Deset let od přijetí českého trestního zákoníku
Jiří Jelínek a kolektiv
Desáté výročí přijetí českého trestního kodexu se stalo příležitostí pro řadu českých a slovenských autorů z oblasti trestního, ústavního či správního práva pro zpracování studií připomínajících toto výročí z pohledu jejich oborů.
Cena: 790,00 Kč vč. DPH
 
Dítě v rodičovském konfliktu
Romana Rogalewiczová
Příručka provází rozchodem či rozvodem rodičů z pohledu dítěte. Radí rodičům i zástupcům zúčastněných profesí (soudce, advokát, OSPOD, mediátor aj.), jak předcházet konfliktním situacím vznikajícím během rozchodu či rozvodu a jak je řešit.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace
Matěj Krupa
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt. Příručka se zabývá fenoménem sdílené ekonomiky a právním rámcem poskytování těchto služeb z pohledu práva EU a ČR.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého
Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík
Publikace zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. Dále popisuje vývoj čtyř institutů: právní jednání, cizinec, poručnictví a věcná práva.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Mezinárodní právo soukromé
Michal Malacka, Lukáš Ryšavý
Učebnice srozumitelnou formou uvádí do problematiky mezinárodního práva soukromého, vysvětluje jeho terminologii, instituty a postupy a představuje aktuální úpravu v oblasti práva rodinného, dědického nebo závazkového.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Právní postavení nezletilého uprchlíka
Dalibor Jílek a kolektiv
Kniha popisuje a kriticky rozebírá právní postavení nezletilého uprchlíka podle mezinárodního práva: procesní záruky a opatrovnictví dítěte bez doprovodu, právo dítěte na sloučení rodiny v sepětí s jeho nejlepšímmi zájmy a zajištění dítěte.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Dalibor Šelleng
Monografie uceleně vykládá právní úpravu podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a upozorňuje na některé její zvláštnosti, nedostatky a výkladové nejasnosti. Dále rozebírá koncepci přičitatelnosti a trestněprávní compliance.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Milan Boroš
Publikace se zabývá stěžejním principem trestního práva a jeho aplikací ve standardních ale i složitějších případech, jakými jsou účastenství, nepřímé pachatelství nebo lhostejnost pachatele k následkům trestného činu.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Jiří Jelínek
Monografie podrobně analyzuje vybraná problematická témata a otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR, jejich sankcionování i řízení proti nim a sumarizuje náměty a doporučení k vhodnému legislativnímu řešení.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Ústavněprávní limity trestního práva
Kolektiv autorů
Autoři z katedry trestního práva Právnické fakulty UK připravili k poctě osobnosti oblíbeného pedagoga a uznávaného advokáta doc. JUDr. Mgr. Jiřího Herczega, Ph.D., a jeho práci studie k tématům, jimž se doc. Herczeg odborně věnoval.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Vznik Československej republiky a Slovensko
Ivana Šošková a kolektív
Publikace nabízí právněhistorický pohled na jeden z nejdůležitějších momentů společných dějin českého a slovenského národa. Co vzniku republiky předcházelo a jaké problémy musela hned po svém vzniku řešit?
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
XXVII. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXVII. Karlovarských právnických dnů obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2019. Letošní ročník se zaměřil na téma procesních obstrukcí.
Cena: 650,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server