Autorské právo v rozhlasovém vysílání
Marek Beneš
Jedinečná publikace komplexně a přehledně rozebírá právní regulaci rozhlasového vysílání. Odborně popisuje nelehkou problematiku kolektivní správy, nové technologické výzvy, které odvětví očekává, nebo trendy v europeizaci autorského práva.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Autorský zákon
Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zibner, Michal Šalomoun, Michal Koščík, Petr Prchal, Jan Barták, Martin Valoušek, Dominika Collett, Pavel Mates, Jan Tuláček
Publikace zpracovaná zkušeným kolektivem autorů nabízí podrobný komentář k jednotlivým paragrafům autorského zákona doplněný o judikaturu a přehled souvisejících předpisů.
Cena: 1.390,00 Kč vč. DPH
 
Lidská práva v praxi obecných soudů
Jan Kratochvíl
Monografie se věnuje aplikaci základních práv v rozhodovací praxi obecných soudů, především soudů první a druhé instance. Autor vychází z rozsáhlé empirické analýzy stovek rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Nezávislost soudní moci
Vojtěch Šimíček a kolektiv
Deset různorodých příspěvků o zárukách i podceňovaných hrozbách nezávislé justice – obsazování soudů neboli court-packing, význam disentů, osobnostní předpoklady soudců, soudy za první republiky i současný stav v evropském prostoru.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení
Jiří Jelínek a kolektiv
Mezinárodní víceoborová kolektivní monografie provádí rozbor platné úpravy ochrany základních práv a svobod v trestním řízení a přináší četné náměty k jejímu zdokonalení v rámci rekodifikace trestního řádu.
Cena: 790,00 Kč vč. DPH
 
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky
Jozef Záhora, Barbora Tallová
Monografia sa venuje odpočúvaniu a záznamu telekomunikačnej prevádzky pri odhaľovaní a dokazovaní trestnej činnosti v rámci trestného konania aj podľa zákona o ochrane pred odpočúvaním. Venuje sa teoretickej aj aplikačnej problematike.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi
Záboj Horák, Petra Skřejpková (eds.)
Pocta Jiřímu Rajmundu Treterovi vychází u příležitosti 80. narozenin profesora církevního práva, konfesního práva a právních dějin církví na Právnické fakultě UK. Pocta obsahuje příspěvky 36 autorů, žáků a přátel profesora Tretery.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Právní dějiny církví
Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák
Přehledný, stručný a velmi čtivý výklad právních dějin náboženského společenství křesťanského i židovského, tedy církve a synagogy spojuje dějiny kanonického a židovského práva s dějinami právní úpravy vztahu světské i náboženské obce.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Stres a (syndrom) vyhoření u soudců
Pavel Vrcha
Publikace na aktuální téma nabízí teoretické poznatky i praktické zkušenosti s předcházením a řešením nastíněných situací dotčenými soudci, jejich kolegy a nadřízenými. Mohou v ní nalézt poučení i ostatní právnické profese.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
Jiří Jelínek a kolektiv
Osmé, aktualizované vydání k 13. březnu 2020 reaguje na přijaté novelizace obou trestních kodexů a nově publikovanou judikaturu. Poznámky napomáhají rychlé orientaci v obsahu a pochopení smyslu jednotlivých ustanovení.
Cena: 1.490,00 Kč vč. DPH
 
Ústavní soud ČR: strážce ústavy nad politikou nebo v politice?
Jana Ondřejková, Jan Malíř a kolektiv
Pro pochopení role soudů provádějících ústavní přezkum nestačí znát jejich zakotvení v ústavách nebo v judikatuře. Pohled na širší právní a zejména politický kontext, ve kterém soudy a jejich rozhodnutí působí, nabízí předkládaná publikace.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o realitním zprostředkování
Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar
Komentář k novému zákonu č. 39/2020 Sb. nabízí srozumitelný výklad jednotlivých ustanovení, ukazuje jejich význam pro praxi a objasňuje výkladové nejasnosti. Vysvětleny jsou použité pojmy i instituty a výklad je ukončen laickým shrnutím.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní
Lukáš Cisko
Publíkace nabízí komplexní pohled na důležitý institut závazkového práva, analyzuje teoretická východiska, rozebírá vývoj právní úpravy až do současnosti a s ohledem na probíhající rekodifikaci obsahuje i návrhy de lege ferenda.
Cena: 270,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server