Nejprodávanější knihy
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
Jiří Jelínek, Bronislava Coufalová, Simona Heranová, Zdeněk Kopečný, Jiří Krupička, Jiří Mulák, Vladimír Pelc, Ivana Rabinská, Filip Ščerba
Dědické právo. Kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Druhé vydání oceňované příručky, která podrobně a komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti, reaguje na legislativní změny i bohatou judikaturu věnující se jednotlivým aspektům dědického práva.
Cena: 1.890,00 Kč vč. DPH
 
Fiduciární povinnosti (povinnosti správců cizích záležitostí)
Aleš Borkovec, Lucie Josková, Petr Tomášek
Publikace analyzuje základní povinnosti správců cizích záležitostí, při čemž vychází z regulace a vývoje fiduciárních povinností v USA, SRN, Velké Británii i v ČR. Vykládá současnou právní úpravu a zabývá se i návrhy de lege ferenda.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Fotografie a právo – autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii
Martin Valoušek
Pořízení fotografie má za následek vznik právních vztahů a potenciálně i právních problémů. Jedinečná publikace rozebírá mj. práva fotografa i fotografovaného, problematiku fotografování věcí a výklad doplňuje zajímavou judikaturou.
Cena: 330,00 Kč vč. DPH
 
Listina základních práv a svobod
Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař et al.
Podrobný komentář k Listině od vskutku renomovaného kolektivu autorů vychází z judikatorní praxe Ústavního soudu, nejvyšších soudů i Evropského soudu pro lidská práva.
Cena: 3.480,00 Kč vč. DPH
 
Mezní právo a jeho rituály v době přemyslovské
Jakub Razim
Monografie se zabývá ochozem a objezdem jakožto právními rituály, jimiž se za vlády Přemyslovců obřadně před zraky publika stanovovaly meze panství. Kniha obsahuje tři případové studie hraničení na Moravě při prodeji či sporu.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Oceňování nemovitostí ve zvláštních případech
Petr Ort
Jedinečná publikace vysvětluje problematiku oceňování věcných břemen, práva stavby, staveb na cizím pozemku nebo rekonstrukcí staveb a další zvláštní případy oceňování, teorii následně prakticky propojuje se znaleckými úkoly.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Ozdravné postupy a řešení krize bank
Karolína Půlpánová
Monografie rozebírá problematiku selhávání finanční instituce a nutnosti jeho řešení takovým způsobem, aby dopady na finanční stabilitu byly minimální a nebylo zapotřebí využít k záchraně instituce veřejné prostředky.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z práva sociálního zabezpečení - 6. aktualizované vydání
Gabriela Halířová
Praktikum je určeno k procvičování znalostí z práva sociálního zabezpečení. Kapitoly rozčleněné podle jednotlivých podsystémů obsahují modelové příklady s řešením, příklady typických životních situací k řešení a kontrolní otázky.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Reakce právního systému České republiky na covidovou pandemii
Jan Kysela, Karel Řepa a kolektiv
Kniha představuje sebereflexi české právní vědy na covidovou pandemii. Soustřeďuje se především na problémy ústavního práva (a zčásti i politiky), přidává však důležitý rámec mezinárodního a evropského práva.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech
Kristina Blažková
Publikace u kazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva determinuje metodu soudního rozhodování, a soudce dělí na právní formalisty, právní pragmatisty a právní substancialisty.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Spisová služba – 3. aktualizované vydání
Miroslav Kunt, Tomáš Lechner
Příručka nabízí ucelený pohled na oblast odborné správy dokumentů, včetně všech zásadních souvislostí od nástrojů e-governmentu až po problematiku využívání archiválií. Teorii životního cyklu dokumentu spojuje s bohatou zkušeností z praxe.
Cena: 670,00 Kč vč. DPH
 
Správní soudnictví
Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek
Kniha přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Je založen na důkladné rešerši odborných zdrojů a kritickém náhledu na dílčí instituty se zvláštním zřetelem na problematická ustanovení s. ř. s.
Cena: 980,00 Kč vč. DPH
 
Střet hodnot
Filip Horák
Monografie analyzuje funkce čtyř stěžejních ústavněprávních konstruktů, důstojnosti, rovnosti, svobody a spravedlnosti, v právní argumentaci. Pomáhá osvětlit, jakým způsobem by soudy měly (a také neměly) tyto konstrukty argumentačně použív
Cena: 420,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o právu na digitální služby
Ján Matejka, Pavel Mates
Publikace nabízí podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nového právního předpisu, významného pro budoucí fungování státní správy. K výkladu jsou připojeny odkazy na relevantní judikaturu i další literaturu.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Seznam knih k objednání:
Vyplněnou tabulku
zašlete na e-mail
olomouc(zavináč)knihyleges.cz

Chci být informován o novinkách emailem
Najdete nás na:
Facebook
Doporučujeme:
H&P Akademie
KJT
GAAP.cz
 
Powered by Notia Business Server