Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku
Petr Dobiáš, Michal Malacka
Praktická publikace přibližuje problematiku obchodních podmínek v rámci mezinárodních obchodních vztahů a nastiňuje základní aspekty jejich užívání pro potřeby podnikatelské veřejnosti.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana obchodního jména a její projevy ve známkoprávní reformě EU
Helena Pullmannová
Publikace se zabývá právem na ochranou obchodního jména vyplývající z práva občanského, obchodního a z práva duševního vlastnictví a reflektuje novou úpravu EU reagující na přetrvávající rozdíly v ochraně na úrovni vnitrostátní a unijní.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Odklony v trestním řízení
Alena Tibitanzlová
Monografie zkoumá jednotlivé formy odklonu v českém trestním řízení. Akcentuje teoretická i praktická úskalí právní úpravy, rozebírá aktuální judikaturu a nabízí řešení, které by směřovalo k efektivní využitelnosti odklonů de lege ferenda.
Cena: 450,00 Kč vč. DPH
 
Právní etika
Tomáš Sobek a kolektiv
Kniha se věnuje etickým teoriím a pojmům, významným pro právní myšlení, ale i aplikované etice. Zaměřuje se na etiku právnických profesí a zkoumá praktický význam etických kodexů. Zabývá se etikou ve vztahu k médiím a etikou vědecké práce.
Cena: 620,00 Kč vč. DPH
 
Právnická osoba jako pachatel trestného činu
Dalibor Šelleng
Monografie uceleně vykládá právní úpravu podmínek vzniku trestní odpovědnosti právnických osob a upozorňuje na některé její zvláštnosti, nedostatky a výkladové nejasnosti. Dále rozebírá koncepci přičitatelnosti a trestněprávní compliance.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Psaní a prezentace odborných textů
Jan Široký a kolektiv
Publikace seznamuje s formálními i obsahovými požadavky pro psaní bakalářských, diplomových, doktorských a jiných kvalifikačních prací i odborných článků. Přináší praktické rady pro komunikaci a úspěšnou prezentaci výsledků odborné práce.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Skončenie pracovného pomeru a základné ľudské práva v judikatúre európskych súdov
Helena Barancová
Skončení pracovního poměru musí být v souladu s dobrými mravy, platné podle občanského zákoníku a nesmí být v rozporu se základními lidskými právy. Autorka rozebírá aktuální právní úpravu a judikaturu evropských soudů (ESLP a SD EU).
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Stát oběma nohama na zemi: symetrické přístupy k legitimitě státu
Matěj Gregárek
Autor předkládá na první pohled radikální tezi: „Je docela dobře myslitelné, že moderní demokratický právní stát není legitimním politickým uspořádáním," a představuje širokou škálu možností, jak na ni nahlížet.
Cena: 320,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server