě, pachatelích, obětech a o její kontrole, výzkumu a prognózách.
Cena: 270
 
Kriminologie
Jiří Jelínek a kolektiv
Monografie přináší nejnovější poznatky o vědním oboru kriminologie, o tradičních i novějších formách kriminality, jejích pachatelích i obětech, jakož i ucelené názory na kontrolu kriminality. Obsáhlá část je věnována kriminologickým školám.
Cena: 820
 
Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém
Magdalena Pffeifer
Monografie se zabývá jedním ze základních institutů mezinárodního práva soukromého. Přináší podrobnou analýzu obsahových složek pojmu obvyklého pobytu a kritérií, z nichž je třeba při zjišťování založení obvyklého pobytu v praxi vycházet.
Cena: 360
 
Kulturní války z pohledu ústavního práva
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Široký okruh témat sborníku studentských prací zahrnuje klimatickou změnu, migrační krizi, práva LGBTQIA+ osob, definici znásilnění, právo na interrupci, cenzuru internetu, rouhání, státní ingerenci do výchovy dětí až po právo platit v hoto
Cena: 360
 
Le Français juridique 2e édition
Leona Černá
Učebnice právnické francouzštiny ve druhém, aktualizovaném a přepracovaném vydání obsahuje úvod do francouzského práva, výklad gramatických jevů, různé druhy cvičení s klíčem a slovníček právních pojmů.
Cena: 380
 
Legal English 3rd revised edition
Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Třetí vydání učebnice poskytuje základy právnické angličtiny, zároveň rozvíjí znalosti obecného jazyka. Každá lekce obsahuje právní texty včetně případů a otázky k zamyšlení, následuje řada úkolů a interaktivních cvičení.
Cena: 390
 
Legal Theory
Petr Osina
The aim of the textbook is to provide students with a guide to the basic theoretical questions of law. The textbook is intended primarily for foreign students which attend courses of legal theory at the law schools in the Czech Republic.
Cena: 220
 
Lidská důstojnost
Filip Horák
Publikace se zabývá legislativním postavením a funkcí lidské důstojnosti v českém právu. Druhá část knihy pak představuje jedinečnou praktickou analýzu ukotvení lidské důstojnosti v českém ústavním právu a jejího použití Ústavním soudem ČR.
Cena: 260
 
Lidská důstojnost – právně teoretická a filozofická perspektiva
Olga Rosenkranzová
Publikace se zabývá pojetím lidské důstojnosti v díle dvou významných filozofů. Ukazuje, jak ovlivnili její vnímání, a zdůrazňuje, že nejasná interpretace tohoto pojmu ovlivňuje jeho použití v různých právních odvětvích až do současnosti.
Cena: 290
 
Lidská práva v praxi obecných soudů
Jan Kratochvíl
Monografie se věnuje aplikaci základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. Autor vychází z rozsáhlé empirické analýzy stovek rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů.
Cena: 290
 
Limity autorskoprávní ochrany
Petr Prchal
Monografie se zabývá analýzou a srovnáním limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Věnuje se zejména principu jedinečnosti, dichotomii myšlenky a vyjádření, době trvání majetkových autorských práv a principu vyčerpání
Cena: 390
 
Limity práva
Ondrej Hamuľák, Lucia Madleňáková (eds.)
Příspěvky účastníků konference Olomoucké debaty mladých právníků 2012 jsou zaměřené na odhalování limitů práva obecně i limitů jednotlivých právních odvětví.
Cena: 590
 
Liniové stavby
Jaroslav Truneček
Komentář k ustanovením zákonů upravujících proces povolování liniových staveb veřejné infrastruktury, ve znění zák. č. 403/2020 Sb., je zpracován k 1. 6. 2021. Jedná se o zákon liniový, stavební, zákon o vyvlastnění a 21 dalších předpisů.
Cena: 490
 
Listina základních práv a svobod
Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař et al.
AUTORSKÁ CENA XXX. KPD! Podrobný komentář k Listině od vskutku renomovaného kolektivu autorů vychází z judikatorní praxe Ústavního soudu, nejvyšších soudů i Evropského soudu pro lidská práva.
Cena: 3480
 
Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků
Jan Kysela, Michal Urban (eds.) a kol.
Autoři se obracejí k beletrii a filmu jako zdrojům situací a dilemat, umožňujících promýšlet, co vše může znamenat být právníkem, jak dalece se právo může vztahovat k (ne)spravedlnosti, jak obstát v morálně vyhrocených životních předělech.
Cena: 320
 
Lobbing, nebo korupce?
Jana Tlapák Navrátilová
Monografie zkoumá, kde leží hranice mezi lobbingem a korupcí a zda vůbec nějaká existuje. Zjišťuje také, proč je někdy využíván lobbing a jindy korupce. Tématem se zabývá z historického, srovnávacího, a především trestněprávního hlediska.
Cena: 280
 
Lyžařské právo v Itálii
Ladislav J. Janků a kolektiv
Publikace poskytuje vhled do italského lyžařského práva s důrazem na bezpečnost lyžařských areálů a provozování zimních sportů na sněhu. Uvádí novou právní úpravu a judikaturu k odpovědnosti za škodu vzniklou při provozování zimních sportů.
Cena: 580
 
Lyžařské právo ve Švýcarsku
Ladislav J. Janků a kolektiv
Monografie přibližuje švýcarskou problematiku bezpečnosti zimních sportů na sněhu. Popisuje právní úpravu, analyzuje judikaturu švýcarských soudů a názory odborné veřejnosti. V příloze je uveden český překlad Směrnic SKUS.
Cena: 250
 
Majetek státu v teorii a praxi
Petr Havlan, Dagmar Sochorová a kolektiv
Publikace shrnuje, vysvětluje a kriticky hodnotí právní úpravu a judikaturu týkající se problematiky majetku státu. Propojuje přitom teoretická východiska s praktickými výstupy, čímž se stává vhodnou pomůckou pro aplikační praxi.
Cena: 550
 
Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi
Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv
Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Druhé vydání příručky pak důsledně zohledňuje především všechny relevantní změny vyvolané rekodifikací českého soukromého práva.
Cena: 560
 
Majetková ochrana ženy po smrti manžela v římském právu
Petr Dostalík
Monografie se zabývá římským rodinným právem, zejména majetkovým zajištěním ženy po smrti manžela. Autor vysvětluje, jakými způsoby zanikalo římské manželství, a rozebírá instituty věna, darování mezi manžely a pro případ smrti a dědění.
Cena: 280
 
Manželské právo katolíckej cirkvi v kontexte súčasnosti
Ján Duda
Manželské právo katolíckej cirkvi je významnou hodnotou postavenou na našej prirodzenosti a ľudskosti a práve takto chápe šťastné manželstvo a rodinu aj táto kniha. Pokúša sa však nájsť odpovede aj na manželské problémy a komplikácie.
Cena: 350
 
Manželství
Renáta Šínová, Ondřej Šmíd a kolektiv
Publikace předkládá ucelený pohled na právní úpravu manželství od středověku po současnost a od jeho vzniku po jeho zánik. Věnuje se i vymezení práv a povinností manželů a otázek souvisejících s tzv. neplatným a zdánlivým manželstvím.
Cena: 450
 
Média a trestní řízení
Jiří Herczeg
Kniha se zabývá aktuální problematikou kolize mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Popis české a zahraničních úprav je doplněn rozborem české i evropské judikatury.
Cena: 480
 
Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů
Lenka Holá, Michal Malacka (eds.)
Autoři publikace si vzali za cíl zmapovat vývoj a aktuální trendy využití mediace v České republice a ve vybraných zemích Evropy. Téma postihuje z pohledu sociologie, práva, psychologie, historie, sociální práce či pedagogiky.
Cena: 500
 
Mediace dnes – realita a perspektivy
Michal Malacka a kolektiv
Jednotlivé kapitoly publikace se zabývají aktuálními otázkami, jež jsou předmětem zkoumání v rámci mediace a jejích metod. Monografie dále prezentuje výstupy z konferencí pořádaných na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 490
 
Mediace ve spotřebitelských sporech
Blanka Vítová, Markéta Etlíková
Monografie se zabývá alternativními způsoby řešení sporů se zaměřením na mediaci ve spotřebitelských sporech. Zkoumá především problematické aspekty mediace, jako je vymahatelnost rozhodnutí či možnost poskytnutí nesprávné rady mediátorem.
Cena: 260
 
Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů
Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý
Publikace představuje jednotlivé typy doložek o řešení sporů a nabízí komplexní pohled na problematiku jejich platnosti. Analyzuje judikaturu i legislativní úpravu vnitrostátní, mezinárodní a unijní a upozorňuje na časté problémy.
Cena: 350
 
Mediální právo v informační společnosti
Ondřej Moravec
Kniha je věnována platné právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků včetně práva na ochranu osobnosti či regulace reklamy. Vychází přitom z ústavněprávního rámce, dotýká se i rekodifikace soukromého práva.
Cena: 440
 
Meditace v kanceláři kalifornského mediátora a jiné příhody české právničky
Marcela Fryštenská
Nezaměnitelným a osobitým stylem popisuje brněnská advokátka příhody a zkušenosti ze stáže v San Francisku v Kalifornii, nabízí vhled do života a praxe tamních mediátorů a podělí se i o své každodenní zážitky a dobrodružství.
Cena: 250
 
Medzinárodnoprávny úvod do používania autonómnych zbraňových systémov
Ľudmila Elbert
Monografia analyzuje autonómne zbraňové systémy z pohľadu medzinárodného práva. Preukazuje, že základom smerovania ich vývoja a používania by malo byť zachovanie ľudskej kontroly nad výberom a zásahom cieľa. Kniha je v nepredajná.
Cena: 0
 
Menšiny v českém a polském právu
Sylva Řezníková
Přehledná a čtivá monografie se věnuje ústavní i zákonné úpravě postavení národnostních a etnických menšin v českém a polském právu i v mezinárodním kontextu.
Cena: 280
 
Metoda proporcionality v praxi Ústavního soudu
Zdeněk Červínek
Monografie mapuje vývoj metody (testu) proporcionality jako základní ústavněprávní doktríny a jejích variací a komponent v praxi Ústavního soudu ČR. Současně poskytuje návod, jak s tímto nástrojem aplikace základních práv pracovat.
Cena: 420
 
Meze základních práv v České republice
Martin Madej
Monografie zpochybňuje doktrínu, že se obsah lidských práv dotváří až v soudním řízení, nejčastěji u Ústavního soudu. K tvorbě jejich obsahu je podle ní legitimován především Parlament.
Cena: 410
 
Mezinárodní investiční právo v kontextu Evropské unie
Ondřej Svoboda
Evropská unie je významným aktérem tvorby investičních politik a mezinárodního investičího práva. Publikace popisuje její ambiciózní plány, pozadí složitých vyjednávání i kompetenčních sporů i kontext důležitých dohod a investičních smluv.
Cena: 450
 
Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska
Ivo Pospíšil, Vladimír Týč a kolektiv
Monografie pojednává o motivacích států k uzavření a plnění smluv o lidských právech, které se dotýkají „života“ lidskoprávních smluv od jejich uzavírání a ratifikace, přes implementaci v legislativě, až po aplikaci v praxi soudů.
Cena: 0
 
Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení
Petr Dobiáš
Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu aktuálních právních otázek z oboru mezinárodního pojistného práva v soukromoprávní oblasti.
Cena: 420
 
Mezinárodní právo soukromé a procesní - 2. rozšířené vydání
Michal Malacka, Lukáš Ryšavý
Učebnice čtivě a přehledně seznamuje se základními aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu.
Cena: 480
 
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou - 3. přepracované vydání
Vladislav David, Pavel Sladký
Kniha vysvětluje mezinárodněprávní instituty s mnoha příklady z historické i současné mezinárodní praxe. Poodhaluje právní základ historických událostí, zachycuje současný stav mezinárodního práva a pomáhá tak pochopit chaos dnešního světa.
Cena: 780
 
Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské
Jakub Razim
Monografie se zabývá ochozem a objezdem jakožto právními rituály, jimiž se za vlády Přemyslovců obřadně před zraky publika stanovovaly meze panství. Kniha obsahuje tři případové studie hraničení na Moravě při prodeji či sporu.
Cena: 350
 
Mimořádné opravné a dozorčí prostředky ve správním řízení
Pavel Mates, Martin Kopecký
Publikace komplexně a systematicky rozebírá opravné prostředky, které nabízí správní řád a další zákony pro přezkum pravomocných rozhodnutí. Pojednává o všech aspektech přezkumného řízení, obnovy řízení i následného nového řízení.
Cena: 250
 
Mimosoudní metody řešení sporů
Lenka Holá, Miluše Hrnčiříková
Učebnice seznamuje s východisky mimosoudních metod řešení sporů a jejich teoretickými zdroji. Přináší přehled a stručnou charakteristiku metod, zaměřuje se hlavně na vyjednávání, mediaci, rozhodčí řízení a právo spolupráce.
Cena: 290
 
Místní a účelové komunikace
Aleš Mácha, Karel Huneš
Praktická příručka se věnuje vlastnictví pozemních komunikací, vzniku a zániku účelových komunikací, obsahuje jedinečné pojednání o lesních cestách. Místní komunikace včetně tzv. historických jsou pojednány s ohledem na aktuální judikaturu.
Cena: 330
 
Moderní leadership
Petra Horváthová, Lucjan Klimsza, Lech Nierostek
Jaké jsou vlastnosti moderního leadera, aby byl hoden vést druhé, ukazovat směr a inspirovat ostatní? Autoři na tyto otázky odpovídají prostřednictvím témat wellbeingu, intelektuálního kapitálu a podnikatelské etiky.
Cena: 400
 
Na hranicích práva
Ludvík David
Kniha esejů dlouholetého soudce Nejvyššího soudu ČR obsahuje zamyšlení nad mnoha aktuálními tématy soudní praxe i mimo ni. Čtivou formou se vyjadřuje k některým otázkám jurisprudence i judikatury.
Cena: 320
 
Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa
Michaela Moravčíková (ed.)
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané na Trnavské univerzitě reflektuje zásadní problémy a nejnovější vývoj práva na nábož. svobodu a svobodu svědomí v souvislosti s náboženským vyznáním rodičů a nejlepším zájmem dítěte.
Cena: 280
 
Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka
Pavel Vrcha
Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka, a to jak v poměrech předchozí civilní úpravy, tak i v poměrech účinnosti nového občanského zákoníku.
Cena: 290
 
Nadnárodní prvky v Evropské unii a jejím právu
Pavel Svoboda a kolektiv
Publikace poukazuje na speciální postavení nadnárodní metody při spolupráci na úrovni Evropské unie. Přibližuje dějinnou cestu, která vedla k jejímu rozvoji a výsadnímu postavení i skutečnosti, které její rozvoj ohrožují.
Cena: 320
 
Nahlížení do spisu
Pavel Mates, Petr Černý, Tomáš Lechner, Pavel Skalka
Praktická publikace komplexně zpracovává problematiku nahlížení do spisů v řízeních vedených podle jednotlivých procesních předpisů. Přehledně vysvětluje práva a povinnosti orgánů veřejné moci, účastníků řízení i dalších osob.
Cena: 280
 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona
David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček
Publikace přináší ucelený pohled na soukromoprávní odpovědnost v českém právním řádu. Vysvětluje jednotlivé pojmy a instituty, cituje související judikaturu a uvádí řešení praktických situací.
Cena: 590
 
Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve
Monika Jurčová, Marianna Novotná (eds.)
Sborník z XII. Lubyho právnických dní odráží různorodé diskuse na téma náhrady škody, které zazněly na mezinárodním vědeckém bienále.
Cena: 490
 
Nájemní a družstevní bydlení podle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
Pavlína Brzobohatá, Stanislav Křeček
Praktická publikace vysvětluje veškeré důležité aspekty nájemních vztahů, které potřebuje znát pronajímatel i nájemce pro úspěšnou realizaci vzájemného smluvního vztahu. Druhá část vysvětluje problematiku družstevního bydlení.
Cena: 430
 
Nakládání s cizí věcí v soukromém právu
Petr Dostalík
Publikace představuje jednotlivé případy nakládání s cizí věcí (specifikace, akcese, versio in rem, obětování věci - lex rhodia de iactu, naplavení a strž, krajní nouze) a jejich úpravu od římského práva až po občanský zákoník 89/2012 Sb.
Cena: 270
 
Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie
Jan Grinc
Kniha mapuje pravomoci národních parlamentů sloužící k jejich spolupůsobení v evropských záležitostech (ať už vůči vlastním vládám nebo přímo vůči orgánům EU) a snaží se vymezit funkce, které tyto pravomoci ve vztahu k Unii plní.
Cena: 450
 
Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie
Eva Šimečková, Jitka Jordánová
Monografie je věnována problematice násilí na pracovišti, diskriminaci, šikaně (mobbingu a bossingu) v teorii a rozhodovací činnosti soudů. Nabízí zaměstnancům pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní řešení vzniklých situací v praxi.
Cena: 340
 
Násilná kriminalita
Lenka Staňková, Filip Ščerba, Milan Vichlenda
Monografie analyzuje násilnou kriminalitu z pohledu kriminologie, kriminalistiky, trestního práva a viktimologie. Cílem empirického výzkumu je zjistit, jaké mohou být nejvýznamnější kriminogenní faktory pro spáchání úmyslného usmrcení.
Cena: 380
 
Nástroje řešení rodičovských konfliktů
Lenka Westphalová, Renáta Šínová, Lenka Holá, Alicja Leix, Daniela Kovářová
Kniha přistupuje k řešení konfliktu rodičů s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Podrobně se věnuje také procesní stránce a nabízí pohled všech profesí, které se řešení rodičovského konfliktu účastní (soud, advokát, OSPOD, mediátor ad.).
Cena: 480
 
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Dana Ondrejová, David Sehnálek
Publikace podrobně analyzuje českou i evropskou právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací a klamavé reklamy a nekalých obchodních praktik včetně mezinárodních aspektů. Shrnuje a rozebírá judikaturu Soudního dvora EU i tuzemských soudů.
Cena: 450
 
Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci
Jan Kolba, Martina Šuláková
Tato publikace poskytuje základní orientační plán v právním prostoru nemajetkové újmy, k jejímuž vzniku došlo v důsledku protiprávního (nezákonného) výkonu veřejné moci, a to zejména ze zorného úhlu judikatury českých nejvyšších soudů.
Cena: 360
 
Německé účetní právo v české praxi
Michal Vaněk
Publikace komentuje aktuální stav účetních postupů a metod podle německého účetního práva po přijaté reformě účetního práva a přehledně znázorňuje podstatné změny ve srovnání s předreformní dikcí účetních norem.
Cena: 290
 
Neoprávnené nakladanie s odpadmi
Dominika Kučerová
Publikace se zabývá trestněprávními nástroji ochrany životního prostředí, a to především ve vztahu k trestnému činu neoprávněného nakládání s odpady podle § 302 slovenského zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
Cena: 190
 
Nepatřičné právo. Příspěvky ke studiu nespravedlivých zákonů
Jakub Kříž
Pootevřete dveře do světa, o němž absolventi právnických učilišť zpravidla příliš neví, přestože na něm stojí celé jejich řemeslo.
Cena: 280
 
Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně - 2. aktualizované vydání
Šárka Kryšková
Kniha komplexně představuje problematiku účetnictví a zdaňování nestátních neziskových organizací – spolků, fundací, ústavů, církví, politických stran či veřejných vysokých škol. Obsahuje též přehledné tabulky, obrázky a konkrétní příklady.
Cena: 460
 
Nezávislost soudní moci
Vojtěch Šimíček a kolektiv
Deset různorodých příspěvků o zárukách i podceňovaných hrozbách nezávislé justice – obsazování soudů neboli court-packing, význam disentů, osobnostní předpoklady soudců, soudy za první republiky i současný stav v evropském prostoru.
Cena: 280
 
Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing
Eva Šimečková
Monografie je zaměřena na nežádoucí chování na pracovišti, která zasahují do osobnostních práv zaměstnance, tedy monitorování, chráněné oznamování (whistleblowing), diskriminaci a šikanu, jako je mobbing či bossing.
Cena: 480
 
Nicotnost správního rozhodnutí
Kateřina Frumarová
Publikace přináší komplexní pohled na problematiku nicotnosti správních rozhodnutí - rozebírá důvody nicotnosti, způsoby její deklarace správními orgány či soudy a odpovídá i na otázku důsledků nicotnosti včetně odpovědnosti za škodu.
Cena: 590
 
Normální Daniela 1
Daniela Kovářová
Texty, rozhovory a projevy jsou zaměřeny především na témata rodiny a rodinného práva, Evropské unie, klimatického alarmismu i ekonomiky. Autorčin pohled na veřejné dění, právo a politiku je tradičně neotřelý a osvěžující.
Cena: 380
 
Nová teorie důkazu a komentovaný český překlad směrnice ENFSI pro znalecké hodnocení ve forenzních vědách
Tomáš Fürst, Halina Šimková, Jan Zimmer, Jana Fürstová
Kniha čtivě a přehledně vysvětluje bayesovské hodnocení váhy důkazu a jeho aplikaci ve forenzních vědách. Přináší komentovaný překlad směrnice Evropské sítě forenzních laboratoří (ENFSI), která upravuje oblast znaleckého hodnocení důkazů.
Cena: 320
 
Nová teorie přirozeného práva
Petr Osina
Právněfilosofický proud, známý též jako nová klasická teorie přirozeného práva nebo teorie základních hodnot, představuje publikace prostřednictvím analýzy prací jeho představitelů – J. Maritaina, G. Griseze, J. Finnise nebo R. Georga.
Cena: 360
 
Nové spolkové právo
Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv
Praktická příručka je určena pro snadnější orientaci ve spolkovém právu, které bylo výrazně změněno novým občanským zákoníkem (např. občanská sdružení se proměnila ve spolky), a rozebírá i účetní a daňové souvislosti fungování spolků.
Cena: 350
 
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca
Helena Barancová
Monografie analyzuje päť základných problémových okruhov: vplyv technológií na súkromný život zamestnanca a na ochranu materstva a rodičovstva, antidiskriminačnu legislatívu, rozširovanie atypických zamestnaní a kyberšikanu na pracovisku.
Cena: 1
 
Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch
Helena Barancová
Monografia analyzuje nielen pozitívne, ale aj negatívne dôsledky vplyvu nových technológií v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a poskytuje odborný náhľad na ich riešenie v právnej teórii aj v aplikačnej praxi.
Cena: 290
 
Novodobý vývoj a stav vězeňství v České a Slovenské republice
Markéta Brunová
Publikace přibližuje vývoj právní úpravy výkonu trestu odnětí svobody od vzniku Československa až do současnosti, v další části detailně popisuje a porovnává řády výkonu trestu platné v obou zemích a upozorňuje na zajímavé detaily.
Cena: 390
 
O novém trestním zákoníku
Jiří Jelínek (ed.)
Autoři příspěvků se zamýšlí nad vybranými problémy trestního zákoníku i širšími trestněprávními souvislostmi. Přečtete si o novém pojetí trestného činu, nových skutkových podstatách (zabití), alternativních trestech (domácí vězení)...
Cena: 280
 
Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
Petr Dobiáš, Michal Malacka
Praktická publikace přibližuje problematiku obchodních podmínek v rámci mezinárodních obchodních vztahů a nastiňuje základní aspekty jejich užívání pro potřeby podnikatelské veřejnosti.
Cena: 590
 
Obchodní podmínky ve vztazích B2C
Markéta Selucká, Svatava Veverková a kolektiv
Publikace se zabývá obchodními podmínkami ve vztazích B2C, kde spotřebitel je ze zákona slabší stranou vyžadující zvláštní ochranu. Současně však kniha rozebírá právní postavení podnikatele, který obvykle smluvní podmínky definuje.
Cena: 350
 
Občanský zákoník I. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Představujeme vám první svazek velkého komentáře k novému občanskému zákoníku. Tento svazek obsahuje výklad základních zásad a statusové právo člověka s rozsáhlou úpravou osobnostních práv.
Cena: 1190
 
Občanský zákoník III. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Komentář k další části zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahuje zevrubný výklad především k ustanovením o věcech a právních skutečnostech. Dále zahrnuje ustanovení o spotřebiteli, podnikateli a zastoupení.
Cena: 1560
 
Občanský zákoník IV. svazek - 2 díly
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Čtvrtý svazek komentáře přináší ve dvou dílech (IV/1 a IV/2) dosud nejrozsáhlejší zpracování rodinného práva v ČR. Autoři v rámci podrobného výkladu nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností a uvádějí i procesní souvislosti.
Cena: 1490
 
Občanský zákoník IX. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Devátý svazek obsahuje rozsáhlý komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.
Cena: 2690
 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář
Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv
Druhé vydání úspěšné publikace zohledňuje především výstupy rozsáhlé praxe dozorových orgánů a reaguje na přijetí adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., který zajišťuje soulad české úpravy s GDPR, ale zároveň zavádí specifické národní výjimky.
Cena: 1190
 
Obecní samospráva
Roman Kočí
Příručka se podrobně zabývá postavením a fungováním měst a obcí a jejich orgánů. Detailně je specifikována oblast samostatné a přenesené působnosti obce. Značnou pozornost autor věnuje zastupitelstvu a právům a povinnostem jeho členů.
Cena: 390
 
Obhájce v trestním řízení
Jiří Jelínek, Marta Uhlířová
Monografie pojednává o postavení obhájce v českém trestním řízení, jeho právech i povinnostech, o způsobech výkonu obhajoby i o jednání ve prospěch klienta a na jeho újmu. Rozebírá též aktuální judikaturu obecných soudů.
Cena: 600
 
Obmedzovanie slobody prejavu v radikalizujúcej sa spoločnosti
Marek Káčer, Peter Šajmovič
Cieľom knihy je dokázať, že štátna represia voči nenávistným prejavom a verejné protesty proti prejavom vulgárnym sú zlučiteľné s ústavnou ochranou slobody prejavu. Autori ponúkajú argumenty, ako by súdna prax mala vyzerať.
Cena: 0
 
Obrana politiky II.
Petr Pithart
Autor, český politik a politolog, zapsal své přednášky pro studenty právnické fakulty o historických souvislostech konkrétních politických jevů a také o tom, co zakusil ve skutečné politice – na vrcholech moci výkonné i zákonodárné.
Cena: 250
 
Oceňování nemovitostí – moderní metody a přístupy
Petr Ort
Publikace vysvětluje teorii a metodiku základních oceňovacích metod – porovnávací, výnosové a nákladové, dále se zabývá např. metodami ocenění věcných břemen či nehmotných aktiv a vše demonstruje na realistických příkladech.
Cena: 350
 
Oceňování nemovitostí v praxi
Petr Ort, Olga Ortová Šeflová
Příručka předkládá praktické návody na vypracování nejvíce frekventovaných typů ocenění založených na tržních principech. Zabývá se i řešením aktuálních metodických problémů. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 330
 
Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech
Petr Ort
Jedinečná publikace vysvětluje problematiku oceňování věcných břemen, práva stavby, staveb na cizím pozemku nebo rekonstrukcí staveb a další zvláštní případy oceňování, teorii následně prakticky propojuje se znaleckými úkoly.
Cena: 490
 
Ochrana finančného spotrebiteľa
Jana Strémy
Monografie se zabývá ochranou finančního spotřebitele zejména z pohledu veřejného práva. Reaguje na trendy v oblasti poskytování finančních služeb, poukazuje na problematiku kontraktace smluv, ale i nejčastější nekalé obchodní praktiky.
Cena: 290
 
Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU
Helena Pullmannová
Publikace se zabývá právem na ochranou obchodního jména vyplývající z práva občanského, obchodního a z práva duševního vlastnictví a reflektuje novou úpravu EU reagující na přetrvávající rozdíly v ochraně na úrovni vnitrostátní a unijní.
Cena: 290
 
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy
Petra Melotíková
Publikace se zabývá jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na svobodný přístup k informacím. Dotýká se také některých otázek spojených s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 290
 
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Publikace nahlíží na silně rezonující problematiku ochrany osobnosti, soukromí a osobních údajů prizmatem ústavního, občanského i evropského práva a objasňuje vliv související legislativy na specifické situace v různých oborech.
Cena: 590
 
Ochrana osobnosti v common law a českém právu
Eva Ondřejová
Tato ojedinělá publikace představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systému common law. Věnuje se také úpravě ochrany osobnosti v českém právním řádu jako představiteli kontinentálního systému práva.
Cena: 480
 
Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Jaroslav Zahradníček
Publikace analyzuje stav ochrany osobnosti zaměstnanců, jako osob ve slabším postavení, do úvah zahrnuje vývoj nových technologií, automatizaci, přítomnost monitorovacích systémů, flexibilní formy práce i prolínání osobní a pracovní sféry.
Cena: 390
 
Ochrana před nečinností veřejné správy
Kateřina Frumarová
Komplexní a systematický pohled na problematiku nezákonné nečinnosti veřejné správy s přehledným a souhrnným vymezením jednotlivých možností právní ochrany před nečinností, které poskytuje český právní řád, včetně odpovědnosti.
Cena: 490
 
Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii
Jiří Večeřa
Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům spotřebitelských smluv, upravených v § 51a a násl. obč. zák., včetně vlivu evropského práva a judikatury a srovnání stávající a nové úpravy podle nového občanského zákoníku.
Cena: 490
 
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Hana Vičarová Hefnerová
Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Autorka si všímá naplnění pojmu veřejný zájem v teorii i v judikatuře českých i mezinárodních soudů.
Cena: 390
 
Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení
Jiří Jelínek a kolektiv
Mezinárodní víceoborová kolektivní monografie provádí rozbor platné úpravy ochrany základních práv a svobod v trestním řízení a přináší četné náměty k jejímu zdokonalení v rámci rekodifikace trestního řádu.
Cena: 790
 
Ochranné léčení a zabezpečovací detence
Dita Řepková
Monografie podrobně rozebírá ochranné léčení a zabezpečovací detenci, které lze uložit pachatelům trestných a jinak trestných činů. Autorka zkoumá právní úpravu, soudní judikaturu a statistické údaje a popisuje vlastní profesní zkušenosti.
Cena: 420
 
Odhaľovanie trestných činov (nová stratégia a prístupy)
Jozef Stieranka, Adrián Vaško
Publikace o odhalování trestných činů s využitím operativně-pátracích metod a činnosti spravodajců. Rozbor výhod, které přináší zaměření OČTŘ na předcházení trestné činnosti získáváním, analýzou a vyhodnocováním informací o její přípravě.
Cena: 390
 
Odklony v trestním řízení
Alena Tibitanzlová
Monografie zkoumá jednotlivé formy odklonu v českém trestním řízení. Akcentuje teoretická i praktická úskalí právní úpravy, rozebírá aktuální judikaturu a nabízí řešení, které by směřovalo k efektivní využitelnosti odklonů de lege ferenda.
Cena: 450
 
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
Jozef Záhora, Barbora Tallová
Monografia sa venuje odpočúvaniu a záznamu telekomunikačnej prevádzky pri odhaľovaní a dokazovaní trestnej činnosti v rámci trestného konania aj podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním. Venuje sa teoretickej aj aplikačnej problematike.
Cena: 590
 
Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
Pavel Mates, Jakub Severa
Monografie se podrobně zabývá všemi aspekty odpovědnosti státu za škodu způsobenou výkonem veřejné moci. Vysvětluje vztah mezi úpravou v zák. č. 82/1998 Sb. a novém občanském zákoníku a analyzuje judikaturu obecných soudů i soudu Ústavního.
Cena: 350
 
Odpovědnost za škodu z provozu autonomních vozidel
Eva Fialová, Ján Matejka, Veronika Příbaň Žolnerčíková, Alžběta Solarczyk Krausová
Jedinečná kniha odpovídá na otázky, které se objevují v souvislosti s pozvolna nastupujícím věkem autonomní dopravy, Zaměřuje se na analýzu odpovědnosti podle občanského zákoníku i na jednotlivé subjekty, které by mohly za škodu odpovídat.
Cena: 380
 
Odůvodnění civilního rozsudku
Pavel Vrcha
Publikace nabízí vhled do umění psaní rozsudků a odpovídá na nejzásadnější otázky: Jak má vypadat kvalitně napsaný rozsudek v civilním sporném řízení? Jaké vady jej nejčastěji zatěžují? Čím se vyznačuje přesvědčivá argumentace?
Cena: 450
 
Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí
Tomáš Kocourek
Komplexní výklad problematiky od ústavněprávních východisek přes jednotlivé instituty stavebního práva (včetně vyvlastnění) a předpisy práva životního prostředí po procesní aspekty (účast vlastníků na řízení) je doplněn bohatou judikaturou.
Cena: 420
 
Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty)
Jiří Jelínek (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, který pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem byl fenomén organizované kriminality.
Cena: 250
 
Osobní údaje v kontextu GDPR
Petra Melotíková
Ochrana osobních údajů v souvislosti s právem na soukromí a uplatnění ochrany osobních údajů ve školství, zdravotnictví a obecní samosprávě jsou hlavní témata této monografie. Autorka uvádí problémy z praxe a jejich řešení v souladu s GDPR.
Cena: 280
 
Osudová setkání Československa s velmocemi na poli mezinárodního práva
Jiří Malenovský
Publikace reflektuje zlomové okamžiky československých dějin pohledem mezinárodního práva. Nepoužívá kategorie „hrdinství“ a „zrady“, ale hodnotí činy velmocí i našich představitelů s použitím pravidel uznaných mezinárodním společenstvím.
Cena: 680
 
Otázky právního procesu
Eduard Bruna
Společenský fenomén, kterým právní proces nepochybně je, vyvolává řadu otázek. Na některé z nich se zaměřuje právě tato monografie.
Cena: 350
 
Ozdravné postupy a řešení krize bank
Karolína Půlpánová
Monografie rozebírá problematiku selhávání finanční instituce a nutnosti jeho řešení takovým způsobem, aby dopady na finanční stabilitu byly minimální a nebylo zapotřebí využít k záchraně instituce veřejné prostředky.
Cena: 320
 
Padni komu padni
Tomáš Němeček
Biografie nejznámější české ústavní soudkyně a nynější senátorky Elišky Wagnerové mapuje okolnosti jejích významných rozhodnutí - v soukromém životě i v soudcovské práci. Knihu doplňuje barevná obrazová příloha.
Cena: 280
 
Parlament České republiky
Petr Kolář, Jan Kysela, Jindřiška Syllová, Jiří Georgiev, Štěpán Pecháček
Kniha je ucelenou kodifikací českého parlamentarismu. Popisuje např. postavení poslanců a senátorů, vzájemné vztahy mezi komorami Parlamentu i mezi Parlamentem a dalšími ústavními činiteli. Je vysvětlen celý legislativní proces.
Cena: 650
 
Parlamenty - funkce, kultura, procedury
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Příspěvky se zabývají pozoruhodnými instituty parlamentarismu v České republice, Německu a Velké Británii, mezi něž patří např. podávání pozměňovacích návrhů, interpelace, vázaný a volný mandát, stav legislativní nouze.
Cena: 250
 
Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii
Aneta Vondráčková
Monografie kriticky zkoumá harmonizační proces daní z příjmů v Evropské unii, hodnotí dosažené výsledky a hledá zdroje inspirace pro kroky budoucí. U jednotlivých opatření jsou zdůrazněny praktické dopady.
Cena: 200
 
Pocta Jiřímu Jelínkovi
Jana Tlapák Navrátilová, Ingrid Galovcová (ed.)
Pocta prof. JUDr. Jiřímu Jelínkovi, CSc. vychází k 65. narozeninám profesora Právnické fakulty Univerzity Karlovy, předního českého právníka, odborníka na trestní právo a kriminologii. Obsahuje statě 46 autorů i rozhovor s jubilantem.
Cena: 650
 
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi
Záboj Horák, Petra Skřejpková (eds.)
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi vychází u příležitosti 80. narozenin profesora církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví na Právnické fakultě UK. Pocta obsahuje příspěvky 36 autorů, žáků a přátel profesora Tretery.
Cena: 490
 
Pocta Milanu Bakešovi
Kolektiv autorů
Sborník 57 příspěvků k poctě významné osobnosti českého finančního práva a právní vědy, Prof. JUDr. Milana Bakeše, DrSc.
Cena: 500
 
Podíl ve společnosti s ručením omezeným
Tomáš Kajnar
Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s novou právní úpravou spojeny, a navrhuje možnosti jejich řešení.
Cena: 370
 
Podivné povídky
Daniela Kovářová
Dvacet šest krátkých příběhů, které spojuje netradiční děj, neočekávané zvraty nebo neobvyklý způsob zpracování, od známé advokátky. Pojďte se tedy trochu bát a možná i trochu bavit…
Cena: 199
 
Podnikání včera, dnes a zítra
Aleš Zuzaňák
Podnikání a jeho proměny za posledních více než 30 let popisuje autor z osobní zkušenosti. Nechává nahlédnout do složitých začátků, rozebírá aspekty vedoucí k úspěchu i nástrahy, které na podnikatele čekají v budoucnosti.
Cena: 270
 
Podnikové právo
Igor Večeř
Komplexní analýza institutu podniku a dispozic s ním z hlediska aktuální i rekodifikované úpravy včetně komparace s německou a angloamerickou koncepcí. Nová právní terminologie je podrobně probrána a srovnána s aktuální úpravou.
Cena: 390
 
Podstatné náležitosti demokratického právního státu
Maxim Tomoszek
Monografie vymezuje a srovnává pojmy právního státu a rule of law. Analyzuje podstatné náležitosti demokratického právního státu a jejich roli v ústavním systému ČR, a to z hlediska české odborné literatury i judikatury Ústavního soudu.
Cena: 300
 
Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace
Jan Broz, Jan Chmel
Publikace nabízí vhled do kontextu vzniku a výkladu Ústavy ČR. Jejím cílem je tak přispět k našemu chápání tohoto ústavního dokumentu.
Cena: 200
 
Pojem osoby v právu
Karel Beran
Autor popisuje vývoj pojmu osoby v právu od starověkých počátků až do současnosti, zabývá se i současnými zahraničními přístupy k právnické osobě a uvádí vlastní pohled na recentní pojem osoby na základě analýzy jeho znaků v platném právu.
Cena: 320
 
Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem
Petr Dobiáš
Monografie se zabývá mezinárodním soukromým pojistým právem se zaměřením na pojištění podnikatelů, analyzuje teoretické otázky, judikaturu a nabízí řešení praktických otázek. Věnuje se i pojištění kybernetické bezpečnosti.
Cena: 580
 
Pojišťovací právo - 2. přepracované vydání
Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv
Publikace poskytuje komplexní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva.
Cena: 520
 
Populismus v demokratickém právním státě: hrozba, nebo výzva?
Jan Kysela a kolektiv
Co je populismus? Kdo jsou populisté? Mezioborový autorský tým charakterizuje populismus jako politický styl, svébytnou doktrínu či nebezpečnou alternativu liberální demokracie a upírá pozornost na vztah populismu k právu a právnímu státu.
Cena: 390
 
Poskytování peněžních prostředků z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů v ČR
Irena Válková
Publikace poskytuje ucelený přehled systematiky právních aspektů finančních vztahů, které při poskytování peněžních prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů vznikají mezi adresáty finančního práva.
Cena: 350
 
Postupy účtování podle IFRS
Robert Mládek
Pokud jste si přečetli IFRS a chybí vám účtová osnova, pokud jste si přečetli knihu o IFRS a místo teoretických úvah o podstatě výkaznictví preferujete praktický návod, tato kniha by na vašem stole chybět neměla.
Cena: 540
 
Poškodený v predsúdnom konaní
Kristína Jurišová
Monografia poskytuje komplexný prehľad o právnej úprave jednotlivých práv a povinností poškodeného počas trestného konania vo fáze predsúdneho konania v podmienkach Slovenskej republiky vrátane aplikačných problémov.
Cena: 290
 
Poškozený a oběť trestného činu
Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna a kolektiv
Kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí k aktuálnímu tématu - postavení poškozeného a oběti z pohledu trestního práva a kriminologie. Autoři usilují o interdisciplinární přístup k problematice.
Cena: 360
 
Povinné předpisy ke studiu: obchodní právo
sestavila katedra obchodního práva PF UK
Šest právních předpisů, jež pokrývají oblasti, které je potřebné ovládnout k úspěšnému absolvování klauzurní práce, státních zkoušek a všech povinných předmětů vyučovaných katedrou obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Cena: 600
 
Povinné předpisy ke studiu: občanské právo
sestavila katedra občanského práva PF UK
Jedenáct právních předpisů, jež pokrývají oblasti, které je potřebné ovládnout k úspěšnému absolvování klauzurní práce, státních zkoušek a všech povinných předmětů vyučovaných katedrou občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Cena: 720
 
Povinné předpisy ke studiu Občanské právo a Obchodní právo
sestavily katedry občanského a obchodního práva PF UK
Sbírky povinných předpisů nabízíme v kompletu za zvýhodněnou cenu o 25 % nižší než při prodeji samostatně.
Cena: 990
 
Povinnosti a práva rodičů k dětem
Ondřej Šmíd, Radka Demjanová a kolektiv
Monografie komplexně zpracovává práva a povinnosti rodičů k dětem podle občanského zákoníku. Přehledně a systematicky vykládá povinnosti a práva spojená s osobností dítěte, rodičovskou odpovědnost a vyživovací povinnost.
Cena: 390
 
Pracovné právo v digitálnej dobe
Helena Barancová (ed.)
Zborník príspevkov prednesených na konferencii s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v novembri 2017 v Trnave. Autori reagujú na digitalizáciu výrobných procesov a jej vplyv na sociálne aspekty pracovnoprávnych vzťahov.
Cena: 0
 
Pracovní právo v praxi
Antonín Kottnauer
Praktická příručka podrobně rozebírá pracovněprávní skutečnosti a vztahy a otázky související se zdůrazněním novinek, které do pracovního práva vnesl nový občanský zákoník. Text doplňuje výběr judikatury.
Cena: 490
 
Pracovník v Evropské unii
Tereza Kunertová
Monografie definuje pojem pracovníka v rámci práv volného pohybu v Unii. Zabývá se otázkami, jaká práva či povinnosti těmto pracovníkům právo přináší a dále s jakými překážkami se mohou pracovníci migrující za prací do Evropské unie setkat.
Cena: 290
 
Praktikum civilního procesu - 1. část
Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
První část vysvětluje na příkladech tradiční instituty civilního procesu od vymezení pojmu civilní proces až po rozhodnutí. Obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob.
Cena: 370
 
Praktikum civilního procesu - 2. část
Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
Druhá část obsahuje opravná řízení, nesporná řízení, správní soudnictví, exekuční, insolvenční a rozhodčí řízení. Na řešený modelový případ vždy navazují příklady, kontrolní otázky a testy a vzorová odvolání a klauzurní práce s řešením.
Cena: 340
 
Praktikum civilního procesu - 2. část - 2. vydání
Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová, Iveta Vankátová a kolektiv
Druhá část obsahuje opravná řízení, nesporná řízení, správní soudnictví, exekuční, insolvenční a rozhodčí řízení. Na řešený modelový případ vždy navazují příklady, kontrolní otázky a testy a vzorová odvolání a klauzurní práce s řešením.
Cena: 460
 
Praktikum pracovního práva – 3. vydání
Petr Podrazil, Tomáš Tintěra
Praktikum je určeno studentům k prohlubování znalostí pracovního práva. Jednotlivé kapitoly obsahují stručný úvod, výňatek z vybraného soudního rozhodnutí s doplňujícími otázkami a zadání četných praktických příkladů k samostatnému řešení.
Cena: 380
 
Praktikum práva Evropské unie
Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
Praktikum práva Evropské unie se zaměřuje na procvičení jednotlivých právních otázek spojených s evropskou integrací. Vede studenty k analýze judikatury Soudního dvora EU i národních soudů a k aplikaci unijního práva.
Cena: 420
 
Praktikum rodinného práva
Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Renáta Šínová a kolektiv
Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu.
Cena: 290
 
Praktikum z obecného správního práva - 1. část
Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková
Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, která nemají povahu případu.
Cena: 170
 
Praktikum z obecného správního práva 2. část
Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková
Praktikum je určeno k procvičování znalostí ze zbývajících (oproti první části publikace) témat obecné části správního práva. Každá kapitola obsahuje cvičení, příklady a kontrolní otázky.
Cena: 210
 
Praktikum z práva životního prostředí
Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Magdaléna Vopařilová
Praktikum představuje komplexní učební pomůcku pro studium a výuku práva životního prostředí. Ve čtrnácti jednotně strukturovaných kapitolách jsou zpracována témata obecné i zvláštní části práva životního prostředí.
Cena: 280
 
Praktikum z právní metodologie
Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
Praktikum je určeno studentům práva k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Všechna cvičení a případové studie jsou vystavěny na zajímavých kauzách čerpaných z judikatury nejvyšších českých i evropských soudů.
Cena: 190
 
Praktikum z římského práva
Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
Praktikum je studijní pomůckou pro práci na seminářích z římského práva. Nabízí výklad o civilním procesu, rodině, věcných právech, právu obligačním nebo dědickém. Třetí vydání nově vykládá recepci římského práva a římské právo trestní.
Cena: 390
 
Praktikum z trestního práva – 7. vydání
Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba
Klauzurní práce z trestního práva hmotného i procesního byly aktualizovány k 1. únoru 2022 a doplněny na 72 zadání. Každá práce obsahuje zadání, otázky k němu a jejich úplné řešení.
Cena: 480
 
Praktikum ze správního práva procesního
Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková
Praktikum doplňuje řadu praktik ze správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Obsahuje cvičení, skutkové případy k řešení, několik praktických úkolů a kontrolní otázky.
Cena: 220
 
Praktikum z práva sociálního zabezpečení - 6. aktualizované vydání
Gabriela Halířová
Praktikum je určeno k procvičování znalostí z práva sociálního zabezpečení. Kapitoly rozčleněné podle jednotlivých podsystémů obsahují modelové příklady s řešením, příklady typických životních situací k řešení a kontrolní otázky.
Cena: 380
 
Pravidla, regule a výjimky z nich v římském právu
Kamila Bubelová (ed.)
Římské právní prameny, které jsou stále zdrojem inspirace pro moderní právní systémy, využívaly aplikaci právních principů a regulí častěji než právo moderní. Proto tento sborník podrobný rozebírá vznik, obsah a aplikaci několika z nich.
Cena: 280
 
Právna dimenzia súkromia v pracovnoprávnych vzťahoch
Silvia Beierová
Monografie přispívá k rozpracování tématu, které se v době rozmachu informačních technologií obzvlášť citlivou, a to zejména s ohledem na úlohu státu zajistit veřejný pořádek a národní bezpečnost.
Cena: 0
 
Právna filozofia dvadsiateho storočia
Peter Colotka, Marek Káčer, Lucia Berdisová
Kniha ponúka prierez právnofilozofickými koncepciami a doktrínami dvadsiateho storočia. Zaostruje pozornosť na problematiku uznania, zákonnosti, spravodlivosti alebo aj na často krutú hravosť legitimity, legality a efektivity.
Cena: 450
 
Právní dějiny církví
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Přehledný, stručný a velmi čtivý výklad právních dějin náboženského společenství křesťanského i židovského, tedy církve a synagogy spojuje dějiny kanonického a židovského práva s dějinami právní úpravy vztahu světské i náboženské obce.
Cena: 390
 
Právní etika
Tomáš Sobek a kolektiv
Kniha se věnuje etickým teoriím a pojmům, významným pro právní myšlení, ale i aplikované etice. Zaměřuje se na etiku právnických profesí a zkoumá praktický význam etických kodexů. Zabývá se etikou ve vztahu k médiím a etikou vědecké práce.
Cena: 620
 
Právní postavení nezletilého uprchlíka
Dalibor Jílek a kolektiv
Kniha popisuje a kriticky rozebírá právní postavení nezletilého uprchlíka podle mezinárodního práva: procesní záruky a opatrovnictví dítěte bez doprovodu, právo dítěte na sloučení rodiny v sepětí s jeho nejlepšímmi zájmy a zajištění dítěte.
Cena: 350
 
Právní rádce odsouzeného
Josef Matoulek, Helena Sejkorová
Praktická příručka s výmluvným názvem přináší všechny potřebné informace pro odsouzené i jejich příbuzné a obhájce.
Cena: 350
 
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Dalibor Šelleng
Monografie uceleně vykládá právní úpravu podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a upozorňuje na některé její zvláštnosti, nedostatky a výkladové nejasnosti. Dále rozebírá koncepci přičitatelnosti a trestněprávní compliance.
Cena: 390
 
Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR
Jan Kysela, Kristina Blažková, Jan Chmel a kolektiv
Kniha obsahuje třináct portrétů soudců českého Ústavního soudu. Autoři přibližují jejich osobnosti zejména se zřetelem k tomu, jak se to, jací jsou jako lidé, promítá v tom, jak rozhodují jako soudci.
Cena: 350
 
Právo duševního vlastnictví v informační společnosti
Ivo Telec
Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu.
Cena: 340
 
Právo Evropské unie. Ústavní základy a vnitřní trh
Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
Učebnice se zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva EU, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek s důrazem na soudní aplikaci unijního práva.
Cena: 500
 
Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky
Ondrej Hamuľák
Kniha odhaluje, jaké implikace pro chápání ústavního práva, pro suverenitu České republiky, úkoly jejích orgánů a autonomii českého práva nachází Ústavní soud v realitě procesu přidružování a participaci našeho státu na evropské integraci.
Cena: 350
 
Právo Evropské unie. 3. aktualizované vydání
Michal Tomášek, Vladimír Týč, David Petrlík a kolektiv
Učebnice se zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva EU, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek s důrazem na soudní aplikaci unijního práva.
Cena: 720
 
Právo komplementární a alternativní medicíny
Ivo Telec
Kniha přináší racionální pohled na komplementární a alternativní medicínu, zejména na její tradiční a přírodní formy a zdravotnické prostředky v nich používané. Dále se zabývá např. léčební pedagogikou nebo právními otázkami placeba.
Cena: 630
 
Právo na obhajobu v jednotlivých štádiách trestného konania
Michal Solárik, Filip Korček
Publikace přehledně shrnuje možnosti uplatňování práva na obhajobu osoby podezřelé, obviněné i obžalované. Zabývá se subjekty, které právo na obhajobu realizují, i jednotlivými procesními prostředy, jimiž lze vést účinnou obhajobu.
Cena: 150
 
Právo, obchod, ekonomika II.
Jozef Suchoža, Ján Husár (eds.)
Cena: 690
 
Právo přírodního léčitelství
Ivo Telec
Jedinečná publikace poprvé nabízí komplexní odborný pohled na právní problémy vyplývající z alternativních přístupů k lidskému zdraví a k léčbě nemocí. Přináší též podrobný rozbor právního postavení přírodních léčitelů.
Cena: 480
 
Právo svobodně podnikat
Vojtěch Šimíček (ed.)
Sborník obsahuje osm příspěvků renomovaných autorů zaměřených na různorodé aspekty svobody podnikání, od analýzy elektronické evidence tržeb až po problematiku diskriminace, regulace reklamy či cenzury.
Cena: 320
 
Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků
Lucia Madleňáková, Hana Vičarová Hefnerová (eds.)
Sborník prezentuje příspěvky z jubilejního desátého ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků 2016. Přečtete si o vývoji názorů z oblasti práva soukromého i veřejného, právních dějin či právní filosofie.
Cena: 480
 
Právo v umění a umění v právu
Ondrej Hamuľák (ed.)
Sborník nabízí zajímavé pohledy na zobrazování právnického prostředí, právní praxe a právní vědy v uměleckých dílech a zároveň rozbor právní úpravy umělecké tvorby, nakládání s uměleckými díly a ochrany uměleckých děl a kulturního dědictví.
Cena: 500
 
Prečo zotrvať pri rozhodnutom
Marek Káčer
Monografie je souhrnem analytických, komparatistických, sociálně-psychologických a politologických úvah, při kterých se soustředí na všeobecné otázky normativity, resp. závaznost soudních rozhodnutí.
Cena: 290
 
Predbežné otázky v civilnom konaní
Katarína Ševcová
Zámerom monografie je oživiť problematiku predbežných otázok v civilnom súdnom konaní a predovšetkým identifikovať úlohu a postavenie prejudiciality s dôrazom na niektoré aplikačné problémy.
Cena: 0
 
Prezident republiky - 2. aktualizované a doplněné vydání
Zdeněk Koudelka
Monografie se uceleně zabývá prezidentem republiky jako vrcholným státním orgánem z právního pohledu - od volby prezidenta přes slib, zabezpečení výkonu funkce, až po jeho pravomoce, práva, odpovědnost, kontrasignaci a zastupování.
Cena: 500
 
Príklady zo sociálného poistenia
Mikuláš Krippel
Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje ich riešenie v praxi podľa aktuálnej právnej úpravy.
Cena: 350
 
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Milan Boroš
Publikace se zabývá stěžejním principem trestního práva a jeho aplikací ve standardních ale i složitějších případech, jakými jsou účastenství, nepřímé pachatelství nebo lhostejnost pachatele k následkům trestného činu.
Cena: 390
 
Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod
Pavel Ondřejek
Kniha popisuje a rozvíjí teorii principu proporcionality při rozhodování o mezích základních práv. Zkoumá jeho prosazování se jakožto moderní metody ústavněprávní argumentace v českém právu.
Cena: 360
 
Princip přednosti evropského práva
Jana Ondřejková
Kniha popisuje různá pojetí principu přednosti a jejich důsledky v teorii i praxi soudů. Reaguje na aktuálně probíhající diskuze na poli evropské doktríny a mj. rozebírá klíčová rozhodnutí ESD a ústavních soudů vybraných členských států.
Cena: 320
 
Principles of Good Administration and Guarantees of their Application in Practice in Ukraine and the Czech Republic
Kateřina Frumarová et al.
Publikace se zaměřuje jak na kritickou analýzu stavu veřejné správy v obou zemích, tak i na jednotlivé principy dobré správy, na jejich právní zakotvení, ale i na jejich praktické uplatňování.
Cena: 320
 
Principy a zásady v právu - teorie a praxe
Ondrej Hamuľák (ed.)
Tématem sborníku ze 4. ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků jsou principy a zásady v právu, kterým se autoři věnují z pohledu teorie i praxe. Kniha obsahuje na 50 příspěvků z oblasti soukromého i veřejného práva.
Cena: 400
 
Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi
Veronika Čunderlík Čerbová
Monografie komplexně zpracovává přirozenoprávní koncepci vytvořenou Katolickou církví od řecko-římského období do současnosti a poukazuje na její vliv na pozitivní právo Katolické církve, zejména na kanonické manželské právo a lidská práva.
Cena: 350
 
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
Petra Zaoralová
Kniha se zabývá použitelností některých důkazů v trestním řízení a možnostem vyloučení nepoužitelného důkazu ze skutkového posouzení věci. Podrobně se věnuje výslechu obviněného a svědka a důkazům získaným pomocí informačních technologií.
Cena: 420
 
Procesy s nacistickými zločinci v okupačních zónách Německa a jejich vliv na československou retribuci
Jan Beránek
Kniha se zabývá fenoménem tzv. zónových procesů s nacistickými zločinci, které jednotlivé vítězné mocnosti vedly ve svých okupačních zónách rozděleného Německa. Zabývá se odpovědností za válečné zločiny a trestáním jejich pachatelů.
Cena: 480
 
Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)
Vladislav Hřebíček
Příručka se zabývá výkonem prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následným řízením o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Podrobně je zohledněna judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR.
Cena: 320
 
Prosazování ochrany kulturních hodnot při ochraně dřevin rostoucích mimo les
Filip Dienstbier, Olga Pouperová, Ondřej Vícha
Metodika vytváří orgánům památkové péče i vlastníkům kulturních památek nový nástroj pro účinné prosazování zájmů památkové péče v procesech rozhodování o ochraně dřevin rostoucích mimo les.
Cena: 0
 
Prosazování ochrany kulturních hodnot v procesech územního plánovaní – územní plán
Filip Dienstbier, Olga Pouperová, Ondřej Vícha
Metodika poskytuje orgánům památkové péče srozumitelnou oporu pro jejich vystupování v procesech územního plánování, konkrétně v procesu pořizování územního plánu, s cílem účinného a úspěšného prosazování zájmů památkové péče.
Cena: 0
 
Protection of fundamental rights and freedoms in criminal procedure
Jiří Jelínek, Karel Klíma (ed.)
The monograph focuses on selected fundamental rights and freedoms and their protection in criminal proceedings. Topics included are very hot and talking-about: spatial eavesdropping, data retention, surveillance of persons and things etc.
Cena: 0
 
Provádění staveb a jejich změn
Martin Ondra
Jedinečná publikace rozebírá problematiku provádění obecných staveb na základě analýzy pramenů právní úpravy, vysvětluje sporné body a problematiku veřejné správy či tzv. černé stavby. Identifikuje problémy a nabízí návrhy de lege ferenda.
Cena: 350
 
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
Michal Márton, Barbora Gonsiorová
Příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky, k čemuž slouží mnoho praktických příkladů a několik vzorů. Současně jednotlivé instituty srovnává s předchozím zákonem.
Cena: 390
 
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Lada Jouzová
Publikace rozebírá právní úpravu přechodu práv a povinností v souvislosti se změnami na straně zaměstnavatele podle zákoníku práce, zejména po novele zák. č. 285/2020 Sb. a v souvislosti se směrnicí EU o přechodu.
Cena: 520
 
Předběžné opatření v civilním procesu sporném
Vít Kučera
Publikace se podrobně věnuje předběžnému opatření podle občanského soudního řádu. Rozebírá podmínky jeho nařízení, odpovědnost navrhovatele za újmu vzniklou nařízením předběžného opatření i ústavnost tohoto institutu.
Cena: 390
 
Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
Jiří Duba
Publikace se věnuje předběžnému opatření v právu nekalé soutěže se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků. Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému.
Cena: 250
 
Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii
Robert Zbíral
Monografie se zaměřuje zejména na zpětný přenos pravomocí Evropské unie na členské státy, a to včetně úplného zpětvzetí, tedy vystoupení z Unie. Zkoumá právní nástroje, které by zpětný přenos umožnily, stejně jako překážky, které mu brání.
Cena: 300
 
Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě - 2. aktualizované vydání
Jiří Krofta
Druhé, aktualizované vydání praktické příručky reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii. Přináší bezpočet právních rad pro úspěšné podnikání v oboru.
Cena: 450
 
Přestupkové právo
Helena Prášková
Publikace přináší podrobný teoretický a praktický rozbor právní úpravy obecné části hmotného přestupkového práva a řízení o přestupcích. Nabízí řešení aplikačních problémů, uvádí aktuální judikaturu i příklady z praxe.
Cena: 860
 
Příklady a judikatura z práva životního prostředí
Ján Bahýľ, Lenka Bahýľová, Tomáš Kocourek
Praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, dalších šest kapitol se vztahuje ke zvláštní části, tedy k jednotlivým složkám životního prostředí.
Cena: 270
 
Příklady z trestního práva hmotného a procesního – 4. přepracované vydání
Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Sbírka obsahuje 580 příkladů z trestního práva hmotného (obecné a zvláštní části) i procesního včetně trestní odpovědnosti mladistvých, trestní odpovědnosti právnických osob a z oblasti mezinárodní justiční spolupráce.
Cena: 290
 
Případové studie z trestního práva - 2. aktualizované vydání
Bronislava Coufalová, Filip Ščerba, Zdeněk Kopečný
Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Ve druhém vydání byly studie aktualizovány podle právní úpravy k 1. 1. 2023. Všechny studie jsou opatřeny řešením.
Cena: 290
 
Přísedící a laický prvek v justici
Vladimír Lajsek
Jedinečná monografie se zabývá institutem laických přísedících, jehož přítomnost v českém právním řádu má mnoho odpůrců, ale i hlasité zastánce. Publikace nabízí shrnutí a rozbor všech zajímavých a důležitých aspektů této problematiky.
Cena: 250
 
Psaní a prezentace odborných textů
Jan Široký a kolektiv
Publikace seznamuje s formálními i obsahovými požadavky pro psaní bakalářských, diplomových, doktorských a jiných kvalifikačních prací i odborných článků. Přináší praktické rady pro komunikaci a úspěšnou prezentaci výsledků odborné práce.
Cena: 280
 
Psychologie pro právníky
Pavel Hlavinka
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám včetně klinické a forenzní psychologie. Kniha je určena především pro studenty práv.
Cena: 350
 
Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii
Jan Kysela, Karel Řepa a kolektiv
Kniha představuje sebereflexi české právní vědy na covidovou pandemii. Soustřeďuje se především na problémy ústavního práva (a zčásti i politiky), přidává však důležitý rámec mezinárodního a evropského práva.
Cena: 480
 
Regulace médií
Olga Pouperová
Kniha vykládá právní podmínky vzniku oprávnění provozovat některá média (periodický tisk a rozhlasové a televizní vysílání) a meze přípustných obsahových omezení mediálních sdělení. Je určena studentům mediálního práva i zástupcům médií.
Cena: 400
 
Rekognice osob v trestním řízení
Marek Dvořák
Rekognice jako jeden ze zvláštních způsobů dokazování podle trestního řádu je zkoumána z hlediska právního, kriminalisticko-taktického i psychologicko-forenzního.
Cena: 580
 
Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve
Vojtech Vladár
Monografie představuje ucelené dílo, zaměřené na analýzu dvou významných prostředků středověkého kanonického práva exceptio spolii a actio spolii, známých také jako "Remedia spolii", a jejich vliv na vývoj církevního i světského práva.
Cena: 350
 
Restoratívna justícia
Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Miroslava Vráblová
Monografia prináša komplexnú informáciu o fenoméne restoratívnej justicie. Autori komparujú teoretické prístupy renomovaných zahraničných autorov a upozorňujú na náročnú aplikačnú prax princípov a modelov restoratívnej justície.
Cena: 0
 
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov
Tomáš Strémy (ed.)
Publikace představuje sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v květnu 2017 v Trnavě.
Cena: 0
 
Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi
Tomáš Strémy (ed.)
Publikace představuje sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v září 2015 v Trnavě.
Cena: 0
 
Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach
Tomáš Strémy (ed.)
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala v květnu 2014 v Trnavě.
Cena: 0
 
Rímsky štát a právo za vlády cisára Augusta
Martin Gregor
Publikace představuje fascinující postavu císaře Augusta, přibližuje dobu počátku našeho letopočtu, ve které žil a vládl, a seznámí nás se zákony, které ovlivňovaly historii i každodenní život obyvatel římského impéria.
Cena: 360
 
Rodičovská odpovědnost
Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková a kolektiv
Monografie se zaměřuje jak na evropský rozměr rodičovské odpovědnosti, tak na její právní úpravu v občanském zákoníku a z ní vzešlé procesní souvislosti.
Cena: 450
 
Rodinná mediace v České republice
Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil
Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v České republice. Jejím cílem je postihnout zkoumané jevy interdisciplinárním přístupem, využívá tedy poznatků nejen z oboru práva.
Cena: 350
 
Rodinné vztahy v soudní praxi
Hana Nová, Nikol Hönigová
Příručka obsahuje 85 vzorů podání a soudních rozhodnutí v rodinných věcech. Vzory se zabývají rozhodováním o osobním stavu, vztahy mezi rodiči a dětmi včetně výživného, náhradní rodinnou péčí i vztahy mezi manželi včetně majetkových otázek.
Cena: 730
 
Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi
Silvia Treľová
Publikace se zabývá postavením žen a mužů v pracovněprávních vztazích. Zvláště se zaměřuje na podmínky zaměstnávání těhotných žen, matek a otců a opatřením proti jejich znevýhodnění v zaměstnání pramenící z těhotenství a rodičovství.
Cena: 360
 
Rovné odměňování žen a mužů v profesionálním sportu
Denisa Linhartová
Publikace popisuje příčiny a důsledky rozdílů v odměňování v různých sportovních disciplínách, např. ve fotbalu, basketbalu, tenisu aj. Rozebírá právní úpravu, možný budoucí vývoj a nabízí mnoho zajímavých příkladů.
Cena: 350
 
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním
Martina Küchlerová
Monografie se zabývá aplikačními problémy rozhodnutí předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů, a nabízí jejich řešení.
Cena: 320
 
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Jiří Jelínek, Jiří Říha
Publikace podrobně vykládá všechny otázky souvisící s rozhodnutími orgánů činných v trestním řízení a je vybavena rozšířeným výběrem praktických vzorů. Nové vydání reaguje na četné legislativní změny mnoha souvisejících právních předpisů.
Cena: 990
 
Rozpúšťanie politických strán ako prejav militantnej demokracie
Marek Káčer (ed.)
Publikace nabízí čtenářům příspěvky přednesené na konferenci, která se konala v květnu 2022 na Právnické fakultě Trnavské univerzitě v Trnavě. Kniha je neprodejná, omezený počet kusů máme k dispozici zdarma.
Cena: 0
 
Rozvod manželství
Ondřej Šmíd, Renáta Šínová a kolektiv
Monografie se zabývá aktuálním společenským fenoménem po všech stránkách: od hmotněprávních podmínek přes řízení o rozvod až po domácí násilí a mediaci. Zabývá se stávající úpravou, kterou srovnává s NOZ, ZZŘS a ZMPS.
Cena: 490
 
Rukověť ke studiu mezinárodního práva 1: Dokumenty
Martin Faix, Pavel Bureš, Ondřej Svaček
Rukověť je učební pomůckou pro studium mezinárodního práva. Obsahuje primární prameny a další zásadní dokumenty mezinárodního práva, některé v originálním autorském překladu.
Cena: 450
 
Rukověť ke studiu mezinárodního práva 2: Praktikum
Martin Faix, Pavel Bureš, Ondřej Svaček
Praktikum slouží k aktivnímu procvičení probrané látky v rámci studia mezinárodního práva veřejného. Jeho struktura obsahově odráží jednotlivé oblasti tak, jak jsou přednášeny na českých a slovenských vysokých školách.
Cena: 320
 
Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)
Pavel Mates, Martin Kopecký
Příručka popisuje postup v opravném řízení podle správního řádu z hlediska správních orgánů i adresátů veřejné správy. Podrobně rozebírá jednotlivé opravné prostředky z pohledu právní vědy i praxe.
Cena: 320
 
Řešení bagatelních deliktů
Pavel Jiříček, Tomáš Marek
Monografie se věnuje bagatelním deliktům z hlediska jejich vymezení a postihu dle jednotlivých právních odvětví. Věnuje pozornost zejména bagatelním trestněprávním deliktům, jejichž postihem by mohlo dojít k hypertrofii trestní represe.
Cena: 240
 
Řešení medicínskoprávních sporů a lege artis
Martin Horvát
Praktická příručka přináší celistvý pohled na problematiku sporů mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče a jejich řešení. Podrobně se věnuje posuzování standardu náležité odborné úrovně při poskytování zdravotních služeb (lege artis).
Cena: 560
 
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Miluše Hrnčiříková (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé.
Cena: 290
 
Řízení o zaplacení směnečného nároku
Radim Chalupa
Rozsáhlá monografie se věnuje zvláštnostem, nástrahám a problémovým aspektům soudních řízení vedených při uplatnění směnečného nároku v prostém nalézacím řízení, a zejména pak ve směnečném rozkazním řízení.
Cena: 690
 
Sazby odměn vybíraných kolektivními správci
Terezie Vojtíšková
Publikace se zabývá problematikou sazeb odměn vybíraných kolektivními správci od uživatelů předmětů ochrany. Předestírá teoretická východiska, vymezuje instituty s výkonem kolektivní správy spojené a analyzuje proces tvorby těchto sazeb.
Cena: 250
 
Sbírka klauzurních prací z pracovního práva
Petr Bezouška, Petr Podrazil, Tomáš Tintěra
Soubor teoretických testů a komplexně řešených klauzurních prací, doplněný praktickými radami a návody. Publikace je vhodná k ověřování a prohlubování znalostí studentů i k upevňování znalostí odborníků.
Cena: 170
 
Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého
Petr Dobiáš a kolektiv
Publikace na základě řešených příkladů představuje metody pro správné určování a aplikaci rozhodného práva, přináší instruktivní návod ke správnému stanovení pravomoci soudů a zabývá se i mezinárodním rozhodčím řízením.
Cena: 220
 
Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov
Helena Barancová
Skončení pracovního poměru musí být v souladu s dobrými mravy, platné podle občanského zákoníku a nesmí být v rozporu se základními lidskými právy. Autorka rozebírá aktuální právní úpravu a judikaturu evropských soudů (ESLP a SD EU).
Cena: 390
 
Slabikář obecné teorie práva
Ignác Antonín Hrdina
Slabikář přináší základy teorie práva; jeho předností je přehlednost a maximální možná stručnost textu. Heslovitě se zabývá otázkami, jež jsou předmětem právní antropologie, právní sociologie, právní axiologie apod.
Cena: 160
 
Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti
Gabriela Halířová
Publikace se soustředí na právní nástroje, které umožňují skloubení výkonu zaměstnání a péči o rodinu. Rozebírá způsoby ochrany poskytované rodičům-zaměstnancům, rodičovský příspěvek a jednotlivá prorodinná opatření (např. dětská skupina).
Cena: 350
 
Služební poměr státních zaměstnanců
Luděk Trykar
Publikace je vyprodána.
Cena: 290
 
Směnka v soudním řízení
Radim Chalupa
Příručka přináší rozbor specifik soudního řízení o zaplacení směnečného nároku - jak prostého nalézacího, tak směnečného rozkazního. Součástí výkladu je i problematika důkazního břemene a koncentrace směnečného rozkazního řízení.
Cena: 490
 
Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku
Zbyněk Pražák
Praktická příručka přináší cenné rady při uzavírání a plnění smlouvy o dílo podle obchodního zákoníku. Vysvětluje její jednotlivé aspekty z pozice objednatele i zhotovitele. Výklad je doplněn příklady z praxe a judikaturou Nejvyššího soudu.
Cena: 350
 
Smluvní pokuta v ČR a Evropě
Tomáš Tintěra
Monografie se zaměřuje na řešení problematických otázek smluvní pokuty a podobných ujednání po rekodifikaci a reflektuje vývoj v rovině teorie, smluvní praxe i soudní judikatury.
Cena: 390
 
Sociální práva
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Sborník příspěvků s tématikou sociálních práv jako základních lidských práv a jejich aplikace Ústavním soudem ČR.
Cena: 250
 
Soudcokraté, zachránci a byrokrati
Radek Píša
Publikace pojednává o působení soudní moci ve vybraných demokratických státech s velmi rozdílným historickým vývojem. Jak justici ovlivňuje propojení s politikou? Co se skrývá pod pojmem justokracie? A co můžeme očekávat v budoucnosti?
Cena: 290
 
Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech
Kristina Blažková
Publikace u kazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva determinuje metodu soudního rozhodování, a soudce dělí na právní formalisty, právní pragmatisty a právní substancialisty.
Cena: 350
 
Soudní řád správní
Vojtěch Šimíček, Lukáš Potěšil a kol.
Komentář poukazuje na změny způsobené novým občanským zákoníkem a analyzuje dopady tzv. velké novely soudního řádu správního (č. 303/2011 Sb.). Současně přibližuje neustále se vyvíjející judikaturu správních soudů.
Cena: 1490
 
Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice
Jana Lindová
Monografie komplexně zpracovává problematiku ochrany sociálních práv nezletilých v soukromém právu včetně např. flexibilních forem zaměstnávání mladistvých, studentské odborné praxe a výkonu činnosti profesionálního sportovce.
Cena: 290
 
Sousedská práva podle nového občanského zákoníku
Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek a kolektiv
Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku. Podrobně se věnuje věcným právům. Popisuje řešení sousedských problémů podle nového občanského zákoníku, veřejného práva i použitelné judikatury.
Cena: 450
 
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015
Václav Šmejkal
Monografie pojednává o historickém vývoji soutěžní politiky a práva evropské integrace, o jejich hnacích silách a formujících tendencích. Přehledně vykládá hlavní právní akty a rozhodnutí orgánů EU v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
Cena: 290
 
Spisová služba – 3. aktualizované vydání
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Příručka nabízí ucelený pohled na oblast odborné správy dokumentů, včetně všech zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií. Teorii životního cyklu dokumentu spojuje s bohatou zkušeností z praxe.
Cena: 670
 
Spotřebitelský úvěr
Jakub Dohnal
Praktická příručka nabízí ucelený a praktický pohled na právní úpravu spotřebitelských úvěrů, doplněný čtivým teoretickým výkladem, četnou judikaturou a praktickými příklady. Unikátní pomůcka pro věřitele, dlužníky i jejich právníky.
Cena: 280
 
Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním
Petr Pivko
Publikace analyzuje právní úpravu minifondů podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Rozebírá práva a povinnosti spojené s touto správou, právní vztahy s investory a také povinnosti vůči České národní bance.
Cena: 380
 
Správní právo - zvláštní část - 3. aktualizované vydání
Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv
Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, kultury, zdravotnictví, hornictví, geologie a policie a stavební a živnostenskou správou. Součástí výkladu je relevantní judikatura.
Cena: 720
 
Správní právo hmotné. Obecná část - 4. aktualizované vydání
Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
Učebnice srozumitelně vysvětluje hmotněprávní pojmy a instituty obecné části správního práva a nabízí řadu praktických příkladů k procvičení vykládané problematiky.
Cena: 420
 
Správní právo procesní – 7. aktualizované a doplněné vydání
Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Vysokoškolská učebnice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá obecnou část správního práva procesního. Do sedmého vydání byly zapracovány novely správního řádu, nová rozhodnutí správních soudů i závěry poradního sboru ministra vnitra.
Cena: 620
 
Správní právo trestní – 2. aktualizované vydání
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Aktualizovaná učebnice komplexně rozebírá problematiku právní úpravy správního práva trestního, jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu.
Cena: 450
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou
Petr Průcha
Čtvrté vydání úspěšné publikace nabízí oblíbené poznámkové zpracování správního řádu, reflektuje recentní změny v právní úpravě a přináší aktualizovaný přehled související judikatury.
Cena: 780
 
Správní soudnictví
Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
Kniha přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Je založen na důkladné rešerši odborných zdrojů a kritickém náhledu na dílčí instituty se zvláštním zřetelem na problematická ustanovení s. ř. s.
Cena: 980
 
Správní trestání
Kateřina Frumarová a kolektiv
Kolektivní monografie se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se odpovědností za správní delikty, věnuje se i platebním deliktům, deliktům v právu sociálního zabezpečení a v právu životního prostředí.
Cena: 490
 
Správní uvážení a jeho přezkum
Barbora Košinárová
Monografie komplexně zkoumá institut správního uvážení. Zabývá se teoretickými východisky, procesem diskrečního rozhodování, vnitřním a vnějším přezkumem diskrečních rozhodnutí včetně případů vyloučených ze soudního přezkumu.
Cena: 360
 
Spravodajské informácie v trestnom konaní
Adrián Vaško
Publikácia je zameraná na problematiku spravodajských informácií v trestnom konaní s dôrazom na ich využitie v dokazovaní. Skúma legislatívnu úpravu spravodajskej činnosti a dokazovania v rámci trestného konania v Slovenskej republike.
Cena: 290
 
Spravodlivý trestný proces
Maroš Čelár, Samuel Csóka, Mikuláš Lévai
Monografia sa zaoberá vybranými zásadami trestného konania v kontexte spravodlivého trestného procesu. Zásada kontradiktórnosti, nemo tenetur se ipsum accusare a prezumpcie neviny sú pojednané teoreticky aj z pohľadu judikatúry.
Cena: 220
 
Stát oběma nohama na zemi: symetrické přístupy k legitimitě státu
Matěj Gregárek
Autor předkládá na první pohled radikální tezi: „Je docela dobře myslitelné, že moderní demokratický právní stát není legitimním politickým uspořádáním," a představuje širokou škálu možností, jak na ni nahlížet.
Cena: 320
 
Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti
František Emmert
Kniha komplexně a přehledně zpracovává vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Značný prostor je věnován současné právní úpravě – zákonu č. 186/2013 Sb.
Cena: 450
 
Stavební právo veřejné a soukromé
Karel Marek, Petr Průcha
Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva podle současně účinných (rekodifikovaných) právních předpisů, a to z hlediska správního práva, veřejných zakázek a uzavírání obchodněprávních smluv.
Cena: 490
 
Stavební zákon. Praktický komentář
Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv
Nové vydání komentáře reflektuje všechny změny účinné k 1. 6. 2020. Z těch nejnovějších například změny týkající se terénních úprav k zadržování vody, oznamování dokončených staveb, podrobností územního a regulačního plánu, a další.
Cena: 1490
 
Stres a (syndrom) vyhoření u soudců
Pavel Vrcha
Publikace na aktuální téma nabízí teoretické poznatky i praktické zkušenosti s předcházením a řešením nastíněných situací dotčenými soudci, jejich kolegy a nadřízenými. Mohou v ní nalézt poučení i ostatní právnické profese.
Cena: 350
 
Střet hodnot
Filip Horák
Monografie analyzuje funkce čtyř stěžejních ústavněprávních konstruktů, důstojnosti, rovnosti, svobody a spravedlnosti, v právní argumentaci. Pomáhá osvětlit, jakým způsobem by soudy měly (a také neměly) tyto konstrukty argumentačně použív
Cena: 420
 
Střet zájmů veřejných funkcionářů
Jiří Kapras
Monografie komplexně zpracovává střet zájmů jako problém při výkonu veřejné funkce. Zabývá se kumulací funkcí, zákazem účasti na soutěži o veřejné prostředky, zákazem vlastnictví médií či povinností podávat majetková přiznání.
Cena: 780
 
Střety legitimit v Evropské unii
Jan Venclík
Autor nabízí odborně zpracovaný přehled nejzásadnějších teoretických přístupů k tématu legitimity Evropské unie, evropské integrace a problematiky související, zejména otázky demokratického deficitu v období po Lisabonské smlouvě.
Cena: 270
 
Súčasné podoby právnej filozofie. Postmoderna, právo a literatúra, právo a ekonómia, kritika liberálneho legalizmu, patriarchátu, rasizmu a heterosexizmu v práve
Dominik Šoltys
Publikace otevírá nové perspektivy v oboru moderní právní filozofie. Zabývá se vznikem, ideovými zdroji i představiteli těchto proudů a také jejich vlivem na právní vědu a společnost.
Cena: 480
 
Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva
Helena Barancová, Andrea Olšovská (eds.)
Zborník z konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity predstavuje komplexný náhľad významných predstaviteľov vedy na existujúci stav pracovného práva v postkrízovom období a na potrebné aj naliehavé úlohy do najbližšej budúcnosti.
Cena: 1
 
Superior Responsibility in International Criminal Law
Ondřej Svaček, Michala Chadimová, Ivana Procházková
The book analyzes the responsibility of superiors for the crimes of their subordinates under international law. Kniha analyzuje odpovědnost nadřízených za zločiny jejich podřízených podle mezinárodního práva.
Cena: 360
 
Svoboda projevu: principy, meze, garance
Michal Bartoň
Kniha se věnuje fenoménu svobody projevu z pohledu hledání obecných a nadčasových rozhraničujících kritérií pro vymezení samotného projevu i pro stanovení přípustných zásahů do svobody projevu ze strany veřejné moci.
Cena: 480
 
Šikana a mobing na pracovisku
Helena Barancová
Monografie je věnována pojmu šikany a mobingu v teorii a zahraniční i slovenské rozhodovací činnosti soudů a na základě podrobné právní analýzy nabízí zejména šikanovaným zaměstnancům právní řešení vzniklých situací v praxi.
Cena: 390
 
Šikmé a strmé strechy
Stanislav Tóth, Richard Baláž
V monografii uvádzame jednu z možných alternatív sanácie nevyhovujúcich plochých striech formou strešnej nadstavby nad panelovými obytnými domami a rekonštrukciu formou vostavby existujúcich šikmých a strmých striech.
Cena: 0
 
Tajemství v českém právním řádu
Alena Bányaiová, Josef Benda, Daniela Kovářová, Pavel Mates, Stanislav Přibyl, František Púry, Pavel Uherek
Jedinečná publikace nahlíží na institut tajemství pohledem jednotlivých oborů. Analyzuje tajemství lékařské, advokátní, obchodní i zpovědní, neopomene institut tajemství v rodinných vztazích ani problematiku tajemství v médiích.
Cena: 490
 
Temná zákoutí legislativního procesu: příprava vládních návrhů zákonů v ČR
Marian Kokeš
Výjimečná publikace popisuje a analyzuje problémy, které vyvěrají z nedokonalého zákonodárného procesu. Poskytuje mnoho praktických příkladů a nevyhýbá se ani otázce, jak učinit procesy efektivnějšími a transparentnějšími.
Cena: 550
 
Teoretické aspekty obchodného registra
Jana Slivka Bedlovičová
Publikace čtenáře seznámí nejen se současnou úpravou slovenského obchodního rejstříku, ale provede jej i jeho historickým vývojem, europeizací a nabídne komparaci s úpravami ve vybraných evropských státech.
Cena: 270
 
Teorie práva - 2. vydání
Petr Osina
Učebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Teorie práva učí budoucí právníky, jak myslet o právu, spíše než znát jeho konkrétní obsah.
Cena: 380
 
Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie
Jiří Jelínek a kolektiv
Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž čeští i slovenští autoři rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Snaží se definovat pojem terorismu a všímají si všech jeho aspektů.
Cena: 360
 
Time management
Stanislav Termann, Juraj Eisel
V knize najdete postupy, jak stihnout vše důležité, a zároveň vybrat to opravdu podstatné. Naučíte se aktivně řídit svůj život, získat větší prostor pro svou práci, zlepšit plánování a posílíte soustředění, výkonnost a rovnováhu.
Cena: 480
 
Transcendentní pramen práva
Zdeněk Koudelka
Publikace se zabývá teorií materiálního ohniska ústavy jako nadústavní a nezměnitelnou kvalitou v ústavním právu. Tuto teorii odmítá z hlediska náboženského i demokratického.
Cena: 180
 
Trestněprávní odpovědnost ve sportu
Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá
Monografie se zabývá průniky sportu a práva, od trestní odpovědnosti sportovců za úrazy při sportu, přes otázky diváckého násilí, až po nelegální ovlivňování sportu zahrnující především problematiku korupce a nelegálních sázek.
Cena: 290
 
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté
Jiří Jelínek a kolektiv
Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a přichází s novými poznatky a podněty.
Cena: 480
 
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Jiří Jelínek
Monografie podrobně analyzuje vybraná problematická témata a otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR, jejich sankcionování i řízení proti nim a sumarizuje náměty a doporučení k vhodnému legislativnímu řešení.
Cena: 690
 
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy
Jiří Jelínek a kolektiv
Monografie pojednává nejen o právním rámci trestní odpovědnosti právnických osob, ale usiluje o interdisciplinární přístup – zabývá se i širšími kriminologickými a sociologickými souvislostmi daného tématu.
Cena: 590
 
Trestní právo Evropské unie
Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al.
Druhé vydání monografie reaguje na rozvoj trestního práva Evropské unie. Pojednává o tzv. eurozločinech, o evropském veřejném žalobci, evropském zatýkacím rozkaze, problematice odpovědnosti právnických osob a mnoha dalších institutech.
Cena: 590
 
Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky
Jiří Jelínek a kolektiv
Kolektivní monografie shrnuje poznatky a skutečnosti z oblasti právních řádů dvou sousedících zemí, členů Evropské unie, a to z pohledu práva mezinárodního, práva evropského i práva vnitrostátního.
Cena: 690
 
Trestní právo hmotné – 8. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Osmé vydání oblíbené učebnice reaguje na novelizace trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže a na novou judikaturu.
Cena: 1280
 
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
Jiří Jelínek a kolektiv
Monografie připomíná 100. výročí narození významného trestního procesualisty prof. A. Růžka. Ve třiceti kapitolách se věnuje aktuálním otázkám trestního procesu. Autorský kolektiv sestává z českých i slovenských autorů několika generací.
Cena: 590
 
Trestní právo procesní – 7. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Sedmé vydání oblíbené učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu i ostatních trestněprocesních předpisů. Nejrozsáhlejší změny byly zapracovány do kapitoly o mezinárodní justiční spolupráci.
Cena: 1400
 
Trestní příkaz
Petr Novák
Monografie analyzuje trestní příkaz, nejčastější druh rozhodnutí v trestních věcech. Podrobně se zabývá podmínkami pro jeho vydání a druhy trestů, které jím mohou být uloženy, a srovnává trestní příkaz s odklony a jinými druhy rozhodnutí.
Cena: 280
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 9. aktualizované vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Nové vydání legendární publikace přináší aktualizované znění trestních kodexů, doplněné poznámkami a novou judikaturou.
Cena: 1880
 
Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia
Miroslava Vráblová (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky z mězinárodní vědecké konference, která se konala v září 2018 v Trnavě. Autoři ze Slovenské i České republiky diskutovali teoretické otázky i aplikační problémy trestněprávní ochrany života a zdraví.
Cena: 0
 
Třetí Ústavní soud
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Sborník jedenácti článků z výjezdního semináře z ústavního práva, pořádaného Právnickou fakultou UK, se tematicky věnuje činnosti tzv. třetího Ústavního soudu, tedy se soudci jmenovanými od r. 2013 vesměs prezidentem M. Zemanem.
Cena: 290
 
Účastenství v civilním soudním řízení
Renáta Šínová, Marek Juráš
Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho zákonné definice, jakož i na předpoklady účastenství.
Cena: 390
 
Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. aktualizované a doplněné vydání
Roman Kočí
Příručka se podrobně věnuje účelovým komunikacím, zejména bránění jejich obecnému užívání a možnostmi jejich právní ochrany. Nechybí vzory správních aktů silničních správních úřadů.
Cena: 350
 
Účetnictví pojišťoven
Jan Huleš
Publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny. Seznamuje s jeho základními náležitostmi, způsoby oceňování a vysvětluje mimo jiné i účetní závěrku a výroční zprávu. Pro doplnění kniha na závěr pojednává o historii účetního práva.
Cena: 450
 
Učíme se šít dámské oděvy
Kateřina Fafejtová
Učebnice šití dámských oděvů je určena studentům odborných škol oděvních a všem, kdo začínají šít nebo se chtějí v šití dále zdokonalovat. Přináší přehledné nákresy a podrobné postupy hotovení od nejjednodušší sukně po náročný dámský plášť.
Cena: 798
 
Unijní právo před českými soudy
Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Jan Jirásek, Helena Bončková, Michal Petr
Monografie se věnuje rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii.
Cena: 390
 
Ústava České republiky v praxi
Radovan Suchánek, Věra Jirásková a další autoři
Příručka poukazuje z pohledu ústavní teorie na některé aspekty "života" Ústavy během 15 let její platnosti: její novelizace, naplňování cestou obecného zákonodárství a aplikace ústavními činiteli (prezidentem, Parlamentem, soudy...).
Cena: 480
 
Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy
Petr Mlsna et alii
Sborník přináší ojedinělý soubor názorů našich předních ústavněprávních odborníků jak na současnou roli Ústavy ČR při řešení aktuálních ústavněprávních problémů, tak i na její postavení v budoucnosti a potřebné změny.
Cena: 450
 
Ústava na hviezdnom nebi
Kamil Baraník
Publikace komplexně analyzuje vztah mezinárodního a vnitrostátního práva z pohledu slovenského ústavního pořádku. Čerpá přitom inspiraci z právní teorie, mezinárodního práva i komparativní ústavní praxe.
Cena: 450
 
Ústava 1920
Jana Čechurová, Lukáš Šlehofer a kol.
Publikace obsahuje příspěvky z konference Ústava 1920 – Vyvrcholení konstituování československého státu. Představuje nevšední spojení názorů odborníků, reprezentujících různé obory, na dobu vyvrcholení konstituování čsl. státu.
Cena: 280
 
Ústavněprávní limity trestního práva
Kolektiv autorů
Autoři z katedry trestního práva Právnické fakulty UK připravili k poctě osobnosti oblíbeného pedagoga a uznávaného advokáta doc. JUDr. Mgr. Jiřího Herczega, Ph.D., a jeho práci studie k tématům, jimž se doc. Herczeg odborně věnoval.
Cena: 380
 
Ústavní mantinely pro státní politiku
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Sborník 20 příspěvků zkoumá ústavní limity pro státní politiku v nejrůznějších oblastech, jako jsou např. povinné očkování, eutanazie, svoboda projevu, odebírání dětí, střet zájmů či připravovaný stavební zákon.
Cena: 0
 
Ústavní právo a koronavirus
Marek Antoš, Jan Wintr (ed.)
Sborník devíti studentských prací se zabývá výzvami, jimž čelí ústavní právo během pandemie, kdy dochází k omezení některých lidských práv a základních svobod a porušení ústavního principu ukládání povinností jen na základě zákona.
Cena: 200
 
Ústavní právo a státověda I. díl. Obecná státověda
Václav Pavlíček, Věra Jirásková a kolektiv
Komplexní publikace nabízí vhled do všech zásadních pojmů a souvislostí důležitých pro studium ústavního práva a státovědy. Neposkytuje pouze teoretický výklad, ale pojednává o skutečném fungování státu v minulosti i současnosti.
Cena: 690
 
Ústavní právo a státověda II. díl – 3. vydání
Václav Pavlíček a kolektiv
Materie ústavního práva přehledně a uceleně zpracovaná v jedné publikaci. Třetí vydání je rozšířeno o kapitolu komplexně shrnující významné změny v pramenech ústavního práva v letech 2015–2020.
Cena: 1270
 
Ústavní rámec vlastnictví, podnikání a sociálních práv
Marek Antoš a Jan Wintr (eds.)
Sborník obsahuje šestnáct příspěvků, které se věnují tématům ústavního práva souvisejícím s ekonomikou, konkrétně ochraně vlastnictví, svobodě podnikání, sociálním právům včetně práva na bydlení a ústavním mezím zdanění.
Cena: 390
 
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
Jana Ondřejková, Jan Malíř a kolektiv
Pro pochopení role soudů provádějících ústavní přezkum nestačí znát jejich zakotvení v ústavách nebo v judikatuře. Pohled na širší právní a zejména politický kontext, ve kterém soudy a jejich rozhodnutí působí, nabízí předkládaná publikace.
Cena: 390
 
Ústavní stížnost
Vojtěch Šimíček
Publikace podrobně popisuje všechny fáze řízení před Ústavním soudem, čtenáři poradí, jak napsat bezvadnou ústavní stížnost a poskytne také výklad o ústavním soudnictví v ČR dnes i v minulosti.
Cena: 480
 
Ústavní systém České a Polské republiky po přistoupení k Evropské unii
Věra Jirásková, Zbigniew Witkowski (eds.)
Příspěvky se věnují zamýšleným novelizacím ústav obou států a proměnám interpretace jejich ustanovení, dále např. imunitám a neslučitelnosti funkcí v ústavním právu a vztahu evropského a ústavního práva v judikatuře ústavních soudů.
Cena: 330
 
Ústavní základy organizace státu
Jiří Jirásek a kolektiv
Učebnice vysvětluje jednotlivé instituty ústavního práva ČR a fungování demokratického právního státu. Pojednává o přímé volbě prezidenta či zákonu o státním občanství ČR. Dotisk 1. vydání.
Cena: 480
 
Ústavy a jejich hodnotové rámce na křižovatkách dějin aneb k ústavám vždy s pokorou
Vlastimil Růžička, Karel Klíma
O proměnách ústav v kontextu doby, o smyslu ústavnosti, kterou se politické strany snaží lámat ke svému volebnímu prospěchu, a o významu ústavního soudnictví pro stabilitu politického systému.
Cena: 450
 
Utilitarismus a filozofie lidských práv
Martin Hapla
Proč máme mít lidská práva? Publikace staví tuto mnohovrstevnatou filozofickou otázku do centra své pozornosti a nabízí odpovědi z pohledu utilitarismu, resp. jeho variant, který v debatě o problematice lidských práv není obvyklý.
Cena: 450
 
Úvahy o veřejném právu
Petr Kolman
Monografie je souborem znalostí z praxe, je zaměřena zejména na problematiku správního práva procesního, dále na právo na informace ve vztahu k veřejné správě, správní právo trestní a otázky plynoucí z oblasti zadávání veřejných zakázek.
Cena: 290
 
V přiměřené lhůtě
Lukáš Hadamčík
Monografie se podrobně zabývá otázkami, jaká doba trvání soudního řízení je nepřiměřená, za jakých podmínek za to stát odpovídá a jak lze způsobenou újmu odčinit.
Cena: 290
 
Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku
Marie Zámečníková
Publikace rozebírá příčiny a důsledky nepřehlednosti právního řádu u nás i v zahraničí a ukazuje možnou cestu k lepší srozumitelnosti zákonů eliminací chyb v procesu jejich tvorby.
Cena: 290
 
VAT Frauds
Tomáš Strémy, Natalia Hangačová
The book is concerned to up-to-date issues of cross-border economic crime, particularly VAT frauds with emphasis on carousel frauds. It closely looks at cooperation between EU Member States, EU legislation as well as Slovak national law.
Cena: 290
 
Vazba v trestním řízení
Ingrid Galovcová
Vazba jako tradiční institut trestního práva procesního výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného. Monografie zdůrazňuje respektování výjimečnosti ukládání vazby nejen z hlediska zákonné úpravy, ale i přístupu aplikační praxe.
Cena: 360
 
Věcná břemena
Jaroslav Truneček
Praktická příručka zpracovává problematiku věcných břemen u sítí veřejné infrastruktury, včetně dřívějších zákonných věcných břemen, ochranných pásem, zřizování věcných břemen vyvlastněním a dalších otázek specifických pro tuto oblast.
Cena: 280
 
Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku
Michal Králík
Příručka shrnuje procesní a hmotněprávní aspekty ve vybraných oblastech věcných práv, opírající se o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, a zasazuje je do výkladu jednotlivých právních institutů, se kterými se právní praxe denně setkává.
Cena: 620
 
Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu
Antonín Kaňa
Slovník s více než 20 000 českými výrazy a jejich německými ekvivalenty představuje průvodce moderním pojmoslovím státní správy reflektujícím rozvoj veřejné správy v recentním období.
Cena: 520
 
Velký německo-český slovník pro veřejnou správu
Antonín Kaňa, ve spolupráci s Fritzem Schnabelem
Předkládaný slovník pojímá jazyk německé veřejné správy se všemi jeho zvláštnostmi. Obsahuje více než 40 tisíc německých termínů.
Cena: 690
 
Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové
Jakub Razim
Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše. Mapuje soužití politických elit, tvořících pouto mezi otonsko-sálskou říší a přemyslovskými državami, v celé jeho právní rozmanitosti.
Cena: 520
 
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Vladimír Novotný a kolektiv
Publikace popisuje základní instituty organizace veřejné správy v zemích Visegradské čtyřky včetně otázek státní služby. Snahou autorů bylo zachovat jednotnou strukturu kapitol s ohledem na specifika jednotlivých zemí.
Cena: 280
 
Veřejné sbory v České republice
Pavel Mates, František Vavera, Jindřich Škoda, Antonín Slabý
Publikace pojednává o organizaci a pravomocech veřejných sborů, jako jsou policie, hasičský záchranný sbor nebo zpravodajské služby. Zvláštní pozornost je věnována zásahům do základních práv fyzických osob a úpravě náhrady škody.
Cena: 730
 
Veřejné stavební investice
Zdeněk Dufek, Jana Korytárová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Jan Vaněrek, Petr Aigel, Miloslav Výskala, Martin Nový
Publikace nabízí přehledný souhrn poznatků ze stavebnictví, práva a ekonomie nezbytný pro osoby účastnící se stavebních investic s participací veřejnoprávního subjektu.
Cena: 490
 
Virtuálne meny v digitálnej ekonomike
Miroslav Štrkolec, Jozef Sábo, Adrián Popovič
Virtuálne meny sú jedným z fenoménov, ktoré môžeme nazvať ako nové javy v ekonomike. Ich trhová kapitalizácia sa počíta v stovkách miliárd amerických dolárov, čo, prirodzene, vyvoláva otázky potreby (či?) a rozsahu (ako?) ich regulácie.
Cena: 0
 
Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace
Jana Ondřejková
Publikace se věnuje změnám v postavení soudní moci v právních a politických systémech a prosazování představ o žádoucí podobě politik prostřednictvím soudních rozhodnutí. Uvádí argumenty pro tzv. minimalismus při formulaci rozhodnutí.
Cena: 260
 
Vnitřní a vnější periferie v Česku
Milan Jeřábek, René Wokoun a kolektiv
Samospráva i státní správa by měli věnovat zvláštní pozornost periferním oblastem. Kolektiv sociologů, demografů, právníků aj. odpovídá na otázky jak tato místa identifikovat, co je spojuje, nebo jaké jsou jejich specifické problémy.
Cena: 0
 
Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004–2015)
David Petrlík
Rozšíření Evropské unie o deset států mělo dopad jak na složení jejího Soudního dvora, tak i na samotný vnitřní trh. Monografie zkoumá, jak se tyto změny odrazily v judikatuře Soudního dvora právě v oblasti vnitřního trhu.
Cena: 390
 
Vojna a mír
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
Sborník sdružuje deset studentských prací z výjezdního semináře z ústavního práva. Je tematicky zaměřen na aktuální otázky ústavního práva a bezpečnosti.
Cena: 280
 
Vojtěch Cepl
Tomáš Němeček
Životopis jednoho z výrazných českých právníků Vojtěcha Cepla, bývalého soudce Ústavního soudu. Kniha obsahuje i rozhovory a jeho nejvýznamnější texty včetně překladu těch, jež vyšly pouze anglicky.
Cena: 250
 
Volby a volební systémy
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
Sborník studentských prací se věnuje volebnímu systému, nálezu Ústavního soudu z února 2021 a na něj navazující volební reformě, ale také volebním obvodům, volebním kvótám, volební účasti a problémům voleb v Arménii, Španělsku a USA.
Cena: 300
 
Volby, demokracie, politické svobody
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
Sborník obsahuje odborné články na téma politických práv v České republice. Zabývá se jejich limity, diskusí o podobě voleb nebo judikaturou, spojenou se zneužíváním politických svobod (pochody neonacistů, rozpuštění Dělnické strany apod.).
Cena: 260
 
Vrchní velení ozbrojeným silám z hlediska ústavního práva
Jakub Dienstbier
Kniha analyzuje postavení prezidenta jako vrchního velitele ozbrojených sil a jeho důsledky pro otázky národní bezpečnosti. Nabízí srovnání se zahraničnými úpravamii historický pohled a předkládá též alternativní pohled na problematiku.
Cena: 350
 
Výjimečný trest
Jana Navrátilová
Monografie se komplexně zabývá problematikou výjimečného trestu odnětí svobody v českém právu, a to z hledisek filosofických, morálních, a zejména právních.
Cena: 400
 
Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
Příspěvky v první části sborníku se věnují nepřehlednému systému orgánů výkonné moci, od vlády přes orgány samosprávy až po soukromé osoby a korporace. Hlavním tématem druhé části je justice včetně státní správy soudů a spravedlivý proces.
Cena: 380
 
Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice
René Wokoun, Pavel Mates, Petr Čechák, Zuzana Khendriche Trhlínová, Karel Lacina, Marek Starý
Publikace rozebírá právní úpravu a jednotlivé aspekty podpory regionálního rozvoje, jejich praktickou implementaci a historický vývoj od vzniku Československa až do období vstupu České republiky do Evropské unie.
Cena: 0
 
Výživné
Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv
Monografie komplexně pojednává o vyživovací povinnosti. Podrobně vysvětluje její rozsah, oprávněné a povinné osoby, splatnost jednotlivých splátek výživného a další problémy včetně procesních a mezinárodních souvislostí.
Cena: 420
 
Vyživovací povinnost po rekodifikaci
Daniela Kovářová
Příručka komplexně zpracovává výživné mezi manžely, rodiči a dětmi, rozvedenými manžely i dalšími příbuznými podle nového občanského zákoníku včetně vymáhání výživného a sankcí při jeho neplacení. Je doplněna vzory smluv, návrhů a podání.
Cena: 290
 
Vznik a uznání státu
Pavel Bureš, Martin Faix, Ondřej Svaček
Publikace je komplexem úvah odborníků z praxe k otázce vzniku a uznání státu v dnešním světě. Autoři se v této souvislosti zaměřují poředevším na problematiku státnosti Kosova a Palestiny.
Cena: 290
 
Vznik Československej republiky a Slovensko
Ivana Šošková a kolektív
Publikace nabízí právněhistorický pohled na jeden z nejdůležitějších momentů společných dějin českého a slovenského národa. Co vzniku republiky předcházelo a jaké problémy musela hned po svém vzniku řešit?
Cena: 390
 
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami – 3. aktualizované a doplněné vydání
Jan Tuláček (ed.)
Nové vydání praktické publikace přináší 331 vzorů žalob a dalších podání, smluv, prohlášení, návrhů a jiných dokumentů opatřených vysvětlivkami. Vzory si lze stáhnout v elektronické podobě a upravovat v textovém editoru.
Cena: 1390
 
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Lukáš Potěšil a kolektiv
Publikace obsahuje 184 vzorů podání ke správním orgánům a vzorů úkonů a písemností, které jsou správními orgány vyhotovovány. Pro zákazníky jsou vzory dostupné také ke stažení z internetu s jednoduchou možností následné editace.
Cena: 590
 
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
Michal Králík a kolektiv
Podstatně přepracované vydání sbírky soudních vzorů nabízí příklady rozhodnutí a úkonů soudů se zapracováním všech požadavků, které jsou na konkrétní dokumenty kladeny. Publikace nabízí také on-line přístup ke vzorům v editovatelné podobě.
Cena: 1790
 
Vzory smluv pro podnikatelskou praxi
Daniel Hájek a kolektiv
Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor vzorových smluv pro podnikatelskou praxi vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou k dispozici ke stažení na internetu.
Cena: 690
 
Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva
Tomáš Doležal
Publikace se obšírně zabývá podstatou vztahu lékaře a pacienta. Tento vztah včetně práv a povinností je zkoumán také z hlediska platné právní úpravy (zejména zákona o zdravotních službách a stávajícího i nového občanského zákoníku).
Cena: 320
 
XX. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 20 let existence konference Karlovarské právnické dny.
Cena: 350
 
XXI. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXI. mezinárodní konference Karlovarské právnické dny obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2013. Příspěvky se soustředí zejména na proměny soukromého práva v českém i evropském kontextu.
Cena: 700
 
XXII. Karlovarské právnické dny
Sborník z XXII. mezinárodní konference Karlovarské právnické dny obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2014. Příspěvky se soustředí zejména na nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Cena: 550
 
XXIII. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXIII. Karlovarských právnických dnů obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2015. Příspěvky se soustředí zejména na výklad konkrétních ustanovení rekodifikace soukromého práva.
Cena: 580
 
XXIV. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXIV. Karlovarských právnických dnů obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2016.
Cena: 630
 
XXIX. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník obsahuje příspěvky českých, německých i slovenských právních expertů přednesené na XXIX. ročníku konference Karlovarské právnické dny konané v červnu 2022.
Cena: 550
 
XXV. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých právníků, které budou uvedeny na XXV. ročníku konference Karlovarské právnické dny.
Cena: 620
 
XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
Vladimír Zoufalý (ed.)
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně bohaté fotografické přílohy.
Cena: 410
 
XXVI. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXVI. Karlovarských právnických dnů obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2018.
Cena: 690
 
XXVII. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXVII. Karlovarských právnických dnů obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2019. Letošní ročník se zaměřil na téma procesních obstrukcí.
Cena: 650
 
XXVIII. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník příspěvků připravených na konferenci, která se nekonala, se zabývá odpovědností za škodu z různých pohledů a v různých odvětvích práva. Přestože jde o klasický institut, tato monografie ukazuje, že ne vše je jednoznačné a vyřešené.
Cena: 870
 
XXX. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník obsahuje příspěvky českých, německých i slovenských právních expertů přednesené na jubilejním XXX. ročníku konference Karlovarské právnické dny konané v červnu 2023.
Cena: 620
 
Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu
Kristián Léko, Kristina Blažková, Jan Chmel
Kniha přináší dvě studie věnované především srovnávání v ústavním právu, nevyhýbá se však ani obecnějším otázkám po metodách, výhodách a limitech právní komparatistiky vůbec.
Cena: 220
 
Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo
Lucia Madleňáková, Lucie Piechowiczová (ed.)
Sborník příspěvků ze 7. ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků, jejichž tématem jsou otázky vlivů zahraničních legislativních aktů, rozhodovací činnosti zahraničních soudů či jiných orgánů na vnitrostátní právo.
Cena: 460
 
Zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích
Eva Šimečková
Monografie podrobně zkoumá, zda právní úprava poskytuje zaměstnancům dostatečnou ochranu před diskriminačním jednáním zaměstnavatele a zda § 10 antidiskriminačního zákona zajišťuje v řízení před soudy skutečnou a účinnou právní ochranu.
Cena: 450
 
Zákaz diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch z dôvodu veku
Lucia Petríková
Publikace přináší ucelený pohled na vliv věku na pracoveněprávní vztahy a související diskriminaci v odměňování, při rozvázání pracovního poměru, nebo na upírání práva na práci. Nabízí i srovnání s právem EU a judikaturou ESLP.
Cena: 290
 
Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU
Miroslava Zajíčková, Radim Boháč, Igor Večeř
Publikace přináší zcela ojedinělý podrobný výzkum otázky harmonizace z mnoha různých pohledů, doplněný o komplexní shrnutí a komparaci aktuálních právních úprav daní z příjmů a DPH ve vybraných členských státech Evropské unie.
Cena: 590
 
Základní práva
Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Jiří Jirásek, Ondřej Svaček
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Věnuje se jak jejich teorii, tak aplikaci a zakotvení základních práv v pozitivním právu, včetně jejich vymahatelnosti.
Cena: 750
 
Základní práva a ústavní principy v judikatuře obecných soudů
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Autorská cena 2022 KPD - 3. místo! Sborník studentských příspěvků se zabývá tím, jak jsou základní práva a svobody a ústavní principy aplikovány v rozhodovací praxi obecných soudů všech stupňů.
Cena: 0
 
Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu
Jiří Jelínek a kolektiv
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v trestněprávní sekci konference Olomoucké právnické dny. Tématem jednání byly základní zásady trestního řízení, což je téma navýsost aktuální s ohledem na rekodifikační práce na novém trestním řádu.
Cena: 350
 
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Jiří Mulák
Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces, zejména zásadám legality, oportunity a kontradiktornosti. Význam základních zásad autor spatřuje v tom, že vymezují rámec pro trestní řízení.
Cena: 480
 
Základy islámského práva - 2. vydání
Petr Osina
Rozšířené vydání učebnice představuje základní instituty a pojmy islámského práva (zejména rodinného, dědického, trestního a finančního) včetně soudnictví. Věnuje se též vzniku a vývoji islámu, pramenům práva a islámským teoriím státu.
Cena: 300
 
Základy obchodního práva
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva, o právu obchodních korporací a jejich přeměnách. Zahrnuje také výklad hospodářské soutěže včetně nekalé soutěže, veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.
Cena: 620
 
Základy obchodního práva – 3. aktualizované vydání
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Nové vydání populární učebnice nabízí aktualizovaný výklad všech důležitých institutů a souvislostí, které jsou nutné k pochopení nelehké materie obchodního práva. Zabývá se i právem obchodních korporací či ochranou hospodářské soutěže.
Cena: 720
 
Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo
Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kol.
Učebnice přehledně a srozumitelně vykládá podstatné instituty věcného a dědického práva i obecnější instituty majetkového práva. Autoři vysvětlují látku od základů a vytvářejí tak solidní základy pro komplexní pochopení občanského práva.
Cena: 580
 
Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kol.
Učebnice přehledně shrnuje základy obecné části závazkového práva a závazkového práva smluvního. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy.
Cena: 820
 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy
Vladimír Týč
Komplexní učebnice unijního práva byla aktualizována o živou problematiku posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematika.
Cena: 490
 
Základy rímskeho práva
Martin Gregor
Učebnica predstavuje historické a dogmatické základy rímskeho práva. V zrozumiteľnej forme čitateľa oboznámi s hlavnými inštitútmi a problémami rímskeho práva. Ďalej sa venuje problematike subjektov a súvisiacich tém (napr. otroctvo).
Cena: 420
 
Základy závazkového práva. 1. díl. 2. aktualizované vydání
Tomáš Tintěra, Petr Podrazil, Pavel Petr
Aktualizovaná učebnice přehledně představuje stěžejní instituty závazkového práva ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Text je doplněn judikaturou a příklady. První díl obsahuje obecné výklady včetně smlouvy.
Cena: 480
 
Základy závazkového práva. 2. díl - 2. aktualizované vydání
Tomáš Tintěra, Pavel Petr a kolektiv
Učebnice představuje stěžejní instituty závazkového práva, text je bohatě doplněn judikaturou a mnoha příklady. Druhý díl obsahuje zvláštní část závazkového práva, nejdůležitější smluvní typy a závazky z deliktů.
Cena: 490
 
Zákon o geologických pracích
Ondřej Vícha
Komentář zákona o geologických pracích a souvisejích předpisů poskytuje přehled platné právní úpravy podmínek pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací na území ČR, související judikatury a prováděcích předpisů.
Cena: 480
 
Zákon o mediaci
Jiří Grygar
Podrobný komentář reaguje na rekodifikaci soukromého práva a s ní souvisící novelu o. s. ř. a na nový zákon o zvláštních řízeních soudních. Je koncipován jako pomůcka nejen při aplikaci zákona v praxi, ale i ke složení zkoušek mediátora.
Cena: 380
 
Zákon o mezinárodním právu soukromém
Petr Dobiáš a kolektiv
Zákon o mezinárodním právu soukromém nově upravuje např. kvalifikační problém, obcházení zákona, nutně použitelná ustanovení právních předpisů. Všechna ustanovení jsou podrobně komentována. Judikatura je uváděna v autentickém znění.
Cena: 750
 
Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou
Filip Rigel
Podrobný komentář zákona o místním referendu a nedávno přijatého zákona o krajském referendu. Autor rozebírá klíčová ustanovení a související judikaturu, k problematickým otázkám prezentuje jednoznačné a srozumitelné závěry.
Cena: 420
 
Zákon o obcích (obecní zřízení)
Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová
Praktický komentář k zákonu o obcích přináší podrobný a srozumitelný výklad a výběr ze související judikatury k jednotlivým ustanovením. Je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva.
Cena: 690
 
Zákon o obětech trestných činů - komentář s judikaturou
Jiří Jelínek a kolektiv
Druhé vydání úspěšného komentáře přináší rozšířený výklad zákona doplněný nejen o změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva účinné od 1. 1. 2014, ale i o výklad k novelizaci trestního řádu a o veškeré související právní předpisy.
Cena: 550
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
Helena Kučerová, Eva Horzinková
Druhé vydání publikace nabízí podrobný komentář k oběma přestupkovým zákonům se zohledněním novelizací právní úpravy i vývoje judikatury správních soudů a Ústavního soudu ČR.
Cena: 790
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád)
Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil
Publikace poskytuje vyčerpávající komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jednotlivá ustanovení jsou doplněna důvodovou zprávou a odkazy na související judikaturu.
Cena: 980
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů
Roman Kočí
Publikace přináší srozumitelný a přehledný komentář nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Výklad vychází z důvodové zprávy k zákonu a z praktických zkušeností autora s aplikací předchozího zákona o přestupcích.
Cena: 380
 
Zákon o pozemních komunikacích – 7. aktualizované vydání
Roman Kočí
Sedmé vydání komentáře reaguje na všechny změny právní úpravy k 1. 9. 2021, jakou je např. možnost odstranit z pozemních komunikací dlouhodobě odstavená vozidla. Reflektuje také novou judikaturu i poznatky právní nauky a praxe.
Cena: 850
 
Zákon o právu na digitální služby
Ján Matejka, Pavel Mates
Publikace nabízí podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nového právního předpisu, významného pro budoucí fungování státní správy. K výkladu jsou připojeny odkazy na relevantní judikaturu i další literaturu.
Cena: 490
 
Zákon o priestupkoch
Soňa Košičiarová
Komentář komplexně vykládá zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v kontextu Ústavy SR a Úmluvy o ochraně lidských práv a základných svobod. Zaměřuje se např. na rozbor skutkových podstat, specifika blokového řízení či analýzu práv obviněného.
Cena: 1490
 
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem,
Ondřej Vícha, Vojtěch Stejskal
Zákon č. 167/2008 Sb. zakotvuje zcela nový právní režim pro prevenci ekologické újmy a její nápravu, pokud bezprostředně hrozí nebo vznikla na vybraných složkách životního prostředí. Komentář podrobně vysvětluje všechna ustanovení...
Cena: 450
 
Zákon o realitním zprostředkování
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
Komentář k novému zákonu č. 39/2020 Sb. nabízí srozumitelný výklad jednotlivých ustanovení, ukazuje jejich význam pro praxi a objasňuje výkladové nejasnosti. Vysvětleny jsou použité pojmy i instituty a výklad je ukončen laickým shrnutím.
Cena: 490
 
Zákon o realitním zprostředkování. Komentář
Markéta Selucká, Martin Losenický, Ludvík Matoušek, Jana Mlýnková
Nová úprava realitního zprostředkování zasazená do souvislostí s právními předpisy českými i evropskými a s ustálenou judikaturou. Publikace nabízí kvalitní a odborné vysvětlení práv a povinností poskytovatelů i příjemců realitních služeb.
Cena: 430
 
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Pavel Mates, Petr Černý, Jan Kněžínek, Martin Kopecký
Podrobný komentář vykládá problematiku vzniku, činnosti a zrušení politických stran, věnuje se pravidlům jejich hospodaření, státním příspěvkům i činností Úřadu pro hospodaření politických stran a hnutí. Komentář doplňuje bohatá judikatura.
Cena: 890
 
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou
Stanislav Pšenička
Komentář zevrubně vykládá novelizovanou právní úpravu sdružování v politických stranách a hnutích. Pozornost věnuje zejména nově založenému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Výklad doplňuje judikatura.
Cena: 320
 
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou
Helena Kučerová
Publikace poskytuje ucelený výklad zákona o silničním provozu s bohatým výběrem judikatury. Čtvrté vydání reflektuje rozsáhlé změny v úpravě správního trestání, úpravu elektronické komunikace a též nové pravomoci při vydávání dokladů.
Cena: 700
 
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
Jiří Jelínek, Jiří Herczeg
Ve 2. vydání byl komentář hmotněprávní i procesní části aktualizován a přepracován v reakci na podněty teoretické fronty i aplikační praxe, byl prohlouben výklad základních institutů a doplněna aktuální judikatura.
Cena: 450
 
Zákon o volbě prezidenta republiky
Pavel Šutka
Cílem publikace je jak popis nedostatků zákonné úpravy, tak popis míst potenciálně rizikových do budoucna. Důležitá je snaha vyvrátit některé nepravdy a mýty. Současně kniha navrhuje řešení, která by mohla stávající stav napravit.
Cena: 390
 
Zákon o zadávání veřejných zakázek
I. Macek, R. Derková, D. Bartoň, K. Košťál, E. Marečková, P. Zatloukal
Komentář k novému zákonu přináší popis a průběh jednotlivých úkonů v procesu zadávání veřejných zakázek. Autoři se zaměřili na praktický přístup k této problematice, a to formou názorných příkladů a odkazů na použitelnou judikaturu.
Cena: 690
 
Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
Lukáš Křístek, Pavel Bürger, Jan Vučka
Komentář srozumitelně a přehledně vykládá novou právní úpravu znalců, znaleckých kanceláří a ústavů, která stanoví nová pravidla pro přístup ke znalecké činnosti a její výkon včetně odpovědnosti z ní vyplývající.
Cena: 680
 
Zákon o zvláštních řízeních soudních
Alena Macková, Ladislav Muzikář a kol.
Podrobný komentář nového procesního předpisu od renomovaných autorů reaguje již na první zkušenosti s jeho aplikací. Je zapracována novela zákonem č. 87/2015 Sb. Komentář je doplněn důvodovou zprávou a odkazy na použitelnou judikaturu.
Cena: 690
 
Zákon směnečný a šekový – komentář směnečné části
Radim Chalupa
Publikace nabízí komplexní pohled na problematiku směnek prostřednictvím komentáře ke všem ustanovením týkajícím se tohoto institutu obsaženým v zákoně směnečném a šekovém a v zákoně o mezinárodním právu soukromém.
Cena: 1190
 
Zákoník práce – 2. aktualizované a přepracované vydání
Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha
Publikace nabízí srozumitelné vysvětlení všech ustanovení zákoníku práce, a to především vzhledem k rozsáhlé novele, která změnila úpravu některých významných institutů, např. dovolené, pracovní doby či sdíleného pracovního místa.
Cena: 200
 
Zákonnosť a použiteľnosť procesných a mimoprocesných dôkazných prostriedkov v trestnom konaní
Martin Mihók
Monografia sa zaoberá dôkaznými prostriedkami podľa Trestného poriadku (procesné dôkazné prostriedky) a najmä podľa osobitných zákonov (mimoprocesné dôkazné prostriedky) a ich zákonnosťou a procesnou použiteľnosťou.
Cena: 890
 
Zamestnanec, štatutár a spoločník v pracovnom práve
Helena Barancová
Publikace vysvětluje atypické formy zaměstnávání v rámci online platforem typu UBER, telepráci, domácí práci, nebo zvláštnosti pracovního poměru členů statutárních orgánů.
Cena: 1
 
Zásada koncentrace řízení
Klára Hamul´áková
Publikace hodnotí právní úpravu koncentrace řízení a institutů, s jejichž pomocí se v civilním procesu projevuje, včetně jejich kritického zhodnocení. Přináší odpověď na otázku, zda opravdu slouží svému účelu, tedy urychlení řízení.
Cena: 350
 
Zásady trestného práva hmotného - teoretické aspekty
Tomáš Strémy, Lukáš Turay (eds.)
Sborník obsahuje deset příspěvků z mezinárodní vědecké konference uspořádané katedrou trestního práva, kriminológie, kriminalistiky Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
Cena: 0
 
Závazky a jejich zajištění
Tomáš Tintěra
Kniha přináší rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je uzavírání smluv, změna závazků či jejich zánik, jakož i pohled na jednotlivé způsoby zajištění a utvrzení v novém občanském zákoníku.
Cena: 320
 
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv
Praktický komentář renomovaných autorů přináší názorově pestrý a argumentačně vyvážený výklad obecných ustanovení o závazcích a jednotlivých smluvních typů upravených v občanském zákoníku s použitím aktuální judikatury.
Cena: 1490
 
Zbrojní průkaz – 8. aktualizované vydání podle stavu k 1. 1. 2024
Jiří Záruba
Praktická příručka přináší souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz. Testové soubory jsou doplněny klíčem.
Cena: 480
 
Zdaňovanie digitálnych služieb – iniciatívy, problémy a možnosti smerovania ich daňovo-právnej regulácie
Soňa Simić Ballová
Monografia objasňuje podstatu digitálnych služieb, ktoré sú jedným z nových javov v ekonomike, poukazuje na ich relevantné daňovo-právne aspekty a možnosti a limity ich zdaňovania.
Cena: 0
 
Zdravotnická praxe a právo
Olga Sovová
Praktický průvodce právní úpravou vztahů ve zdravotnictví pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně - uvádí též související aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního. Výklad je doplněn judikaturou a vzory písemností.
Cena: 450
 
Zemědělská a lesní bioekonomika: globální trend udržitelnosti
Pavla Vrabcová, Hana Urbancová, Helena Smolová, Lukáš Čechura, Miroslav Hájek
Jedinečná publikace se zaměřuje na multidisciplinární aspekty bioekonomiky, tj. biohospodářství. Zabývá se globálním přístupem k udržitelnému rozvoji a důsledkům výzkumu o udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti podnikatelů.
Cena: 480
 
Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie
Vladimír Týč, Radim Charvát
Publikace analyzuje systémy ochrany zeměpisných označení v mezinárodním měřítku, a to v jednotlivých mezinárodních smlouvách a zejména v právu Evropské unie.
Cena: 350
 
Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve
Diana Treščáková
Monografie analyzuje odpovědnost, která vzniká v rámci obchodních závazkových vztahů, zejména odpovědnost za prodlení, za vady a za škodu. Obsahuje komparaci, rozbor soudní judikatury a množství příkladů z aplikační praxe.
Cena: 300
 
Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní
Lukáš Cisko
Publíkace nabízí komplexní pohled na důležitý institut závazkového práva, analyzuje teoretická východiska, rozebírá vývoj právní úpravy až do současnosti a s ohledem na probíhající rekodifikaci obsahuje i návrhy de lege ferenda.
Cena: 270
 
Zrod a metamorfózy princípov bezrozpornosti a úplnosti práva
Pavel Holländer
Publikace nabízí pohled na dva klíčové analytické principy práva, na kontexty, intence a účely jejich vzniku a jejich proměny v toku evropských dějin. Sleduje zároveň úskalí současného vnímámi principů bezrozpornosti a úplnosti práva.
Cena: 300
 
Žena v stredovekom a novovekom Uhorsku - 2. vydanie
Miriam Laclavíková, Adriana Švecová
Monografia predstavuje právne postavenie ženy privilegovaného stavu – šľachtičnej – v postavení dcéry, manželky alebo vdovy v stredovekom a novovekom Uhorsku.
Cena: 440
 
20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity
Filip Dienstbier (ed.)
Tato neprodejná publikace plná fotografií se vydává ku příležitosti oslav 20 let novodobé historie PF UPOL. Mimo jiné pojednává o historii a důležitých osobnostech fakulty, přibližuje také její organizaci, vědeckou činnost i výuku.
Cena: 1
 
25 let Ústavy České republiky
Vojtěch Šimíček (ed.)
Příspěvky pestré palety autorů se zabývají procesem vzniku Ústavy, vysvětlují role jeho přímých aktérů, bilancují dosud provedené změny a pojednávají o ústavním postavení vlády a soudnictví či ústavněprávní inkorporaci politických stran.
Cena: 310
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
praha(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server