Absolutní majetková práva z historicko-srovnávací perspektivy
Ondřej Horák a kolektiv
Učebnice se zaměřuje na čtyři tradiční soukromoprávní zásady z věcného a dědického práva a jim odpovídající instituty. Přibližuje jejich pojem, smysl a vývoj, včetně komparace s předními evropskými občanskými zákoníky.
Cena: 270,00 Kč vč. DPH
 
Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví
Aleš Borkovec
Monografie se zabývá problematikou akciových společností s rozptýleným vlastnictvím akcií včetně corporate governance. Na pozadí historických souvislostí autor vymezuje právní i jiné příčiny vzniku rozptýleného vlastnictví.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární
Radim Boháč (ed.)
Příspěvky účastníků konference „Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010“.
Cena: 780,00 Kč vč. DPH
 
Aktuální otázky metodologie právního myšlení
T. Machalová, M. Večeřa, J. Harvánek, L. Hlouch, M. Sobotka, T. Sobek
Publikace se věnuje základním institutům, jako je pojem nebo účel práva, dále roli základního instrumentária právního myšlení, právních pravidel a principů, či analogii ve výkladu práva, roli etiky v právním myšlení a právnímu welfarismu.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Aktuální otázky správního soudnictví
Vladimír Sládeček, Petra Melotíková (eds.)
Sborník příspěvků ze sekce správního práva z konference Olomoucké právnické dny 2012 pořádané ve dnech 24.–25. 5. 2012 Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Aktuální právní aspekty migrace
Lenka Pítrová (ed.) a kolektiv
První část monografie se věnuje migrační legislativě EU a nově projednávaným návrhům, druhá část je zaměřena na vnitrostátní transpozici a implementaci unijního práva a na vnitrostátní cizineckou legislativu, především z pohledu ČR.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Aktuální problémy rodinněprávní regulace:
Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv
Monografie se zabývá citlivými tématy rodinného práva (určování a popírání rodičovství, náhradní mateřství, vymáhání výživného) na rozhraní mezi stávající i novou právní úpravou dle nového občanského zákoníku.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Alternativní řešení trestních věcí
Jiří Jelínek (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, kterou pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Alternativní tresty a opatření v nové právní úpravě
Filip Ščerba
Druhé vydání monografie reaguje na četné novelizace trestněprávních norem, které problematiku výrazně zasáhly. Autor podrobně analyzuje systém alternativních trestů a opatření pomocí jejich teoretického vymezení a hodnotí uplatnění v praxi.
Cena: 550,00 Kč vč. DPH
 
Aplikace národních procesních předpisů v kontextu práva Evropské unie
Václav Stehlík
Kniha se zaměřuje na dopad zásady efektivity a rovnocennosti definované judikaturou ESD v oblasti národních procesních předpisů. Jednotícím prvkem všech probíraných témat je fenomén času.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Autonomie jednotlivce
Lucie Piechowiczová, Lucia Madleňáková (eds.)
Sborník prezentuje příspěvky z Olomoucké debaty mladých právníků 2014. Z jednotlivých příspěvků i následné diskuze vyvstala řada zajímavých právních problémů i způsobů řešení, se kterými je možné se díky tomuto sborníku detailněji seznámit.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Autorské právo a práva související
Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Kniha je první samostatnou vysokoškolskou učebnicí tohoto právního odvětví. Kolektiv renomovaných autorů systematicky vysvětluje jednotlivé instituty ve vzájemných souvislostech. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Basic Economics
Jana Bellová
Autorka sestavila učebnici pro všechny, kdo se chtějí naučit základní ekonomické pojmy, principy a souvislosti v angličtině. The author designed the book for anyone who wants to learn some basic economic terms, principles and key aspects.
Cena: 160,00 Kč vč. DPH
 
Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí
Eva Fialová
Monografie se zabývá ochranou soukromí v aplikacích technologie bezkontaktních čipů RFID. Zevrubně přitom pojímá tři oblasti: obchod a služby, zdravotnictví a poskytování služeb souvisejících se zdravím a identifikace osob.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
BIM pro veřejné zadavatele
Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Petr Fiala
Příručka seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou informačního modelování staveb (BIM) a vysvětluje principy, přínosy a náležitosti, které je nutné v souvislosti s tímto procesem řešit, aby investor splnil požadavky zákona.
Cena: 340,00 Kč vč. DPH
 
Bytové spoluvlastnictví - Komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb.
Zbyněk Pražák
Kniha navazuje na oblíbenou příručku Společenství vlastníků jednotek. Komentář přináší podrobný výklad bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku včetně příkladů a vzorů (prohlášení vlastníka, stanov, smlouvy o výstavbě).
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi
Pavla Sýkorová
Příručka podrobně vysvětluje koncepční změny, které přinesla rekodifikace, a srovnává je s předchozí úpravou v zákoně o vlastnictví bytů. Nabízí řešení aktuálních výkladových problémů. Uvádí příklady a vzor smlouvy o převodu jednotky.
Cena: 370,00 Kč vč. DPH
 
Cestování se zbraní
David Hanuška
Jedinečná příručka pro držitele všech druhů zbraní, kteří chtějí cestovat na území německy mluvících zemí. Poskytuje přehled právní úpravy, seznam zakázaných zbraní, kontakty na úřady a další užitečné informace pro ozbrojené cestovatele.
Cena: 200,00 Kč vč. DPH
 
Chrestomatie ke studiu filosofie práva
Ignác Antonín Hrdina, Zdeněk Masopust
Učebnice reprodukuje vybrané texty významných právních filosofů od antiky až po současnost. Antologie přináší mimo jiné i překlady dosud nepřeložených textů z latiny, angličtiny a němčiny.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Církevní právo
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Monografie se komplexně zabývá právními řády křesťanských náboženských společenství, zejména katolické církve. Podrobně vykládá ústavní, správní, manželské, majetkové, trestní a procesní právo.
Cena: 520,00 Kč vč. DPH
 
Církve a náboženské společnosti
Lucia Madleňáková
Publikace se zabývá právní úpravou církví a náboženských společností z pohledu správního práva. Podrobně rozebírá proces jejich vzniku, úpravu jejich fungování včetně rozsahu oprávnění a srovnává je se spolky.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Církve a právo. Miscellanea
Jiří Rajmund Tretera, uspořádali Záboj Horák a Adam Csukás
Soubor miscellaneí, růzností, z bohaté tvorby právníka, kanonisty a kněze Jiřího R. Tretery, vychází u příležitosti jeho životního jubilea. Jde o výběr drobných, čtivých článků týkajících se církví a právních oborů s církvemi souvisejících.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Civilní a trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Michal Králík
Toto exkluzivní vydání mimořádně rozsáhlého pojednání o civilní a trestní odpovědnosti sportovců za sportovní úrazy mapuje její předpoklady a podmínky v celém historickém kontextu do současnosti.
Cena: 5.500,00 Kč vč. DPH
 
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy
Michal Králík
Ojedinělá práce se zabývá odpovědnostními vztahy sportovců v souvislosti se sportovními úrazy. Mapuje historický vývoj, přináší rozsáhlou zahraniční komparaci a analyzuje českou a slovenskou doktrínu a soudní praxi v této oblasti práva.
Cena: 660,00 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní. Část druhá: řízení vykonávací, řízení insolvenční.
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Druhá část učebnice civilního práva procesního obsahuje výklad řízení vykonávacího a insolvenčního. Autoři kladou důraz na výklad teoretických otázek, základních pojmů, institutů a zásad.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Civilní právo procesní. Část první: řízení nalézací
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném.
Cena: 888,00 Kč vč. DPH
 
Civilní spory mezi lékařem a pacientem při poskytování zdravotní péče
Antonín Valuš
Kniha se zabývá povinností lékaře postupovat lege artis, informovaným souhlasem a odpovědnostními nároky pacienta v případě porušení povinností ze strany lékaře včetně jejich uplatňování v civilním soudním řízení.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Corporate Finance - Exercises
Jan Vlachý
Anglická učebnice představuje komplexní sbírku více než 300 příkladů a cvičných otázek. Každá kapitola je opatřena uvozujícím textem. Cvičebnice je určena pro vysokoškolskou výuku podnikových financí.
Cena: 180,00 Kč vč. DPH
 
Corporate Finance - Exercises. 2nd edition
Jan Vlachý
Anglická učebnice představuje komplexní sbírku více než 300 příkladů a otázek, opatřených uvozujícím textem. Je určena pro výuku podnikových financí v mezinárodních studijních programech, manažerských kursech i pro samostudium.
Cena: asi 190,00 Kč vč. DPH
 
Česko-khmerský stručný slovník
Petr Šulc, Helena Kučerová, Khim Vicheka
Khmerština je úředním jazykem v Kambodži, kam směřuje pomoc neziskové organizace Help for Children, o. s. K usnadnění kontaktů sestavili autoři tento jedinečný slovník, jenž obsahuje i přepis výslovnosti khmerských slov a úvod do gramatiky.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Československá a česká zahraniční politika:
František Zbořil
Podrobný výklad základních otázek zahraniční politiky našeho státu od r. 1918 do současnosti je doplněn výňatky ze souvisejících pramenů. Atraktivní způsob zpracování zaujme studenty nejen právnických, ale i jiných společenskovědních oborů.
Cena: 500,00 Kč vč. DPH
 
Daň z nabytí nemovitých věcí
Vladimír Pelc
Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, reaguje na poslední novelizaci.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Daně v Evropské unii - 7. aktualizované a přepracované vydání
Jan Široký
Publikace shrnuje základní legislativní předpisy týkající se daňové spolupráce a harmonizačních snah mezi členskými státy Evropské unie v oblasti přímých i nepřímých daní. Nabízí srovnání daňových systémů všech zemí Evropské unie.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Daňový řád s komentářem a judikaturou - 2. aktualizované a doplněné vydání
Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová
Komentář k podstatně novelizovanému daňovému řádu upozorňuje na souvislosti s rekodifikací soukromého práva, jakož i se změnami v jednotlivých daňových zákonech s dopady do správy daní a je doplněn aktuální i dřívější judikaturou.
Cena: 1.490,00 Kč vč. DPH
 
Dědické právo podle nového občanského zákoníku
Daniela Kovářová
Kniha informuje o novinkách v dědickém právu po přijaté rekodifikaci českého soukromého práva. Srozumitelně vysvětluje nové pojmy a instituty, informuje o výši odměny notáře a na praktických příkladech ukazuje řešení nejčastějších problémů.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Dějiny angloamerického práva
Jan Kuklík, Radim Seltenreich
Učebnice popisuje vývoj klíčových institutů common law a ústavní vývoj v anglickém a americkém právním prostředí. Výklad je doplněn rozsáhlým výběrem a překladem z původních anglicky psaných právních pramenů.
Cena: 960,00 Kč vč. DPH
 
Dejiny cirkevného práva
Vojtech Vladár
Učebnica poskytuje najdôležitejšie poznatky o vývoji Katolíckej cirkvi z právneho hľadiska, zohľadňujúc aj vzájomné vzťahy medzi ňou a štátom. Chronologicky sa zameriava na obdobie od prvopočiatkov Cirkvi až do dnešných čias.
Cena: 720,00 Kč vč. DPH
 
Dějiny českého a československého práva do r. 1945
Karel Malý a kolektiv autorů
Nové, doplněné vydání oblíbené vysokoškolské učebnice přináší výklad dějin českého státu a práva na našem území od nejstarších počátků až do roku 1945.
Cena: 680,00 Kč vč. DPH
 
Dějiny evropského kontinentálního práva
Kolektiv autorů Právnické fakulty UK
Učebnice poskytuje přehled o právním vývoji na evropském kontinentu. Výklad je veden jednak podle jednotlivých zemí a jednak srovnávací metodou v časovém průřezu: jsou zde uvedeny právní dějiny církví i dějiny politických a právních učení.
Cena: 900,00 Kč vč. DPH
 
Dějiny evropského kontinentálního práva - 4. upravené vydání
Kolektiv autorů Právnické fakulty UK
Upravené vydání učebnice přináší přehled právního vývoje na evropském kontinentu, jednak podle jednotlivých zemí a jednak srovnávací metodou v časovém průřezu. Uvádí právní dějiny církví i dějiny politických a právních učení.
Cena: 1.150,00 Kč vč. DPH
 
Deutsche Rechtssprache
Jana Girmanová
Nově zpracovaná učebnice právnické němčiny čerpá z německého ústavního práva, občanského práva a civilního procesu. Jednotlivé lekce obsahují učebnicové a zákonné texty a judikaturu. Jsou doplněny exkurzy do gramatiky, cvičeními a případy.
Cena: 440,00 Kč vč. DPH
 
Distribuce investičních nástrojů a její právní regulace
Martin Hobza
Monografie je věnována jednotlivým způsobům distribuce investičních nástrojů jako důležitého mezičlánku mezi stranou nabídky a poptávky na finančním trhu. Podrobně analyzuje i veřejné a neveřejné nabízení investic do investičních fondů.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Dohoda o vině a trestu
Filip Ščerba a kolektiv
Publikace přibližuje novou právní úpravu dohody o vině a trestu, která je analyzována z pohledu státního zástupce, obhajoby i soudu, dále recentní novelizaci odklonů a právní úpravu a možnosti využití institutu spolupracujícího obviněného.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Dokazování v přípravném řízení
Marek Fryšták, Petra Polišenská
Příručka je věnována důležitému institutu tresního řízení - tzv. dokazování, a to ve stadiu přípravného řízení. Čtenář se na podkladě četných soudních rozhodnutí seznámí se současnou judikaturou, kterou je aplikační praxe velmi ovlivněna.
Cena: 300,00 Kč vč. DPH
 
Dokazovanie v trestnom konaní
Jozef Záhora a kolektiv
K poctě Prof. JUDr. Vladimíra Matherna, DrSc. připravil kolektiv jeho spolupracovníků, žáků a sympatizantů monografii věnovanou otázkám dokazování v trestním řízení.
Cena: 596,00 Kč vč. DPH
 
Doktrína prostoru pro uvážení v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva
Martin Kopa
Monografie zkoumá, jaké faktory dopadají na použití doktríny prostoru pro uvážení, a po analýze vztahů mezi nimi normativně konstruuje algoritmus, který by Evropský soud pro lidská práva mohl vzít v potaz při aplikaci doktríny.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Doručování v civilním soudním řízení
Renáta Šínová, Klára Bartoníčková, Jana Křiváčková, Ingrid Kovářová Kochová
V příručce najdete vše o nové úpravě doručování podle obou posledních novel OSŘ a navíc spoustu informací o datových schránkách. Přehledný výklad je doplněn příklady, judikaturou a vzory.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Důkazní břemeno v civilním řízení soudním
Petr Lavický
Kniha se věnuje všem podobám důkazního břemene (objektivnímu a subjektivnímu, abstraktnímu a konkrétnímu) i břemenu tvrzení, s důrazem na problematiku dělení důkazního břemene a řešení stavu non liquet soudcem.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Dvacet let Senátu Parlamentu České republiky v souvislostech
Jan Kysela a kolektiv
V knize vycházející k 20. výročí Senátu se autorsky sešly na dvě desítky senátorů, právníků a politologů, což umožnilo vznik pestré a přitom sevřené mozaiky názorů a analýz prohlubujících povědomí o smyslu parlamentů nejen dvoukomorových.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Efektivita sankcionování mladistvých
Filip Ščerba, Bronislava Coufalová
Monografie nabízí podrobnou a kritickou analýzu současné české právní úpravy sankcionování mladistvých. Pozornost je přitom zaměřena nejen na hmotněprávní formy sankcí, ale také na odklony.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Efektivní strategie formování právního vědomí středoškolských studentů
Michal Urban
Publikace zachycuje právní vědomí studentů a způsoby, jakými je možné ho kultivovat. Popisuje konkrétní efektivní výukové strategie a projekty, které se osvědčují v praxi. Kniha je pomůckou středoškolských učitelů při výuce základů práva.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
E-government v České republice
Pavel Mates, Vladimír Smejkal
Nejobsáhlejší kniha o e-governmentu v České republice zpracovaná renomovanými odborníky se zabývá všemi existujícími právními a technologickými aspekty informačních systémů veřejné správy a dalšími složkami e-governmentu.
Cena: 600,00 Kč vč. DPH
 
Elektronické dokumenty v právní praxi
Tomáš Lechner
Kniha přináší komplexní právní pohled na elektronické dokumenty s důrazem na jejich praktické využití, např. ve formě podání, rozhodnutí, smlouvy či důkazního prostředku. Zabývá se též jejich konverzí i spisovou a archivní službou.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
English for Specific Purposes
Ian David Bell
Cvičebnice pro anglickou konverzaci obsahuje novinové články na různorodá právní témata, na než navazují otázky na porozumění textu a cvičení na rozšíření a opakování slovní zásoby. Zvolená témata podněcují studenty k diskusi.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Environmentální kriminologie
Igor N. Barilik
Environmentální kriminologie zkoumá zločinnost ve vztahu k prostředí, ve kterém se vyskytuje. Kniha vychází z premis, že kriminalita je koncentrována kolem kriminogenních míst a že analýza vzorců kriminality má zásadní význam pro prevenci.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Evropská dimenze legislativního procesu
Lenka Pítrová
Monografie je zaměřena na teorii a praxi unijního legislativního procesu. Autzorčiným cílem je prolomit chápání tohoto procesu jako čisté externality a posoudit míru vlivu ČR na její podobu a působení faktorů, které ho spoluurčují.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR
Martin Škurek
Publikace komplexně rozebírá vztah evropského správního práva trestního a postihování přestupků podle české právní úpravy ve všech základních rovinách včetně soudního přezkumu rozhodnutí o přestupcích.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Exekuční řád a zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí
Petr Hlavsa, Radovan Dávid, Michal Kojan
Čtenář v knize najde komplexní informace o zákonné úpravě včetně poučení o tom, jak postupovat při aplikaci novelizovaných ustanovení exekučního řádu.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Fenomén judikatury v právu
Ondrej Hamuľák (ed.)
Sborník z 3. ročníku konference, jehož stěžejním tématem byla judikatura (ať už česká, slovenská či evropských soudů), je rozdělen do tří částí a obsahuje více než 50 příspěvků od účastníků z České i Slovenské republiky.
Cena: 400,00 Kč vč. DPH
 
Film z hlediska autorského práva
Jiří Hrabánek
Praktická příručka čtenáře provádí "dílem audiovizuálním" (filmem) z pohledu autorskoprávního. Zabývá se např. právy autorů, navazujícími právy výrobců záznamů, možnostmi kopírováním děl, otázkami půjčování a bezplatného promítání filmů.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Finančněprávní nástroje boje proti únikům na dani z přidané hodnoty v prostoru Evropské unie
Tomáš Sejkora
Monografie provádí komplexní analýzu problematiky daňových úniků v oblasti daně z přidané hodnoty. Srovnává českou právní úpravu s právem Evropské unie a vybraných členských států.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Fotografie a právo
Martin Valoušek
Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu soukromí a ochranu osobnosti, o fotografování soukromých objektů i fotografování na veřejných prostranstvích. Výklad je doplněn příklady z praxe.
Cena: 260,00 Kč vč. DPH
 
Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu
Aleš Gerloch, Karel Beran a kol.
Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách této odpovědnosti, jak se projevuje ve všech právních odvětvích.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Geometrický plán: příručka pro vyhotovitele i uživatele
Jan Bumba, Milan Kocáb
Publikace přibližuje technologii zpracování plánů a informace potřebné pro provádění geodetických prací, zároveň shromažďuje všechny obecně závazné předpisy a jiná pravidla, které musí opravněná osoba při jejich vyhotovení používat.
Cena: 550,00 Kč vč. DPH
 
Hodnotový systém práva a náboženstva v medzikultúrnej perspektíve
Daniel Krošlák, Michaela Moravčíková (eds.)
Monografie přibližuje střetávání náboženských a právních hodnot různých kultur, především skrze nahlédnutí do systému křesťanství, hinduismu, judaismu, islámu i náboženství Aztéků.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
IFRS a US GAAP / IFRS and US GAAP
Robert Mládek
Dvojjazyčná praktická příručka vysvětluje metodiku účtování podle IFRS a US GAAP na stovkách příkladů, jejichž zadání čerpá autor ze své bohaté poradenské i školicí praxe. Kde je to užitečné, jsou příklady doplněny stručným komentářem.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Insolvenční zákon - 3. aktualizované vydání
Jolana Maršíková a kolektiv
Publikace přináší aktuální poznámkové vydání insolvenčního zákona, zejména po rozsáhlé novele zákonem č. 64/2017 Sb., a prováděcích předpisů. Autoři uplatňují své praktické zkušenosti s jeho aplikací. Výklad je doplněn výběrem judikatury.
Cena: 1.690,00 Kč vč. DPH
 
Introducción al espaňol jurídico
Alexandra Berendová
Učebnice právnické španělštiny je sestavena z právních textů i novinových článků, které jsou doprovázeny cvičeními a otázkami k zamyšlení. Text je ilustrován zábavnými komiksovými stripy glosujícími aktuální dění.
Cena: 400,00 Kč vč. DPH
 
Investiční služby v právní teorii a praxi
Martin Hobza
Monografie je věnována problematice investičních služeb a regulace jejich poskytování. Kromě vysvětlení základních východisek nabízí řešení otázek a problémů vznikajících při aplikaci právní úpravy investičního zprostředkování.
Cena: 240,00 Kč vč. DPH
 
Islámské rodinné právo se zaměřením na právo manželské
Lenka Bezoušková
První monografie o islámském rodinném právu manželském se podrobně věnuje institutu manželství z hlediska jeho různých forem, uzavírání, zrušení i zániku (zapuzením, rozvodem) i otázkám souvisejícím, jako je obvěnění či vztahy mezi manželi.
Cena: 400,00 Kč vč. DPH
 
Jak se píše o soudech a soudcích:
Jan Kysela, Jana Ondřejková a kol.
Kniha nabízí různé pohledy na soudce jako rozhodovatele právních sporů i politického aktéra, na metody a limity soudcovského rozhodování, na reflexi soudců v masmédiích, i na to, jak soudce zobrazuje krásná i dětská literatura nebo film.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o zadávání veřejných zakázek
Robert Krč, Petr Dovolil
Příručka je přehledným průvodcem po nejdůležitějších změnách, které přinesl nový zákon č. 134/2016 Sb. Je napsána z pohledu dodavatelů, přináší však také mnoho užitečných informací pro zadavatele.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Judiciální trendy v mimosoudním řešení přeshraničních sporů
Miluše Hrnčiříková, Lucia Valentová
Monografie zachycuje judiciální trendy u rozhodčího řízení především ve snaze o normování průběhu rozhodčího řízení a v rozšiřování pravomoci rozhodců k vydávání předběžných opatření.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Karuselové podvody
Michael Šefčík
Monografie popisuje princip, na kterém karuselové podvody fungují, a hodnotí současný stav boje proti nim. Srovnává různá legislativní opatření, včetně např. přenesení daňové povinnosti a kontrolního hlášení, a navrhuje optimální řešení.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Kniha cest
Radim Seltenreich
Kniha cest je souborem cestovatelských esejů, v níž se jednotlivé pasáže popisující cesty po Evropě prolínají s obecnějšími úvahami o cestování a cestovatelské vášni vůbec.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Kolos na hliněných nohou?
Jan Kysela (ed.)
Autoři se v knize věnují hypotézám, zda současný stát slábne, či naopak posiluje. Po nastínění pojmu a vývoje státu věnují pozornost několika skupinám proměnných, jež mají zásadní dopad na rozsah a výkon jeho rolí.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I.
Jana Janišová, Dalibor Janiš
Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva. Materie je rozdělena do dvou svazků, hraničním článkem je série předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II.
Jana Janišová, Dalibor Janiš
Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva. Materie je rozdělena do dvou svazků, hraničním článkem je série předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví.
Cena: 790,00 Kč vč. DPH
 
Kompetenční výluky ve správním soudnictví
Martina Küchlerová
Monografie zachycuje vývoj správního soudnictví na našem území až do současnosti, do nějž jsou zasazeny kompetenční výluky. U každé z nich autorka poukazuje na problémy, které mohou nastat při její aplikaci, a odkazuje na konkrétní případy.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Konfesní právo
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Monografie komplexně a přehledně zpracovává české konfesní právo v současné právní úpravě i v historii. Zabývá se zajištěním náboženské svobody, právním postavením církví a náboženských společností, jejich financováním a dalším.
Cena: 550,00 Kč vč. DPH
 
Kontroverzní názory v právu
Hana Vičarová Hefnerová, Lucia Madleňáková (eds.)
Sborník prezentuje příspěvky z devátého ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků 2015.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Kriminologie
Květoň Holcr a kolektiv
Učebnice stručně seznamuje s elementární kriminologickou terminologií, s teoretickými a metodologickými východisky kriminologie. Přináší také nejnovější poznatky o kriminalitě, pachatelích, obětech a o její kontrole, výzkumu a prognózách.
Cena: 270,00 Kč vč. DPH
 
Kritérium obvyklého pobytu v mezinárodním právu soukromém
Magdalena Pffeifer
Monografie se zabývá jedním ze základních institutů mezinárodního práva soukromého. Přináší podrobnou analýzu obsahových složek pojmu obvyklého pobytu a kritérií, z nichž je třeba při zjišťování založení obvyklého pobytu v praxi vycházet.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Le Français juridique
Leona Černá, Blanka Kulhajová
Učebnice právnické francouzštiny s úvodem do francouzského práva, gramatikou, detektivní zápletkou s detektivem Truffierem, cvičeními a slovníčkem.
Cena: 330,00 Kč vč. DPH
 
Legal English 2nd edition
Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Druhé vydání učebnice poskytuje základy právnické angličtiny, zároveň rozvíjí znalosti obecného jazyka. Kniha byla doplněna o další témata (závazkové a pracovní právo) a aktualizována v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Legal Theory
Petr Osina
The aim of the textbook is to provide students with a guide to the basic theoretical questions of law. The textbook is intended primarily for foreign students which attend courses of legal theory at the law schools in the Czech Republic.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Limity autorskoprávní ochrany
Petr Prchal
Monografie se zabývá analýzou a srovnáním limitů autorskoprávní ochrany v České republice a v zahraničí. Věnuje se zejména principu jedinečnosti, dichotomii myšlenky a vyjádření, době trvání majetkových autorských práv a principu vyčerpání
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Limity práva
Ondrej Hamuľák, Lucia Madleňáková (eds.)
Příspěvky účastníků konference Olomoucké debaty mladých právníků 2012 jsou zaměřené na odhalování limitů práva obecně i limitů jednotlivých právních odvětví.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Lisabonská smlouva
Naděžda Šišková a kol.
Publikace je reflexí efektivnosti a fungování Lisabonské smlouvy. Soustřeďuje se především na její sporné body a jejich dopady ve vybraných oblastech. Zamýšlí se nad perspektivami budoucího vývoje a obsahuje i návrhy případných změn.
Cena: 370,00 Kč vč. DPH
 
Literatura a film jako zrcadlo práva a právníků
Jan Kysela, Michal Urban (eds.) a kol.
Autoři se obracejí k beletrii a filmu jako zdrojům situací a dilemat, umožňujících promýšlet, co vše může znamenat být právníkem, jak dalece se právo může vztahovat k (ne)spravedlnosti, jak obstát v morálně vyhrocených životních předělech.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Majetek územních samosprávných celků v teorii a praxi
Petr Havlan, Jan Janeček a kolektiv
Kniha uceleně zpracovává majetkoprávní problematiku českých územních samospráv, tj. obcí a krajů. Druhé vydání příručky pak důsledně zohledňuje především všechny relevantní změny vyvolané rekodifikací českého soukromého práva.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Manželství
Renáta Šínová, Ondřej Šmíd a kolektiv
Publikace předkládá ucelený pohled na právní úpravu manželství od středověku po současnost a od jeho vzniku po jeho zánik. Věnuje se i vymezení práv a povinností manželů a otázek souvisejících s tzv. neplatným a zdánlivým manželstvím.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Média a trestní řízení
Jiří Herczeg
Kniha se zabývá aktuální problematikou kolize mezi právem veřejnosti na informace o probíhajícím trestním řízení a právem obviněného na spravedlivý proces. Popis české a zahraničních úprav je doplněn rozborem české i evropské judikatury.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Mediace a reflexe jejích aktuálních trendů
Lenka Holá, Michal Malacka (eds.)
Autoři publikace si vzali za cíl zmapovat vývoj a aktuální trendy využití mediace v České republice a ve vybraných zemích Evropy. Téma postihuje z pohledu sociologie, práva, psychologie, historie, sociální práce či pedagogiky.
Cena: 500,00 Kč vč. DPH
 
Mediace dnes – realita a perspektivy
Michal Malacka a kolektiv
Jednotlivé kapitoly publikace se zabývají aktuálními otázkami, jež jsou předmětem zkoumání v rámci mediace a jejích metod. Monografie dále prezentuje výstupy z konferencí pořádaných na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Mediální právo v informační společnosti
Ondřej Moravec
Kniha je věnována platné právní úpravě činnosti hromadných sdělovacích prostředků včetně práva na ochranu osobnosti či regulace reklamy. Vychází přitom z ústavněprávního rámce, dotýká se i rekodifikace soukromého práva.
Cena: 440,00 Kč vč. DPH
 
Mezinárodní lidskoprávní závazky postkomunistických zemí: případy České republiky a Slovenska
Ivo Pospíšil, Vladimír Týč a kolektiv
Monografie pojednává o motivacích států k uzavření a plnění smluv o lidských právech, které se dotýkají „života“ lidskoprávních smluv od jejich uzavírání a ratifikace, přes implementaci v legislativě, až po aplikaci v praxi soudů.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Mezinárodní pojistné právo se zřetelem k řešení pojistných sporů v rozhodčím řízení
Petr Dobiáš
Publikace přináší teoretickou a praktickou komparativní analýzu aktuálních právních otázek z oboru mezinárodního pojistného práva v soukromoprávní oblasti.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou - 2. aktualizované a přepracované vydání
Vladislav David, Pavel Bureš, Martin Faix, Pavel Sladký, Ondřej Svaček
Srozumitelný a čtivý výklad oblíbené učebnice mezinárodního práva veřejného (obecné i zvláštní části) byl ve druhém vydání částečně přepracován, rozšířen a doplněn o nejnovější příklady z praxe.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Mimosoudní metody řešení sporů
Lenka Holá, Miluše Hrnčiříková
Učebnice seznamuje s východisky mimosoudních metod řešení sporů a jejich teoretickými zdroji. Přináší přehled a stručnou charakteristiku metod, zaměřuje se hlavně na vyjednávání, mediaci, rozhodčí řízení a právo spolupráce.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Místní a účelové komunikace
Aleš Mácha, Karel Huneš
Praktická příručka se věnuje vlastnictví pozemních komunikací, vzniku a zániku účelových komunikací, obsahuje jedinečné pojednání o lesních cestách. Místní komunikace včetně tzv. historických jsou pojednány s ohledem na aktuální judikaturu.
Cena: 330,00 Kč vč. DPH
 
Na hranicích práva
Ludvík David
Kniha esejů dlouholetého soudce Nejvyššího soudu ČR obsahuje zamyšlení nad mnoha aktuálními tématy soudní praxe i mimo ni. Čtivou formou se vyjadřuje k některým otázkám jurisprudence i judikatury.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Náboženské vyznanie rodičov a najlepší záujem dieťaťa
Michaela Moravčíková (ed.)
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané na Trnavské univerzitě reflektuje zásadní problémy a nejnovější vývoj práva na nábož. svobodu a svobodu svědomí v souvislosti s náboženským vyznáním rodičů a nejlepším zájmem dítěte.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Nabytí nemovitosti (zapsané v katastru nemovitostí) od nevlastníka
Pavel Vrcha
Publikace se zabývá problematikou nabytí nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí od nevlastníka, a to jak v poměrech předchozí civilní úpravy, tak i v poměrech účinnosti nového občanského zákoníku.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Náhrada škody ako prostriedok nápravy v súkromnom práve
Monika Jurčová, Marianna Novotná (eds.)
Sborník z XII. Lubyho právnických dní odráží různorodé diskuse na téma náhrady škody, které zazněly na mezinárodním vědeckém bienále.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku,
Ivan Kobliha, David Elischer, Josef Hochman, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček
Praktická příručka podává komplexní pohled na odpovědnost za škodu v soukromém právu s důrazem na její praktické uplatňování. Výklad je doplněn bohatou judikaturou.
Cena: 540,00 Kč vč. DPH
 
Nájemní a družstevní bydlení podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
JUDr. Stanislav Křeček
Aktualizované vydání praktické příručky reflektuje změny v oblasti bytového práva, především novou úpravu placení oprav a připravovaný zákon o sociálním bydlení.
Cena: 440,00 Kč vč. DPH
 
Národní parlamenty a demokratická legitimita Evropské unie
Jan Grinc
Kniha mapuje pravomoci národních parlamentů sloužící k jejich spolupůsobení v evropských záležitostech (ať už vůči vlastním vládám nebo přímo vůči orgánům EU) a snaží se vymezit funkce, které tyto pravomoci ve vztahu k Unii plní.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Násilí na pracovišti a jeho řešení v právním řádu České republiky, Francie a Itálie
Eva Šimečková, Jitka Jordánová
Monografie je věnována problematice násilí na pracovišti, diskriminaci, šikaně (mobbingu a bossingu) v teorii a rozhodovací činnosti soudů. Nabízí zaměstnancům pracovněprávní, občanskoprávní a trestněprávní řešení vzniklých situací v praxi.
Cena: 340,00 Kč vč. DPH
 
Násilná kriminalita
Lenka Staňková, Filip Ščerba, Milan Vichlenda
Monografie analyzuje násilnou kriminalitu z pohledu kriminologie, kriminalistiky, trestního práva a viktimologie. Cílem empirického výzkumu je zjistit, jaké mohou být nejvýznamnější kriminogenní faktory pro spáchání úmyslného usmrcení.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Dana Ondrejová, David Sehnálek
Publikace podrobně analyzuje českou i evropskou právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací a klamavé reklamy a nekalých obchodních praktik včetně mezinárodních aspektů. Shrnuje a rozebírá judikaturu Soudního dvora EU i tuzemských soudů.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci
Jan Kolba, Martina Šuláková
Tato publikace poskytuje základní orientační plán v právním prostoru nemajetkové újmy, k jejímuž vzniku došlo v důsledku protiprávního (nezákonného) výkonu veřejné moci, a to zejména ze zorného úhlu judikatury českých nejvyšších soudů.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Německé účetní právo v české praxi
Michal Vaněk
Publikace komentuje aktuální stav účetních postupů a metod podle německého účetního práva po přijaté reformě účetního práva a přehledně znázorňuje podstatné změny ve srovnání s předreformní dikcí účetních norem.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Nicotnost správního rozhodnutí
Kateřina Frumarová
Publikace přináší komplexní pohled na problematiku nicotnosti správních rozhodnutí - rozebírá důvody nicotnosti, způsoby její deklarace správními orgány či soudy a odpovídá i na otázku důsledků nicotnosti včetně odpovědnosti za škodu.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Nové přestupkové právo
Helena Prášková
Publikace přináší podrobný rozbor nové právní úpravy z pohledu teorie i praxe správního práva a nezbytné srovnání s teorií uplatňovanou v trestním právu a trestním řízení. Důraz klade na analýzu nových nebo nově pojatých institutů.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Nové spolkové právo
Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv
Praktická příručka je určena pro snadnější orientaci ve spolkovém právu, které bylo výrazně změněno novým občanským zákoníkem (např. občanská sdružení se proměnila ve spolky), a rozebírá i účetní a daňové souvislosti fungování spolků.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca
Helena Barancová
Monografie analyzuje päť základných problémových okruhov: vplyv technológií na súkromný život zamestnanca a na ochranu materstva a rodičovstva, antidiskriminačnu legislatívu, rozširovanie atypických zamestnaní a kyberšikanu na pracovisku.
Cena: 1,00 Kč vč. DPH
 
Nové technológie v pracovnoprávnych vzťahoch
Helena Barancová
Monografia analyzuje nielen pozitívne, ale aj negatívne dôsledky vplyvu nových technológií v oblasti pracovnoprávnych vzťahov a poskytuje odborný náhľad na ich riešenie v právnej teórii aj v aplikačnej praxi.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
O novém trestním zákoníku
Jiří Jelínek (ed.)
Autoři příspěvků se zamýšlí nad vybranými problémy trestního zákoníku i širšími trestněprávními souvislostmi. Přečtete si o novém pojetí trestného činu, nových skutkových podstatách (zabití), alternativních trestech (domácí vězení)...
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník - komplet 9 svazků
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Připravujeme pro vás velký komentář k novému občanskému zákoníku, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2014. Komentář je rozdělen do devíti svazků podle témat, které jsou v prodeji jednotlivě i jako komplet.
Cena: asi 14.900,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník I. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Představujeme vám první svazek velkého komentáře k novému občanskému zákoníku. Tento svazek obsahuje výklad základních zásad a statusové právo člověka s rozsáhlou úpravou osobnostních práv.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník II. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 1.990,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník III. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Komentář k další části zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahuje zevrubný výklad především k ustanovením o věcech a právních skutečnostech. Dále zahrnuje ustanovení o spotřebiteli, podnikateli a zastoupení.
Cena: 1.560,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IV. svazek - 2 díly
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Čtvrtý svazek komentáře přináší ve dvou dílech (IV/1 a IV/2) dosud nejrozsáhlejší zpracování rodinného práva v ČR. Autoři v rámci podrobného výkladu nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností a uvádějí i procesní souvislosti.
Cena: 2.990,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IX. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Devátý svazek obsahuje komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.
Cena: asi 2.690,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník V. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 2.400,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník VI. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 1.800,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník VII. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 2.190,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník VIII. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Cena: asi 1.440,00 Kč vč. DPH
 
Obecní samospráva
Roman Kočí
Příručka se podrobně zabývá postavením a fungováním měst a obcí a jejich orgánů. Detailně je specifikována oblast samostatné a přenesené působnosti obce. Značnou pozornost autor věnuje zastupitelstvu a právům a povinnostem jeho členů.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Obhájce v trestním řízení
Jiří Jelínek, Marta Uhlířová
Monografie pojednává o postavení obhájce v českém trestním řízení, jeho právech i povinnostech, o způsobech výkonu obhajoby i o jednání ve prospěch klienta a na jeho újmu. Rozebírá též aktuální judikaturu obecných soudů.
Cena: 600,00 Kč vč. DPH
 
Oceňování nemovitostí
Petr Ort
Publikace seznamuje s teorií, metodikou a praktickou aplikací základních tří skupin oceňovacích metod – porovnávací, výnosovou a nákladovou. Uvádí metody ocenění ve zvláštních případech (např. cena obliby) a četné příklady.
Cena: 340,00 Kč vč. DPH
 
Oceňování nemovitostí v praxi
Petr Ort, Olga Ortová Šeflová
Příručka předkládá praktické návody na vypracování nejvíce frekventovaných typů ocenění založených na tržních principech. Zabývá se i řešením aktuálních metodických problémů. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 340,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana finančného spotrebiteľa
Jana Strémy
Monografie se zabývá ochranou finančního spotřebitele zejména z pohledu veřejného práva. Reaguje na trendy v oblasti poskytování finančních služeb, poukazuje na problematiku kontraktace smluv, ale i nejčastější nekalé obchodní praktiky.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana osobních údajů
Pavel Mates, Eva Janečková, Václav Bartík
Praktická příručka komplexně zpracovává poskytování a zpracování osobních údajů a nakládání s nimi. Podrobně se věnuje např. problematice rodných čísel, obchodních sdělení, věrnostních karet, registrů dlužníků, zdravotnické dokumentace.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy
Petra Melotíková
Publikace se zabývá jednotlivými aspekty ochrany osobních údajů i souvislostmi s právem na svobodný přístup k informacím. Dotýká se také některých otázek spojených s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana osobnosti v common law a českém právu
Eva Ondřejová
Tato ojedinělá publikace představuje komplexní úvod do problematiky ochrany osobnosti v systému common law. Věnuje se také úpravě ochrany osobnosti v českém právním řádu jako představiteli kontinentálního systému práva.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana před nečinností veřejné správy
Kateřina Frumarová
Komplexní a systematický pohled na problematiku nezákonné nečinnosti veřejné správy s přehledným a souhrnným vymezením jednotlivých možností právní ochrany před nečinností, které poskytuje český právní řád, včetně odpovědnosti.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii
Jiří Večeřa
Praktická příručka se podrobně věnuje jednotlivým druhům spotřebitelských smluv, upravených v § 51a a násl. obč. zák., včetně vlivu evropského práva a judikatury a srovnání stávající a nové úpravy podle nového občanského zákoníku.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Hana Vičarová Hefnerová
Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Autorka si všímá naplnění pojmu veřejný zájem v teorii i v judikatuře českých i mezinárodních soudů.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Odpovědnost státu za výkon veřejné moci
Pavel Mates, Jakub Severa
Monografie se podrobně zabývá všemi aspekty odpovědnosti státu za škodu způsobenou výkonem veřejné moci. Vysvětluje vztah mezi úpravou v zák. č. 82/1998 Sb. a novém občanském zákoníku a analyzuje judikaturu obecných soudů i soudu Ústavního.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Odůvodnění civilního rozsudku
Pavel Vrcha
Publikace odpovídá na otázky, jaké nejčastější vady zatěžují písemná vyhotovení civilních rozsudků či jakou obsahovou strukturu je zapotřebí dodržet při jejich psaní. Kniha byla rozšířena o aktuální judikaturu a nové problémy.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí
Tomáš Kocourek
Komplexní výklad problematiky od ústavněprávních východisek přes jednotlivé instituty stavebního práva (včetně vyvlastnění) a předpisy práva životního prostředí po procesní aspekty (účast vlastníků na řízení) je doplněn bohatou judikaturou.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Organizovaný zločin (trestněprávní, trestněprocesní a kriminologické aspekty)
Jiří Jelínek (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky ze sekce trestního práva mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, který pořádá každoročně Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Tématem byl fenomén organizované kriminality.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Otázky právního procesu
Eduard Bruna
Společenský fenomén, kterým právní proces nepochybně je, vyvolává řadu otázek. Na některé z nich se zaměřuje právě tato monografie.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Padni komu padni
Tomáš Němeček
Biografie nejznámější české ústavní soudkyně a nynější senátorky Elišky Wagnerové mapuje okolnosti jejích významných rozhodnutí - v soukromém životě i v soudcovské práci. Knihu doplňuje barevná obrazová příloha.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Parlament České republiky
Petr Kolář, Jan Kysela, Jindřiška Syllová, Jiří Georgiev, Štěpán Pecháček
Kniha je ucelenou kodifikací českého parlamentarismu. Popisuje např. postavení poslanců a senátorů, vzájemné vztahy mezi komorami Parlamentu i mezi Parlamentem a dalšími ústavními činiteli. Je vysvětlen celý legislativní proces.
Cena: 650,00 Kč vč. DPH
 
Parlamenty - funkce, kultura, procedury
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Příspěvky se zabývají pozoruhodnými instituty parlamentarismu v České republice, Německu a Velké Británii, mezi něž patří např. podávání pozměňovacích návrhů, interpelace, vázaný a volný mandát, stav legislativní nouze.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Perspektivy harmonizace daní z příjmů v Evropské unii
Aneta Vondráčková
Monografie kriticky zkoumá harmonizační proces daní z příjmů v Evropské unii, hodnotí dosažené výsledky a hledá zdroje inspirace pro kroky budoucí. U jednotlivých opatření jsou zdůrazněny praktické dopady.
Cena: 200,00 Kč vč. DPH
 
Pocta Milanu Bakešovi
Kolektiv autorů
Sborník 57 příspěvků k poctě významné osobnosti českého finančního práva a právní vědy, Prof. JUDr. Milana Bakeše, DrSc.
Cena: 500,00 Kč vč. DPH
 
Podíl ve společnosti s ručením omezeným
Tomáš Kajnar
Publikace rozebírá problematiku podílu na podkladě platné právní úpravy zasažené rekodifikací soukromého práva, upozorňuje na sporné otázky, které jsou s novou právní úpravou spojeny, a navrhuje možnosti jejich řešení.
Cena: 370,00 Kč vč. DPH
 
Podivné povídky
Daniela Kovářová
Dvacet šest krátkých příběhů, které spojuje netradiční děj, neočekávané zvraty nebo neobvyklý způsob zpracování, od známé advokátky. Pojďte se tedy trochu bát a možná i trochu bavit…
Cena: asi 199,00 Kč vč. DPH
 
Podnikové právo
Igor Večeř
Komplexní analýza institutu podniku a dispozic s ním z hlediska aktuální i rekodifikované úpravy včetně komparace s německou a angloamerickou koncepcí. Nová právní terminologie je podrobně probrána a srovnána s aktuální úpravou.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Podstatné náležitosti demokratického právního státu
Maxim Tomoszek
Monografie vymezuje a srovnává pojmy právního státu a rule of law. Analyzuje podstatné náležitosti demokratického právního státu a jejich roli v ústavním systému ČR, a to z hlediska české odborné literatury i judikatury Ústavního soudu.
Cena: 300,00 Kč vč. DPH
 
Pohled za oponu: studie o vzniku Ústavy České republiky a o kontextu její interpretace
Jan Broz, Jan Chmel
Publikace nabízí vhled do kontextu vzniku a výkladu Ústavy ČR. Jejím cílem je tak přispět k našemu chápání tohoto ústavního dokumentu.
Cena: 200,00 Kč vč. DPH
 
Pojem osoby v právu
Karel Beran
Autor popisuje vývoj pojmu osoby v právu od starověkých počátků až do současnosti, zabývá se i současnými zahraničními přístupy k právnické osobě a uvádí vlastní pohled na recentní pojem osoby na základě analýzy jeho znaků v platném právu.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Pojišťovací právo - 2. přepracované vydání
Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv
Publikace poskytuje komplexní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva.
Cena: 520,00 Kč vč. DPH
 
Postupy účtování podle IFRS
Robert Mládek
Pokud jste si přečetli IFRS a chybí vám účtová osnova, pokud jste si přečetli knihu o IFRS a místo teoretických úvah o podstatě výkaznictví preferujete praktický návod, tato kniha by na vašem stole chybět neměla.
Cena: 540,00 Kč vč. DPH
 
Poškodený v predsúdnom konaní
Kristína Jurišová
Monografia poskytuje komplexný prehľad o právnej úprave jednotlivých práv a povinností poškodeného počas trestného konania vo fáze predsúdneho konania v podmienkach Slovenskej republiky vrátane aplikačných problémov.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Poškozený a oběť trestného činu
Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna a kolektiv
Kolektivní monografie je výsledkem výzkumů i odborných diskusí k aktuálnímu tématu - postavení poškozeného a oběti z pohledu trestního práva a kriminologie. Autoři usilují o interdisciplinární přístup k problematice.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Pracovní právo v praxi
Antonín Kottnauer
Praktická příručka podrobně rozebírá pracovněprávní skutečnosti a vztahy a otázky související se zdůrazněním novinek, které do pracovního práva vnesl nový občanský zákoník. Text doplňuje výběr judikatury.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Pracovník v Evropské unii
Tereza Kunertová
Monografie definuje pojem pracovníka v rámci práv volného pohybu v Unii. Zabývá se otázkami, jaká práva či povinnosti těmto pracovníkům právo přináší a dále s jakými překážkami se mohou pracovníci migrující za prací do Evropské unie setkat.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum civilního procesu - 1. část
Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
První část vysvětluje na příkladech tradiční instituty civilního procesu od vymezení pojmu civilní proces až po rozhodnutí. Obsahuje jak praktické příklady, tak i vzorová zadání klauzurních prací a žalob.
Cena: 370,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum civilního procesu - 2. část
Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a kolektiv
Druhá část obsahuje opravná řízení, nesporná řízení, správní soudnictví, exekuční, insolvenční a rozhodčí řízení. Na řešený modelový případ vždy navazují příklady, kontrolní otázky a testy a vzorová odvolání a klauzurní práce s řešením.
Cena: 340,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum práva Evropské unie
Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
Praktikum práva Evropské unie se zaměřuje na procvičení jednotlivých právních otázek spojených s evropskou integrací. Vede studenty k analýze judikatury Soudního dvora EU i národních soudů a k aplikaci unijního práva.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum rodinného práva
Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková, Renáta Šínová a kolektiv
Praktikum se zaměřuje na procvičení jednotlivých oblastí rodinného práva, každá kapitola obsahuje teoretickou a praktickou část. Na závěr jsou zařazeny vzorové klauzurní práce a vzory návrhů na zahájení řízení a rozhodnutí soudu.
Cena: asi 290,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z obecného správního práva - 1. část - 2. vydání
Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková
Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva. Každá kapitola obsahuje základní osnovu pojmů, z nichž vycházejí případy k řešení. Zahrnuta jsou i jednoduchá cvičení, která nemají povahu případu.
Cena: 170,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z obecného správního práva - 2. část
Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková
Praktikum je určeno k procvičování znalostí ze zbývajících (oproti první části publikace) témat obecné části správního práva. Každá kapitola obsahuje cvičení, příklady a kontrolní otázky.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z práva životního prostředí
Veronika Tomoszková, Ondřej Vícha, Magdaléna Vopařilová
Praktikum představuje komplexní učební pomůcku pro studium a výuku práva životního prostředí. Ve čtrnácti jednotně strukturovaných kapitolách jsou zpracována témata obecné i zvláštní části práva životního prostředí.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z právní metodologie
Olga Rosenkranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina
Praktikum je určeno studentům práva k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Všechna cvičení a případové studie jsou vystavěny na zajímavých kauzách čerpaných z judikatury nejvyšších českých i evropských soudů.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z římského práva - 2. rozšířené vydání
Kamila Bubelová, Petr Dostalík
Praktikum je studijní pomůckou pro práci na seminářích z římského práva. Ve dvanácti kapitolách se věnuje jednotlivým institutům římského práva – civilnímu procesu, rodině, právním úkonům, věcným právům, obligačnímu a dědickému právu ad.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z trestního práva - 6. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Klauzurní práce z trestního práva hmotného i procesního byly přepracovány a aktualizovány podle stavu právní úpravy ke dni 1. prosince 2016. Každá práce obsahuje popis skutkového děje, otázky k němu a jejich úplné řešení.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum ze správního práva procesního
Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucia Madleňáková
Praktikum doplňuje řadu praktik ze správního práva. Je přehledně členěno do jedenácti kapitol, které zahrnují všechny instituty správního řízení. Obsahuje cvičení, skutkové případy k řešení, několik praktických úkolů a kontrolní otázky.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z práva sociálního zabezpečení - 4. přepracované a aktualizované vydání
Gabriela Halířová, Petra Melotíková
Učební pomůcka je ve svém již čtvrtém vydání značně přepracována a aktualizována. Je přehledně zpracovaná podle jednotlivých systémů sociálního zabezpečení a srozumitelnou formou představuje jejich stěžejní instituty.
Cena: 300,00 Kč vč. DPH
 
Právna filozofia dvadsiateho storočia
Peter Colotka, Marek Káčer, Lucia Berdisová
Kniha ponúka prierez právnofilozofickými koncepciami a doktrínami dvadsiateho storočia. Zaostruje pozornosť na problematiku uznania, zákonnosti, spravodlivosti alebo aj na často krutú hravosť legitimity, legality a efektivity.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Právní rádce odsouzeného
Josef Matoulek, Helena Sejkorová
Praktická příručka s výmluvným názvem přináší všechny potřebné informace pro odsouzené i jejich příbuzné a obhájce.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Právní změny nájemního bydlení od 1. 11. 2011
Stanislav Křeček
Tato publikace představuje prakticky zpracovaný a podrobně okomentovaný přehled všech změn v souvislosti s novelou části občanského zákoníku, pojednávající o nájmu bytu.
Cena: 130,00 Kč vč. DPH
 
Právnický Olymp. Portréty vybraných soudců Ústavního soudu ČR
Jan Kysela, Kristina Blažková, Jan Chmel a kolektiv
Kniha obsahuje třináct portrétů soudců českého Ústavního soudu. Autoři přibližují jejich osobnosti zejména se zřetelem k tomu, jak se to, jací jsou jako lidé, promítá v tom, jak rozhodují jako soudci.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Právo duševního vlastnictví v informační společnosti
Ivo Telec
Kniha se zabývá informačními aspekty práva duševního vlastnictví z hlediska rekodifikace českého soukromého práva a zároveň v praktickém kontextu.
Cena: 340,00 Kč vč. DPH
 
Právo Evropské unie - 2. aktualizované vydání
Michal Tomášek, Vladimír Týč a kolektiv
Aktualizované vydání učebnice odráží proces, jak se Evropská unie za poslední čtyři roky změnila. Reflektuje i právní stav vystupování Spojeného království.
Cena: 660,00 Kč vč. DPH
 
Právo Evropské unie. Ústavní základy a vnitřní trh
Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Michal Petr
Učebnice se zaměřuje na základní otázky ústavního a institucionálního práva EU, jakož i vnitřního trhu, unijní regulace ochrany hospodářské soutěže, veřejných podpor a veřejných zakázek s důrazem na soudní aplikaci unijního práva.
Cena: 500,00 Kč vč. DPH
 
Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky
Ondrej Hamuľák
Kniha odhaluje, jaké implikace pro chápání ústavního práva, pro suverenitu České republiky, úkoly jejích orgánů a autonomii českého práva nachází Ústavní soud v realitě procesu přidružování a participaci našeho státu na evropské integraci.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Právo, obchod, ekonomika II.
Jozef Suchoža, Ján Husár (eds.)
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Právo v proměnách času: 10 let debatování mladých právníků
Lucia Madleňáková, Hana Vičarová Hefnerová (eds.)
Sborník prezentuje příspěvky z jubilejního desátého ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků 2016. Přečtete si o vývoji názorů z oblasti práva soukromého i veřejného, právních dějin či právní filosofie.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Právo v umění a umění v právu
Ondrej Hamuľák (ed.)
Sborník nabízí zajímavé pohledy na zobrazování právnického prostředí, právní praxe a právní vědy v uměleckých dílech a zároveň rozbor právní úpravy umělecké tvorby, nakládání s uměleckými díly a ochrany uměleckých děl a kulturního dědictví.
Cena: 500,00 Kč vč. DPH
 
Prečo zotrvať pri rozhodnutom
Marek Káčer
Monografie je souhrnem analytických, komparatistických, sociálně-psychologických a politologických úvah, při kterých se soustředí na všeobecné otázky normativity, resp. závaznost soudních rozhodnutí.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Prezident republiky - 2. aktualizované a doplněné vydání
Zdeněk Koudelka
Monografie se uceleně zabývá prezidentem republiky jako vrcholným státním orgánem z právního pohledu - od volby prezidenta přes slib, zabezpečení výkonu funkce, až po jeho pravomoce, práva, odpovědnost, kontrasignaci a zastupování.
Cena: 500,00 Kč vč. DPH
 
Príklady zo sociálného poistenia
Mikuláš Krippel
Publikácia na konkrétnych príkladoch vysvetľuje jasným a zrozumiteľným spôsobom náročnú matériu dávok zo systému sociálneho poistenia. Uvádza a vysvetľuje ich riešenie v praxi podľa aktuálnej právnej úpravy.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod
Pavel Ondřejek
Kniha popisuje a rozvíjí teorii principu proporcionality při rozhodování o mezích základních práv. Zkoumá jeho prosazování se jakožto moderní metody ústavněprávní argumentace v českém právu.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Princip přednosti evropského práva
Jana Ondřejková
Kniha popisuje různá pojetí principu přednosti a jejich důsledky v teorii i praxi soudů. Reaguje na aktuálně probíhající diskuze na poli evropské doktríny a mj. rozebírá klíčová rozhodnutí ESD a ústavních soudů vybraných členských států.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Principy a zásady v právu - teorie a praxe
Ondrej Hamuľák (ed.)
Tématem sborníku ze 4. ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků jsou principy a zásady v právu, kterým se autoři věnují z pohledu teorie i praxe. Kniha obsahuje na 50 příspěvků z oblasti soukromého i veřejného práva.
Cena: 400,00 Kč vč. DPH
 
Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi
Veronika Čunderlík Čerbová
Monografie komplexně zpracovává přirozenoprávní koncepci vytvořenou Katolickou církví od řecko-římského období do současnosti a poukazuje na její vliv na pozitivní právo Katolické církve, zejména na kanonické manželské právo a lidská práva.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Prohlídky u advokátů (§ 85b trestního řádu)
Vladislav Hřebíček
Příručka se zabývá výkonem prohlídek v prostorech, v nichž vykonává advokát advokacii, a následným řízením o nahrazení souhlasu zástupce České advokátní komory. Podrobně je zohledněna judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Prosazování ochrany kulturních hodnot při ochraně dřevin rostoucích mimo les
Filip Dienstbier, Olga Pouperová, Ondřej Vícha
Metodika vytváří orgánům památkové péče i vlastníkům kulturních památek nový nástroj pro účinné prosazování zájmů památkové péče v procesech rozhodování o ochraně dřevin rostoucích mimo les.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Prosazování ochrany kulturních hodnot v procesech územního plánovaní – územní plán
Filip Dienstbier, Olga Pouperová, Ondřej Vícha
Metodika poskytuje orgánům památkové péče srozumitelnou oporu pro jejich vystupování v procesech územního plánování, konkrétně v procesu pořizování územního plánu, s cílem účinného a úspěšného prosazování zájmů památkové péče.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi
Michal Márton, Barbora Gonsiorová
Příručka přehledně vykládá jednotlivé instituty nového zákona o odpovědnosti za přestupky, k čemuž slouží mnoho praktických příkladů a několik vzorů. Současně jednotlivé instituty srovnává s předchozím zákonem.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Předběžné opatření v právu nekalé soutěže
Jiří Duba
Publikace se věnuje předběžnému opatření v právu nekalé soutěže se zaměřením na uplatňování zdržovacích a odstraňovacích nároků. Věnuje se jak právu procesnímu, tak právu hmotnému.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii
Robert Zbíral
Monografie se zaměřuje zejména na zpětný přenos pravomocí Evropské unie na členské státy, a to včetně úplného zpětvzetí, tedy vystoupení z Unie. Zkoumá právní nástroje, které by zpětný přenos umožnily, stejně jako překážky, které mu brání.
Cena: 300,00 Kč vč. DPH
 
Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě - 2. aktualizované vydání
Jiří Krofta
Druhé, aktualizované vydání praktické příručky reaguje na nový občanský zákoník a aktuální rozhodovací praxi soudů v oboru mezinárodního přepravního práva v Evropské unii. Přináší bezpočet právních rad pro úspěšné podnikání v oboru.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Příklady a judikatura z práva životního prostředí
Ján Bahýľ, Lenka Bahýľová, Tomáš Kocourek
Praktický doplněk ke studiu a výuce práva životního prostředí. Prvních šest kapitol zahrnuje obecnou část práva životního prostředí, dalších šest kapitol se vztahuje ke zvláštní části, tedy k jednotlivým složkám životního prostředí.
Cena: 270,00 Kč vč. DPH
 
Příklady z trestního práva hmotného a procesního - 3. vydání
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Sbírka příkladů z trestního práva hmotného i procesního včetně trestní odpovědnosti právnických osob byla ve třetím vydání aktualizována a doplněna na 431 příkladů.
Cena: 180,00 Kč vč. DPH
 
Případové studie z trestního práva
Bronislava Coufalová, Filip Ščerba, Zdeněk Kopečný
Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Všechny klauzurní práce jsou opatřeny řešením.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Psychologie pro právníky
Pavel Hlavinka
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám včetně klinické a forenzní psychologie. Kniha je určena především pro studenty práv.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Regulace médií
Olga Pouperová
Kniha vykládá právní podmínky vzniku oprávnění provozovat některá média (periodický tisk a rozhlasové a televizní vysílání) a meze přípustných obsahových omezení mediálních sdělení. Je určena studentům mediálního práva i zástupcům médií.
Cena: 400,00 Kč vč. DPH
 
Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve
Vojtech Vladár
Monografie představuje ucelené dílo, zaměřené na analýzu dvou významných prostředků středověkého kanonického práva exceptio spolii a actio spolii, známých také jako "Remedia spolii", a jejich vliv na vývoj církevního i světského práva.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Restoratívna justícia
Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská, Miroslava Vráblová
Monografia prináša komplexnú informáciu o fenoméne restoratívnej justicie. Autori komparujú teoretické prístupy renomovaných zahraničných autorov a upozorňujú na náročnú aplikačnú prax princípov a modelov restoratívnej justície.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov
Tomáš Strémy (ed.)
Publikace představuje sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v květnu 2017 v Trnavě.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Restoratívna justícia a alternatívne tresty v aplikačnej praxi
Tomáš Strémy (ed.)
Publikace představuje sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané v září 2015 v Trnavě.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach
Tomáš Strémy (ed.)
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, která se konala v květnu 2014 v Trnavě.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Rodičovská odpovědnost
Renáta Šínová, Lenka Westphalová, Zdeňka Králíčková a kolektiv
Monografie se zaměřuje jak na evropský rozměr rodičovské odpovědnosti, tak na její právní úpravu v občanském zákoníku a z ní vzešlé procesní souvislosti.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Rodinná mediace v České republice
Lenka Holá, Lenka Westphalová, Anna Kováčová, Ondřej Spáčil
Monografie přináší sociálně právní analýzu řešení rodinných konfliktů z pohledu mediace v České republice. Jejím cílem je postihnout zkoumané jevy interdisciplinárním přístupem, využívá tedy poznatků nejen z oboru práva.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Rozhodnutí předběžné povahy jako kompetenční výluka v soudním řádu správním
Martina Küchlerová
Monografie se zabývá aplikačními problémy rozhodnutí předběžné povahy ve správním soudnictví, která jsou právě pro svoji dočasnost či předběžnost vyloučena z přezkumné činnosti správních soudů, a nabízí jejich řešení.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů
Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák
Publikace podrobně vykládá všechny otázky souvisící s rozhodnutími orgánů činných v trestním řízení a je vybavena praktickými vzory. Třetí vydání bylo přepracováno s ohledem na nový trestní zákoník a další legislativní změny.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Rozvod manželství
Ondřej Šmíd, Renáta Šínová a kolektiv
Monografie se zabývá aktuálním společenským fenoménem po všech stránkách: od hmotněprávních podmínek přes řízení o rozvod až po domácí násilí a mediaci. Zabývá se stávající úpravou, kterou srovnává s NOZ, ZZŘS a ZMPS.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Rukověť ke studiu mezinárodního práva 1: Dokumenty
Martin Faix, Pavel Bureš, Ondřej Svaček
Rukověť je učební pomůckou pro studium mezinárodního práva. Obsahuje primární prameny a další zásadní dokumenty mezinárodního práva, některé v originálním autorském překladu.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Rukověť ke studiu mezinárodního práva 2: Praktikum
Martin Faix, Pavel Bureš, Ondřej Svaček
Praktikum slouží k aktivnímu procvičení probrané látky v rámci studia mezinárodního práva veřejného. Jeho struktura obsahově odráží jednotlivé oblasti tak, jak jsou přednášeny na českých a slovenských vysokých školách.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)
Pavel Mates, Martin Kopecký
Příručka popisuje postup v opravném řízení podle správního řádu z hlediska správních orgánů i adresátů veřejné správy. Podrobně rozebírá jednotlivé opravné prostředky z pohledu právní vědy i praxe.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Řešení bagatelních deliktů
Pavel Jiříček, Tomáš Marek
Monografie se věnuje bagatelním deliktům z hlediska jejich vymezení a postihu dle jednotlivých právních odvětví. Věnuje pozornost zejména bagatelním trestněprávním deliktům, jejichž postihem by mohlo dojít k hypertrofii trestní represe.
Cena: 240,00 Kč vč. DPH
 
Řešení přeshraničních sporů - pravomoc a autonomie vůle
Miluše Hrnčiříková (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v rámci 11. ročníku mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny v sekci zaměřené na mezinárodní právo soukromé.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Sbírka příkladů z mezinárodního práva soukromého
Petr Dobiáš a kolektiv
Publikace na základě řešených příkladů představuje metody pro správné určování a aplikaci rozhodného práva, přináší instruktivní návod ke správnému stanovení pravomoci soudů a zabývá se i mezinárodním rozhodčím řízením.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Slabikář obecné teorie práva
Ignác Antonín Hrdina
Slabikář přináší základy teorie práva; jeho předností je přehlednost a maximální možná stručnost textu. Heslovitě se zabývá otázkami, jež jsou předmětem právní antropologie, právní sociologie, právní axiologie apod.
Cena: 160,00 Kč vč. DPH
 
Sladění pracovních a rodinných rolí zaměstnanců pečujících o děti
Gabriela Halířová
Publikace se soustředí na právní nástroje, které umožňují skloubení výkonu zaměstnání a péči o rodinu. Rozebírá způsoby ochrany poskytované rodičům-zaměstnancům, rodičovský příspěvek a jednotlivá prorodinná opatření (např. dětská skupina).
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Služební poměr státních zaměstnanců
Luděk Trykar
Publikace je vyprodána.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Směnka v soudním řízení
Radim Chalupa
Příručka přináší rozbor specifik soudního řízení o zaplacení směnečného nároku - jak prostého nalézacího, tak směnečného rozkazního. Součástí výkladu je i problematika důkazního břemene a koncentrace směnečného rozkazního řízení.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Smlouva o dílo podle obchodního zákoníku
Zbyněk Pražák
Praktická příručka přináší cenné rady při uzavírání a plnění smlouvy o dílo podle obchodního zákoníku. Vysvětluje její jednotlivé aspekty z pozice objednatele i zhotovitele. Výklad je doplněn příklady z praxe a judikaturou Nejvyššího soudu.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Smluvní pokuta v ČR a Evropě
Tomáš Tintěra
Monografie se zaměřuje na řešení problematických otázek smluvní pokuty a podobných ujednání po rekodifikaci a reflektuje vývoj v rovině teorie, smluvní praxe i soudní judikatury.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Sociální práva
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Sborník příspěvků s tématikou sociálních práv jako základních lidských práv a jejich aplikace Ústavním soudem ČR.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Soudní řád správní
Vojtěch Šimíček, Lukáš Potěšil a kol.
Komentář poukazuje na změny způsobené novým občanským zákoníkem a analyzuje dopady tzv. velké novely soudního řádu správního (č. 303/2011 Sb.). Současně přibližuje neustále se vyvíjející judikaturu správních soudů.
Cena: 1.490,00 Kč vč. DPH
 
Soukromoprávní ochrana nezletilých v České republice
Jana Lindová
Monografie komplexně zpracovává problematiku ochrany sociálních práv nezletilých v soukromém právu včetně např. flexibilních forem zaměstnávání mladistvých, studentské odborné praxe a výkonu činnosti profesionálního sportovce.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Sousedská práva podle nového občanského zákoníku
Jiří Spáčil, Dušan Hrabánek a kolektiv
Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle nového občanského zákoníku. Podrobně se věnuje věcným právům. Popisuje řešení sousedských problémů podle nového občanského zákoníku, veřejného práva i použitelné judikatury.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950–2015
Václav Šmejkal
Monografie pojednává o historickém vývoji soutěžní politiky a práva evropské integrace, o jejich hnacích silách a formujících tendencích. Přehledně vykládá hlavní právní akty a rozhodnutí orgánů EU v oblasti ochrany hospodářské soutěže.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Spisová služba - 2. aktualizované vydání
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Příručka podrobně rozebírá všechny etapy výkonu spisové služby včetně ukládání dokumentů. Soustředí se též na tvorbu spisového řádu a realizaci klasické i digitální spisovny. Zohledňuje všechny novelizace předpisů účinné k 1. 8. 2017.
Cena: 560,00 Kč vč. DPH
 
Společenství vlastníků jednotek
Zbyněk Pražák
Praktická příručka pro vlastníky bytů a členy orgánů společenství vlastníků jednotek vysvětluje podstatu institutu společenství, jeho pravomoci, práva a povinnosti. Autor navrhuje řešení mnoha problémů a nabízí podrobnou argumentaci.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Spotřebitelský úvěr
Jakub Dohnal
Praktická příručka nabízí ucelený a praktický pohled na právní úpravu spotřebitelských úvěrů, doplněný čtivým teoretickým výkladem, četnou judikaturou a praktickými příklady. Unikátní pomůcka pro věřitele, dlužníky i jejich právníky.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo - zvláštní část - 2. vydání
Vladimír Sládeček, Olga Pouperová a kolektiv
Učebnice seznamuje s právní úpravou vybraných resortů a subresortů veřejné správy – s vnitřní správou, správou školství, kultury, zdravotnictví a policie a stavební správou. Nedílnou součástí výkladu je relevantní judikatura.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo hmotné. Obecná část - 2. aktualizované vydání
Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
Učebnice vykládá hmotněprávní pojmy a instituty obecné části správního práva. Mimo jiné se věnuje správním činnostem, kontrolním mechanismům a odpovědnostním vztahům ve veřejné správě.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo procesní - 5. vydání
Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Vysokoškolská učebnice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá obecnou část správního práva procesního. V pátém vydání byl text aktualizován a doplněn o aktuální judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo trestní
Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Eva Horzinková, Martin Škurek a kolektiv
Učebnice komplexně rozebírá problematiku nové právní úpravy správního práva trestního, jednotlivé instituty, jejich fungování a význam. Autoři se zabývají i srovnáním s odpovědností v trestním právu.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované a doplněné vydání
Petr Průcha
Třetí vydání oblíbeného poznámkového vydání správního řádu reaguje na legislativní změny a zapracovává novou judikaturu a závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 750,00 Kč vč. DPH
 
Správní trestání
Kateřina Frumarová a kolektiv
Kolektivní monografie se zaměřuje na oblast správního trestání v nejširším smyslu. Zabývá se odpovědností za správní delikty, věnuje se i platebním deliktům, deliktům v právu sociálního zabezpečení a v právu životního prostředí.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Státní občanství na území České republiky v minulosti a současnosti
František Emmert
Kniha komplexně a přehledně zpracovává vývoj právního institutu státního občanství na území dnešní České republiky od jeho založení až po současnost. Značný prostor je věnován současné právní úpravě – zákonu č. 186/2013 Sb.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Stavební právo veřejné a soukromé
Karel Marek, Petr Průcha
Praktická příručka přibližuje základní otázky stavebního práva podle současně účinných (rekodifikovaných) právních předpisů, a to z hlediska správního práva, veřejných zakázek a uzavírání obchodněprávních smluv.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Stavební zákon
Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv
Nový komentář ke stavebnímu zákonu zprostředkovává odborné zkušenosti autorů i judikaturu správních soudů a Ústavního soudu, metodická stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj i závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 1.390,00 Kč vč. DPH
 
Súčasný stav a nové úlohy pracovného práva
Helena Barancová, Andrea Olšovská (eds.)
Zborník z konferencie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity predstavuje komplexný náhľad významných predstaviteľov vedy na existujúci stav pracovného práva v postkrízovom období a na potrebné aj naliehavé úlohy do najbližšej budúcnosti.
Cena: 1,00 Kč vč. DPH
 
Superior Responsibility in International Criminal Law
Ondřej Svaček, Michala Chadimová, Ivana Procházková
The book analyzes the responsibility of superiors for the crimes of their subordinates under international law. Kniha analyzuje odpovědnost nadřízených za zločiny jejich podřízených podle mezinárodního práva.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Svoboda projevu: principy, meze, garance
Michal Bartoň
Kniha se věnuje fenoménu svobody projevu z pohledu hledání obecných a nadčasových rozhraničujících kritérií pro vymezení samotného projevu i pro stanovení přípustných zásahů do svobody projevu ze strany veřejné moci.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Šikana a mobing na pracovisku
Helena Barancová
Monografie je věnována pojmu šikany a mobingu v teorii a zahraniční i slovenské rozhodovací činnosti soudů a na základě podrobné právní analýzy nabízí zejména šikanovaným zaměstnancům právní řešení vzniklých situací v praxi.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Teorie práva
Petr Osina
Učebnice seznamuje studenty práva se základními právními pojmy, které obecným způsobem charakterizují právní řád a jeho fungování. Zohledňuje také změny, které přináší rekodifikace soukromého práva.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Terorismus – základní otázky trestního práva a kriminologie
Jiří Jelínek a kolektiv
Kolektivní monografie obsahuje čtrnáct kapitol, v nichž čeští i slovenští autoři rozebírají těžko uchopitelný fenomén terorismu z pohledu trestního práva a kriminologie. Snaží se definovat pojem terorismu a všímají si všech jeho aspektů.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Transcendentní pramen práva
Zdeněk Koudelka
Publikace se zabývá teorií materiálního ohniska ústavy jako nadústavní a nezměnitelnou kvalitou v ústavním právu. Tuto teorii odmítá z hlediska náboženského i demokratického.
Cena: 180,00 Kč vč. DPH
 
Trestněprávní odpovědnost ve sportu
Bronislava Coufalová, Jan Pinkava, Veronika Pochylá
Monografie se zabývá průniky sportu a práva, od trestní odpovědnosti sportovců za úrazy při sportu, přes otázky diváckého násilí, až po nelegální ovlivňování sportu zahrnující především problematiku korupce a nelegálních sázek.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté
Jiří Jelínek a kolektiv
Kolektivní monografie zevrubně zkoumá a hodnotí právní úpravu a aplikaci trestní odpovědnosti právnických osob v České i Slovenské republice po pěti letech její účinnosti a přichází s novými poznatky a podněty.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy
Jiří Jelínek a kolektiv
Monografie pojednává nejen o právním rámci trestní odpovědnosti právnických osob, ale usiluje o interdisciplinární přístup – zabývá se i širšími kriminologickými a sociologickými souvislostmi daného tématu.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo Evropské unie
Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Jana Navrátilová a kol.
Monografie poskytuje podrobný přehled o nejdůležitějších právních normách a institucích Evropské unie v oblasti trestního práva. Rozebírá unijní trestní právo hmotné (tzv. eurozločiny) i procesní včetně a mezinárodní justiční spolupráce.
Cena: 460,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky
Jiří Jelínek a kolektiv
Kolektivní monografie shrnuje poznatky a skutečnosti z oblasti právních řádů dvou sousedících zemí, členů Evropské unie, a to z pohledu práva mezinárodního, práva evropského i práva vnitrostátního.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 6. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Učebnice v šestém vydání reaguje na změny vyvolané novelizacemi trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a zohledňuje novou judikaturu. Je zpracována podle platného právního stavu k 1. 10. 2017.
Cena: 1.160,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo procesní - minulost a budoucnost
Jiří Jelínek a kolektiv
Monografie připomíná 100. výročí narození významného trestního procesualisty prof. A. Růžka. Ve třiceti kapitolách se věnuje aktuálním otázkám trestního procesu. Autorský kolektiv sestává z českých i slovenských autorů několika generací.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo procesní - 4. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 10. 2016
Jiří Jelínek a kolektiv
Základní učebnice trestního práva procesního vychází již ve čtvrtém vydání. Je aktualizována podle právního stavu k 1. říjnu 2016 a doplněna o novou judikaturu.
Cena: 1.000,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo procesní - 5. aktualizované a doplněné vydání
Jiří Jelínek a kolektiv
Základní učebnice trestního práva procesního vychází již v pátém vydání. Je aktualizována podle právního stavu k 1. březnu 2018 a doplněna o novou judikaturu.
Cena: 1.050,00 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 7. aktualizované vydání podle stavu k 1. 10. 2017
Jiří Jelínek a kolektiv
Sedmé, aktualizované vydání k 1. 10. 2017 reaguje na přijaté novelizace obou trestních kodexů a nově publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají rychlé orientaci v obsahu a smyslu jednotlivých ustanovení.
Cena: 1.480,00 Kč vč. DPH
 
Účastenství v civilním soudním řízení
Renáta Šínová, Marek Juráš
Monografie komplexně zpracovává problematiku účastenství v civilním soudním řízení podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014. Soustředí se na vymezení pojmu účastníka a jeho zákonné definice, jakož i na předpoklady účastenství.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana, 2. aktualizované a doplněné vydání
Roman Kočí
Příručka se podrobně věnuje účelovým komunikacím, zejména bránění jejich obecnému užívání a možnostmi jejich právní ochrany. Nechybí vzory správních aktů silničních správních úřadů.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Unijní právo před českými soudy
Václav Stehlík, Ondrej Hamuľák, Jan Jirásek, Helena Bončková, Michal Petr
Monografie se věnuje rozhodovací činnosti Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, Ústavního soudu a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže s ohledem na právo Evropské unie v první dekádě členství České republiky v Evropské unii.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Ústava České republiky v praxi
Radovan Suchánek, Věra Jirásková a další autoři
Příručka poukazuje z pohledu ústavní teorie na některé aspekty "života" Ústavy během 15 let její platnosti: její novelizace, naplňování cestou obecného zákonodárství a aplikace ústavními činiteli (prezidentem, Parlamentem, soudy...).
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Ústava ČR – vznik, vývoj a perspektivy
Petr Mlsna et alii
Sborník přináší ojedinělý soubor názorů našich předních ústavněprávních odborníků jak na současnou roli Ústavy ČR při řešení aktuálních ústavněprávních problémů, tak i na její postavení v budoucnosti a potřebné změny.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Ústava mezi právem a politikou
Jan Kysela
Autor originální formou otevírá problémy ústavní a právní teorie, jako je např. interpretace ústav soudy, lid jako politický aktér, suverenita státu - člena EU, důsledky konstitucionalizace, dělba moci.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Ústava 1920
Jana Čechurová, Lukáš Šlehofer a kol.
Publikace obsahuje příspěvky z konference Ústava 1920 – Vyvrcholení konstituování československého státu. Představuje nevšední spojení názorů odborníků, reprezentujících různé obory, na dobu vyvrcholení konstituování čsl. státu.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní právo a státověda I. díl
Václav Pavlíček a kolektiv
Učebnice je dílem kolektivu autorů katedry ústavního práva PF UK. V souladu s tradičním pojetím ústavního práva je obecná státověda podávána jako jeho neoddělitelná součást. Kniha je reprintem vydání z roku 1998, v Leges vychází poprvé.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní právo a státověda II. díl - 2. vydání
Václav Pavlíček a kolektiv
Učebnice ústavního práva obsahuje zevrubný výklad vývoje československé státnosti, základních ústavních institutů i lidských práv a svobod. Věnuje se též recentní změně právní úpravy volby a postavení prezidenta republiky.
Cena: 1.250,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní systém České a Polské republiky po přistoupení k Evropské unii
Věra Jirásková, Zbigniew Witkowski (eds.)
Příspěvky se věnují zamýšleným novelizacím ústav obou států a proměnám interpretace jejich ustanovení, dále např. imunitám a neslučitelnosti funkcí v ústavním právu a vztahu evropského a ústavního práva v judikatuře ústavních soudů.
Cena: 330,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní základy organizace státu
Jiří Jirásek a kolektiv
Učebnice vysvětluje jednotlivé instituty ústavního práva ČR a fungování demokratického právního státu. Věnuje se též recentnímu ústavnímu vývoji Československa. Pojednává o přímé volbě prezidenta či novém zákonu o státním občanství ČR.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Úvahy o veřejném právu
Petr Kolman
Monografie je souborem znalostí z praxe, je zaměřena zejména na problematiku správního práva procesního, dále na právo na informace ve vztahu k veřejné správě, správní právo trestní a otázky plynoucí z oblasti zadávání veřejných zakázek.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
V přiměřené lhůtě
Lukáš Hadamčík
Monografie se podrobně zabývá otázkami, jaká doba trvání soudního řízení je nepřiměřená, za jakých podmínek za to stát odpovídá a jak lze způsobenou újmu odčinit.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
VAT Frauds
Tomáš Strémy, Natalia Hangačová
The book is concerned to up-to-date issues of cross-border economic crime, particularly VAT frauds with emphasis on carousel frauds. It closely looks at cooperation between EU Member States, EU legislation as well as Slovak national law.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Věcná břemena
Jaroslav Truneček
Praktická příručka zpracovává problematiku věcných břemen u sítí veřejné infrastruktury, včetně dřívějších zákonných věcných břemen, ochranných pásem, zřizování věcných břemen vyvlastněním a dalších otázek specifických pro tuto oblast.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Věcná práva podle starého a nového občanského zákoníku
Michal Králík
Příručka shrnuje procesní a hmotněprávní aspekty ve vybraných oblastech věcných práv, opírající se o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu, a zasazuje je do výkladu jednotlivých právních institutů, se kterými se právní praxe denně setkává.
Cena: 620,00 Kč vč. DPH
 
Velký německo-český slovník pro veřejnou správu
Antonín Kaňa, ve spolupráci s Fritzem Schnabelem
Předkládaný slovník pojímá jazyk německé veřejné správy se všemi jeho zvláštnostmi. Obsahuje více než 40 tisíc německých termínů.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové
Jakub Razim
Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše. Mapuje soužití politických elit, tvořících pouto mezi otonsko-sálskou říší a přemyslovskými državami, v celé jeho právní rozmanitosti.
Cena: 520,00 Kč vč. DPH
 
Veřejná správa v zemích Visegrádské čtyřky
Vladimír Novotný a kolektiv
Publikace popisuje základní instituty organizace veřejné správy v zemích Visegradské čtyřky včetně otázek státní služby. Snahou autorů bylo zachovat jednotnou strukturu kapitol s ohledem na specifika jednotlivých zemí.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Vnější limity soudcovské interpretace a argumentace
Jana Ondřejková
Publikace se věnuje změnám v postavení soudní moci v právních a politických systémech a prosazování představ o žádoucí podobě politik prostřednictvím soudních rozhodnutí. Uvádí argumenty pro tzv. minimalismus při formulaci rozhodnutí.
Cena: 260,00 Kč vč. DPH
 
Vnitřní trh v judikatuře Evropského soudního dvora (2004–2015)
David Petrlík
Rozšíření Evropské unie o deset států mělo dopad jak na složení jejího Soudního dvora, tak i na samotný vnitřní trh. Monografie zkoumá, jak se tyto změny odrazily v judikatuře Soudního dvora právě v oblasti vnitřního trhu.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Vojtěch Cepl
Tomáš Němeček
Životopis jednoho z výrazných českých právníků Vojtěcha Cepla, bývalého soudce Ústavního soudu. Kniha obsahuje i rozhovory a jeho nejvýznamnější texty včetně překladu těch, jež vyšly pouze anglicky.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Volby, demokracie, politické svobody
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
Sborník obsahuje odborné články na téma politických práv v České republice. Zabývá se jejich limity, diskusí o podobě voleb nebo judikaturou, spojenou se zneužíváním politických svobod (pochody neonacistů, rozpuštění Dělnické strany apod.).
Cena: 260,00 Kč vč. DPH
 
Výjimečný trest
Jana Navrátilová
Monografie se komplexně zabývá problematikou výjimečného trestu odnětí svobody v českém právu, a to z hledisek filosofických, morálních, a zejména právních.
Cena: 400,00 Kč vč. DPH
 
Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě
Marek Antoš, Jan Wintr (eds.)
Příspěvky v první části sborníku se věnují nepřehlednému systému orgánů výkonné moci, od vlády přes orgány samosprávy až po soukromé osoby a korporace. Hlavním tématem druhé části je justice včetně státní správy soudů a spravedlivý proces.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Vyživovací povinnost po rekodifikaci
Daniela Kovářová
Příručka komplexně zpracovává výživné mezi manžely, rodiči a dětmi, rozvedenými manžely i dalšími příbuznými podle nového občanského zákoníku včetně vymáhání výživného a sankcí při jeho neplacení. Je doplněna vzory smluv, návrhů a podání.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Vznik a uznání státu
Pavel Bureš, Martin Faix, Ondřej Svaček
Publikace je komplexem úvah odborníků z praxe k otázce vzniku a uznání státu v dnešním světě. Autoři se v této souvislosti zaměřují poředevším na problematiku státnosti Kosova a Palestiny.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Vzory podání a smluv s vysvětlivkami - 2. aktualizované a doplněné vydání
Jan Tuláček (ed.)
Druhé vydání příručky přináší 302 vzorů žalob a jiných podání, smluv a notářských zápisů, opatřených vysvětlivkami k nové právní úpravě. Vzory si lze stáhnout v elektronické podobě z webových stránek.
Cena: 990,00 Kč vč. DPH
 
Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami
Lukáš Potěšil a kolektiv
Publikace zahrnuje jak vzory podání ke správním orgánům, tak vzory úkonů a písemností, které jsou správními orgány vyhotovovány. Celkem obsahuje 184 vzorů, které jsou ke stažení z internetu a k následné editaci.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Vzory rozhodnutí a úkonů soudů všech stupňů
Marta Škárová a kolektiv
Čtvrté vydání oblíbené knihy vzorů rozhodnutí a úkonů soudů je zcela nově zpracováno podle rekodifikovaného soukromého práva a podstatně změněného civilního řízení. Poprvé vychází v nakladatelství Leges.
Cena: 1.090,00 Kč vč. DPH
 
Vzory smluv pro podnikatelskou praxi
Daniel Hájek a kolektiv
Kolektiv autorů z advokátní praxe připravil soubor vzorových smluv pro podnikatelskou praxi vycházejících z nového občanského zákoníku. Vzory jsou k dispozici ke stažení na internetu.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva
Tomáš Doležal
Publikace se obšírně zabývá podstatou vztahu lékaře a pacienta. Tento vztah včetně práv a povinností je zkoumán také z hlediska platné právní úpravy (zejména zákona o zdravotních službách a stávajícího i nového občanského zákoníku).
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
XX. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 20 let existence konference Karlovarské právnické dny.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
XXI. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXI. mezinárodní konference Karlovarské právnické dny obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2013. Příspěvky se soustředí zejména na proměny soukromého práva v českém i evropském kontextu.
Cena: 700,00 Kč vč. DPH
 
XXII. Karlovarské právnické dny
Sborník z XXII. mezinárodní konference Karlovarské právnické dny obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2014. Příspěvky se soustředí zejména na nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Cena: 550,00 Kč vč. DPH
 
XXIII. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXIII. Karlovarských právnických dnů obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2015. Příspěvky se soustředí zejména na výklad konkrétních ustanovení rekodifikace soukromého práva.
Cena: 580,00 Kč vč. DPH
 
XXIV. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXIV. Karlovarských právnických dnů obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2016.
Cena: 630,00 Kč vč. DPH
 
XXV. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník obsahuje příspěvky významných českých, slovenských, rakouských a německých právníků, které budou uvedeny na XXV. ročníku konference Karlovarské právnické dny.
Cena: 620,00 Kč vč. DPH
 
XXV. Karlovarské právnické dny - Jubilejní sborník
Vladimír Zoufalý (ed.)
Jubilejní sborník shrnuje dosavadních 25 let existence konference Karlovarské právnické dny, včetně bohaté fotografické přílohy.
Cena: 410,00 Kč vč. DPH
 
Zahraniční vlivy a srovnávání v ústavním právu
Kristián Léko, Kristina Blažková, Jan Chmel
Kniha přináší dvě studie věnované především srovnávání v ústavním právu, nevyhýbá se však ani obecnějším otázkám po metodách, výhodách a limitech právní komparatistiky vůbec.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo
Lucia Madleňáková, Lucie Piechowiczová (ed.)
Sborník příspěvků ze 7. ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků, jejichž tématem jsou otázky vlivů zahraničních legislativních aktů, rozhodovací činnosti zahraničních soudů či jiných orgánů na vnitrostátní právo.
Cena: 460,00 Kč vč. DPH
 
Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU
Miroslava Zajíčková, Radim Boháč, Igor Večeř
Publikace přináší zcela ojedinělý podrobný výzkum otázky harmonizace z mnoha různých pohledů, doplněný o komplexní shrnutí a komparaci aktuálních právních úprav daní z příjmů a DPH ve vybraných členských státech Evropské unie.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Základní práva
Michal Bartoň, Jan Kratochvíl, Martin Kopa, M. Tomoszek, J. Jirásek, O. Svaček
Publikace je komplexním zpracováním problematiky základních, resp. lidských práv. Věnuje se jak jejich teorii, tak aplikaci a zakotvení základních práv v pozitivním právu, včetně jejich vymahatelnosti.
Cena: 750,00 Kč vč. DPH
 
Základní zásady trestního řízení - vůdčí ideje českého trestního procesu
Jiří Jelínek a kolektiv
Sborník obsahuje příspěvky přednesené v trestněprávní sekci konference Olomoucké právnické dny. Tématem jednání byly základní zásady trestního řízení, což je téma navýsost aktuální s ohledem na rekodifikační práce na novém trestním řádu.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Základy islámského práva
Petr Osina
Ojedinělá učebnice představuje základní instituty a pojmy islámského práva (zejména rodinného, dědického, trestního a finančního) včetně islámského soudnictví. Věnuje se též vzniku a vývoji islámu, pramenům práva a islámským teoriím státu.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Základy obchodního práva
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Nově zpracovaná učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva, o právu obchodních korporací a přeměnách obchodních společností a družstev. Zahrnuje také výklad hospodářské soutěže včetně kapitoly o nekalé soutěži.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Základy práva Evropské unie pro ekonomy
Vladimír Týč
Komplexní učebnice unijního práva byla aktualizována o živou problematiku posledních několika let, jako je vystoupení členského státu, migrační krize či rozpočtová a bankovní problematika.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Základy závazkového práva, 1. díl
Tomáš Tintěra, Petr Podrazil, Pavel Petr
Učebnice přehledným výkladem představuje stěžejní instituty závazkového práva ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Text je doplněn judikaturou a mnoha příklady. První díl obsahuje obecné výklady včetně smlouvy.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Základy závazkového práva. 2. díl.
Tomáš Tintěra, Petr Podrazil, Pavel Petr, Tomáš Šperka, Antonín Stanislav
Učebnice představuje stěžejní instituty závazkového práva, text je bohatě doplněn judikaturou a mnoha příklady. Druhý díl obsahuje zvláštní část závazkového práva, nejdůležitější smluvní typy a závazky z deliktů.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o geologických pracích
Ondřej Vícha
Komentář zákona o geologických pracích a souvisejích předpisů poskytuje přehled platné právní úpravy podmínek pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací na území ČR, související judikatury a prováděcích předpisů.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o mediaci
Jiří Grygar
Podrobný komentář reaguje na rekodifikaci soukromého práva a s ní souvisící novelu o. s. ř. a na nový zákon o zvláštních řízeních soudních. Je koncipován jako pomůcka nejen při aplikaci zákona v praxi, ale i ke složení zkoušek mediátora.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o mezinárodním právu soukromém - komentář
Petr Dobiáš a kolektiv
Zákon o mezinárodním právu soukromém nově upravuje např. kvalifikační problém, obcházení zákona, nutně použitelná ustanovení právních předpisů. Všechna ustanovení jsou podrobně komentována. Judikatura je uváděna v autentickém znění.
Cena: 750,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou
Filip Rigel
Podrobný komentář zákona o místním referendu a nedávno přijatého zákona o krajském referendu. Autor rozebírá klíčová ustanovení a související judikaturu, k problematickým otázkám prezentuje jednoznačné a srozumitelné závěry.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o obětech trestných činů - komentář s judikaturou
Jiří Jelínek a kolektiv
Druhé vydání úspěšného komentáře přináší rozšířený výklad zákona doplněný nejen o změny vyplývající z rekodifikace soukromého práva účinné od 1. 1. 2014, ale i o výklad k novelizaci trestního řádu a o veškeré související právní předpisy.
Cena: 550,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích
Helena Kučerová, Eva Horzinková
Podrobný komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákona o některých přestupcích upozorňuje na nejasnosti nové úpravy a nabízí řešení. Uvádí důvodovou zprávu i judikaturu správních a trestních soudů i Ústavního soudu.
Cena: 990,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Praktický komentář k zákonu č. 250/2016 Sb. (přestupkový řád)
Marta Ondrušová, Radek Ondruš, Petr Vytopil
Publikace poskytuje vyčerpávající komentář zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Jednotlivá ustanovení jsou doplněna důvodovou zprávou a odkazy na související judikaturu.
Cena: 980,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s poznámkami a vzory rozhodnutí a jiných správních aktů
Roman Kočí
Publikace přináší srozumitelný a přehledný komentář nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Výklad vychází z důvodové zprávy k zákonu a z praktických zkušeností autora s aplikací předchozího zákona o přestupcích.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydání
Roman Kočí
Nové vydání komentáře reaguje na všechny aktuální změny právní úpravy podle stavu k 1. 3. 2018, zejména na přijetí nového přestupkového zákona. Reflektuje aktuální soudní judikaturu i poznatky právní nauky a praxe.
Cena: 630,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem,
Ondřej Vícha, Vojtěch Stejskal
Zákon č. 167/2008 Sb. zakotvuje zcela nový právní režim pro prevenci ekologické újmy a její nápravu, pokud bezprostředně hrozí nebo vznikla na vybraných složkách životního prostředí. Komentář podrobně vysvětluje všechna ustanovení...
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích s komentářem a judikaturou
Stanislav Pšenička
Komentář zevrubně vykládá novelizovanou právní úpravu sdružování v politických stranách a hnutích. Pozornost věnuje zejména nově založenému Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Výklad doplňuje judikatura.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o silničním provozu s komentářem a judikaturou - 3. aktualizované vydání
Helena Kučerová
Publikace poskytuje ucelený výklad zákona o silničním provozu s bohatým výběrem judikatury. Třetí vydání reaguje na početné a zároveň významné legislativní změny titulního zákona i prováděcích předpisů.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Jiří Jelínek, Jiří Herczeg
Ve 2. vydání byl komentář hmotněprávní i procesní části aktualizován a přepracován v reakci na podněty teoretické fronty i aplikační praxe, byl prohlouben výklad základních institutů a doplněna aktuální judikatura.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o volbě prezidenta republiky
Pavel Šutka
Cílem publikace je jak popis nedostatků zákonné úpravy, tak popis míst potenciálně rizikových do budoucna. Důležitá je snaha vyvrátit některé nepravdy a mýty. Současně kniha navrhuje řešení, která by mohla stávající stav napravit.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o zadávání veřejných zakázek
I. Macek, R. Derková, D. Bartoň, K. Košťál, E. Marečková, P. Zatloukal
Komentář k novému zákonu přináší popis a průběh jednotlivých úkonů v procesu zadávání veřejných zakázek. Autoři se zaměřili na praktický přístup k této problematice, a to formou názorných příkladů a odkazů na použitelnou judikaturu.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o zvláštních řízeních soudních
Alena Macková, Ladislav Muzikář a kol.
Podrobný komentář nového procesního předpisu od renomovaných autorů reaguje již na první zkušenosti s jeho aplikací. Je zapracována novela zákonem č. 87/2015 Sb. Komentář je doplněn důvodovou zprávou a odkazy na použitelnou judikaturu.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Zásada koncentrace řízení
Klára Hamul´áková
Publikace hodnotí právní úpravu koncentrace řízení a institutů, s jejichž pomocí se v civilním procesu projevuje, včetně jejich kritického zhodnocení. Přináší odpověď na otázku, zda opravdu slouží svému účelu, tedy urychlení řízení.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Závazky a jejich zajištění
Tomáš Tintěra
Kniha přináší rozbor obecných otázek závazků z právních jednání, jako je uzavírání smluv, změna závazků či jejich zánik, jakož i pohled na jednotlivé způsoby zajištění a utvrzení v novém občanském zákoníku.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Závazky z právních jednání podle občanského zákoníku
Zbyněk Pražák, Josef Fiala, Jiří Handlar a kolektiv
Praktický komentář renomovaných autorů přináší názorově pestrý a argumentačně vyvážený výklad obecných ustanovení o závazcích a jednotlivých smluvních typů upravených v občanském zákoníku s použitím aktuální judikatury.
Cena: 2.990,00 Kč vč. DPH
 
Zbrojní průkaz - 6. aktualizované vydání k 1. 9. 2017
Jiří Záruba
Praktická příručka přináší souhrn všech právních norem a informací, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání zkoušky odborné způsobilosti žadatele o zbrojní průkaz. Testové soubory jsou doplněny klíčem.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Zdravotnická praxe a právo
Olga Sovová
Praktický průvodce právní úpravou vztahů ve zdravotnictví pojímá zdravotnické právo interdisciplinárně - uvádí též související aspekty práva občanského, pracovního, správního a trestního. Výklad je doplněn judikaturou a vzory písemností.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie
Vladimír Týč, Radim Charvát
Publikace analyzuje systémy ochrany zeměpisných označení v mezinárodním měřítku, a to v jednotlivých mezinárodních smlouvách a zejména v právu Evropské unie.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Zodpovednosť za porušenie záväzkov v obchodnom práve
Diana Treščáková
Monografie analyzuje odpovědnost, která vzniká v rámci obchodních závazkových vztahů, zejména odpovědnost za prodlení, za vady a za škodu. Obsahuje komparaci, rozbor soudní judikatury a množství příkladů z aplikační praxe.
Cena: 300,00 Kč vč. DPH
 
20 let obnovené právnické fakulty olomoucké univerzity
Filip Dienstbier (ed.)
Tato neprodejná publikace plná fotografií se vydává ku příležitosti oslav 20 let novodobé historie PF UPOL. Mimo jiné pojednává o historii a důležitých osobnostech fakulty, přibližuje také její organizaci, vědeckou činnost i výuku.
Cena: 1,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server