Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
Petr Dobiáš, Michal Malacka
Praktická publikace přibližuje problematiku obchodních podmínek v rámci mezinárodních obchodních vztahů a nastiňuje základní aspekty jejich užívání pro potřeby podnikatelské veřejnosti.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IX. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Devátý svazek obsahuje rozsáhlý komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.
Cena: 2.690,00 Kč vč. DPH
 
Obrana politiky II.
Petr Pithart
Autor, český politik a politolog, zapsal své přednášky pro studenty právnické fakulty o historických souvislostech konkrétních politických jevů a také o tom, co zakusil ve skutečné politice – na vrcholech moci výkonné i zákonodárné.
Cena: 250,00 Kč vč. DPH
 
Odklony v trestním řízení
Alena Tibitanzlová
Monografie zkoumá jednotlivé formy odklonu v českém trestním řízení. Akcentuje teoretická i praktická úskalí právní úpravy, rozebírá aktuální judikaturu a nabízí řešení, které by směřovalo k efektivní využitelnosti odklonů de lege ferenda.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze
Petra Zaoralová
Kniha se zabývá použitelností některých důkazů v trestním řízení a možnostem vyloučení nepoužitelného důkazu ze skutkového posouzení věci. Podrobně se věnuje výslechu obviněného a svědka a důkazům získaným pomocí informačních technologií.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Řízení o zaplacení směnečného nároku
Radim Chalupa
Rozsáhlá monografie se věnuje zvláštnostem, nástrahám a problémovým aspektům soudních řízení vedených při uplatnění směnečného nároku v prostém nalézacím řízení, a zejména pak ve směnečném rozkazním řízení.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Soudcokraté, zachránci a byrokrati
Radek Píša
Publikace pojednává o působení soudní moci ve vybraných demokratických státech s velmi rozdílným historickým vývojem. Jak justici ovlivňuje propojení s politikou? Co se skrývá pod pojmem justokracie? A co můžeme očekávat v budoucnosti?
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Trestnoprávne súvislosti ochrany života a zdravia
Miroslava Vráblová (ed.)
Sborník obsahuje příspěvky z mězinárodní vědecké konference, která se konala v září 2018 v Trnavě. Autoři ze Slovenské i České republiky diskutovali teoretické otázky i aplikační problémy trestněprávní ochrany života a zdraví.
Cena: 0,00 Kč vč. DPH
 
Vady zákonodárného procesu a zákonů v České republice, Německu a Rakousku
Marie Zámečníková
Publikace rozebírá příčiny a důsledky nepřehlednosti právního řádu u nás i v zahraničí a ukazuje možnou cestu k lepší srozumitelnosti zákonů eliminací chyb v procesu jejich tvorby.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Velký česko-německý slovník pro veřejnou správu
Antonín Kaňa
Slovník s více než 20 000 českými výrazy a jejich německými ekvivalenty představuje průvodce moderním pojmoslovím státní správy reflektujícím rozvoj veřejné správy v recentním období.
Cena: 520,00 Kč vč. DPH
 
Veřejné stavební investice
Zdeněk Dufek, Jana Korytárová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský, Jan Vaněrek, Petr Aigel, Miloslav Výskala, Martin Nový
Publikace nabízí přehledný souhrn poznatků ze stavebnictví, práva a ekonomie nezbytný pro osoby účastnící se stavebních investic s participací veřejnoprávního subjektu.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Výživné
Ondřej Šmíd, Radka Vacová a kolektiv
Monografie komplexně pojednává o vyživovací povinnosti. Podrobně vysvětluje její rozsah, oprávněné a povinné osoby, splatnost jednotlivých splátek výživného a další problémy včetně procesních a mezinárodních souvislostí.
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Základy obchodního práva
Ivana Štenglová, Jan Dědič, Milan Tomsa a kolektiv
Učebnice pojednává o základních institutech obchodního práva, o právu obchodních korporací a jejich přeměnách. Zahrnuje také výklad hospodářské soutěže včetně nekalé soutěže, veřejných zakázek, státního podniku a kolektivního investování.
Cena: 620,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server