Dějiny evropského kontinentálního práva - 4. upravené vydání
Kolektiv autorů Právnické fakulty UK
Upravené vydání učebnice přináší přehled právního vývoje na evropském kontinentu, jednak podle jednotlivých zemí a jednak srovnávací metodou v časovém průřezu. Uvádí právní dějiny církví i dějiny politických a právních učení.
Cena: 1.150,00 Kč vč. DPH
 
English for Specific Purposes
Ian David Bell
Cvičebnice pro anglickou konverzaci obsahuje novinové články na různorodá právní témata, na než navazují otázky na porozumění textu a cvičení na rozšíření a opakování slovní zásoby. Zvolená témata podněcují studenty k diskusi.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Insolvenční zákon - 3. aktualizované vydání
Jolana Maršíková a kolektiv
Publikace přináší aktuální poznámkové vydání insolvenčního zákona, zejména po rozsáhlé novele zákonem č. 64/2017 Sb., a prováděcích předpisů. Autoři uplatňují své praktické zkušenosti s jeho aplikací. Výklad je doplněn výběrem judikatury.
Cena: 1.352,00 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.690,00 Kč vč. DPH
 
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek I.
Jana Janišová, Dalibor Janiš
Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva. Materie je rozdělena do dvou svazků, hraničním článkem je série předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Komentář k moravským zemským zřízením z let 1516-1604 - Svazek II.
Jana Janišová, Dalibor Janiš
Komentář přináší základní pojednání o jednotlivých institutech zemského práva. Materie je rozdělena do dvou svazků, hraničním článkem je série předpisů pojednávajících o zvláštních kompetencích zemského hejtmana v oblasti soudnictví.
Cena: 790,00 Kč vč. DPH
 
Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře
Dana Ondrejová, David Sehnálek
Publikace podrobně analyzuje českou i evropskou právní úpravu nekalé soutěže, srovnávací a klamavé reklamy a nekalých obchodních praktik včetně mezinárodních aspektů. Shrnuje a rozebírá judikaturu Soudního dvora EU i tuzemských soudů.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana veřejného zájmu v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu
Hana Vičarová Hefnerová
Publikace se zaměřuje na ochranu veřejného zájmu ve správním soudnictví, konkrétně v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Autorka si všímá naplnění pojmu veřejný zájem v teorii i v judikatuře českých i mezinárodních soudů.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Pojišťovací právo - 2. přepracované vydání
Marie Karfíková, Vladimír Přikryl, Roman Vybíral a kolektiv
Publikace poskytuje komplexní přehled právní úpravy soukromého pojištění. Výklad problematiky je podán nejen z pohledu naší právní úpravy, ale i v kontextu unijního práva.
Cena: 520,00 Kč vč. DPH
 
Případové studie z trestního práva
Bronislava Coufalová, Filip Ščerba, Zdeněk Kopečný
Publikace přináší soubor 21 případových studií z oblasti trestního práva hmotného i procesního ve formě klauzurních prací. Všechny klauzurní práce jsou opatřeny řešením.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Psychologie pro právníky
Pavel Hlavinka
Učebnice představuje ucelenou studijní oporu ke všem základním psychologickým disciplínám včetně klinické a forenzní psychologie. Kniha je určena především pro studenty práv.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o pozemních komunikacích - 6. aktualizované vydání
Roman Kočí
Nové vydání komentáře reaguje na všechny aktuální změny právní úpravy podle stavu k 1. 3. 2018, zejména na přijetí nového přestupkového zákona. Reflektuje aktuální soudní judikaturu i poznatky právní nauky a praxe.
Cena: 630,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server