Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jiří Jelínek a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Autorské právo a práva související
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Aktualizované vydání učebnice systematicky vykládá jednotlivé pojmy a instituty autorského práva, reaguje na novelizace autorského zákona a na změny v unijní úpravě. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Co na Prajzske se povědalo
Jana Schlossarková
Autorka ve svých básních a vyprávěních psaných "po našemu" i česky zachycuje příběhy a historky z Hlučínska, z minulosti i současnosti. Zvěčnila tak veselé, smutné i bizarní osudy obyvatel Hlučínska. Kniha obsahuje hlučínsko-český slovník.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Co na Prajzske se stalo
Jana Schlossarková
Autorka ve svých básních a vyprávěních psaných "po našemu" i česky zachycuje příběhy a historky z Hlučínska, z dávné i nedávné minulosti i ze současnosti. Zvěčnila tak veselé, smutné a často bizarní osudy svých příbuzných, přátel a sousedů.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Dieťa medzivojnového Slovenska
Adriana Švecová, Miriam Laclavíková
Kniha nabízí zajímavá fakta a překvapivé souvislosti vývoje institucionální péče o děti v první polovině 20. století. Zabývá se sociální politikou nové republiky, problematikou sociálně vyloučených a hendikepovaných děti nebo péčí o matky.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
English for Administrative Law
Martin Škurek, Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Učebnice angilckého jazyka zaměřena na správní právo a obecně problematiku veřejné správy. Publikace nabízí výklad jednotlivých institutů, následné přezkoušení nabytých znalostí pomocí různých druhů lingvistických cvičení a klíč řešení.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Lidská důstojnost
Filip Horák
Publikace se zabývá legislativním postavením a funkcí lidské důstojnosti v českém právu. Druhá část knihy pak představuje jedinečnou praktickou analýzu ukotvení lidské důstojnosti v českém ústavním právu a jejího použití Ústavním soudem ČR.
Cena: 260,00 Kč vč. DPH
 
Mediační, prorogační a rozhodčí doložky o řešení přeshraničních sporů
Miluše Hrnčiříková, Slavomír Halla, Michal Malacka, Lukáš Ryšavý
Publikace představuje jednotlivé typy doložek o řešení sporů a nabízí komplexní pohled na problematiku jejich platnosti. Analyzuje judikaturu i legislativní úpravu vnitrostátní, mezinárodní a unijní a upozorňuje na časté problémy.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Neoprávnené nakladanie s odpadmi
Dominika Kučerová
Publikace se zabývá trestněprávními nástroji ochrany životního prostředí, a to především ve vztahu k trestnému činu neoprávněného nakládání s odpady podle § 302 slovenského zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.
Cena: 190,00 Kč vč. DPH
 
Nestátní neziskové organizace
Šárka Kryšková
Kniha komplexně představuje problematiku účetnictví a zdaňování nestátních neziskových organizací – spolků, fundací, ústavů, církví, politických stran či veřejných vysokých škol. Obsahuje též přehledné tabulky, obrázky a konkrétní příklady.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Publikace nahlíží na silně rezonující problematiku ochrany osobnosti, soukromí a osobních údajů prizmatem ústavního, občanského i evropského práva a objasňuje vliv související legislativy na specifické situace v různých oborech.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem
Petr Dobiáš
Monografie se zabývá mezinárodním soukromým pojistým právem se zaměřením na pojištění podnikatelů, analyzuje teoretické otázky, judikaturu a nabízí řešení praktických otázek. Věnuje se i pojištění kybernetické bezpečnosti.
Cena: 580,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum pracovního práva
Petr Podrazil, Tomáš Tintěra
Praktikum je určeno studentům k prohlubování znalostí pracovního práva. Jednotlivé kapitoly obsahují stručný úvod, výňatek z vybraného soudního rozhodnutí s doplňujícími otázkami a zadání četných praktických příkladů k samostatnému řešení.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z římského práva
Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
Praktikum je studijní pomůckou pro práci na seminářích z římského práva. Nabízí výklad o civilním procesu, rodině, věcných právech, právu obligačním nebo dědickém. Třetí vydání nově vykládá recepci římského práva a římské právo trestní.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi
Silvia Treľová
Publikace se zabývá postavením žen a mužů v pracovněprávních vztazích. Zvláště se zaměřuje na podmínky zaměstnávání těhotných žen, matek a otců a opatřením proti jejich znevýhodnění v zaměstnání pramenící z těhotenství a rodičovství.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo hmotné. Obecná část
Eva Horzinková, Zdeněk Fiala
Učebnice srozumitelně vysvětluje hmotněprávní pojmy a instituty obecné části správního práva, reflektuje dopad nové právní úpravy na správněprávní odpovědnost a nabízí řadu praktických příkladů k procvičení vykládané problematiky.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
Správní právo procesní
Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Vysokoškolská učebnice přehlednou a srozumitelnou formou vykládá obecnou část správního práva procesního. Šesté vydání reaguje na novou úpravu správního trestání a zapracovává zásadní judikaturu správních soudů a Ústavního soudu.
Cena: 520,00 Kč vč. DPH
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou
Petr Průcha
Čtvrté vydání úspěšné publikace nabízí oblíbené poznámkové zpracování správního řádu, reflektuje recentní změny v právní úpravě a přináší aktualizovaný přehled související judikatury.
Cena: 780,00 Kč vč. DPH
 
Tajemství v českém právním řádu
Alena Bányaiová, Josef Benda, Daniela Kovářová, Pavel Mates, Stanislav Přibyl, František Púry, Pavel Uherek
Jedinečná publikace nahlíží na institut tajemství pohledem jednotlivých oborů. Analyzuje tajemství lékařské, advokátní, obchodní i zpovědní, neopomene institut tajemství v rodinných vztazích ani problematiku tajemství v médiích.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Teoretické aspekty obchodného registra
Jana Slivka Bedlovičová
Publikace čtenáře seznámí nejen se současnou úpravou slovenského obchodního rejstříku, ale provede jej i jeho historickým vývojem, europeizací a nabídne komparaci s úpravami ve vybraných evropských státech.
Cena: 270,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část.
Jiří Jelínek a kolektiv
Sedmé vydání oblíbené učebnice reaguje na novelizace trestního zákoníku, trestního řádu a zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Zohledňuje recentní judikaturu a kriticky se vyjadřuje ke sporným a nejasným otázkám teorie i aplikační praxe.
Cena: 1.200,00 Kč vč. DPH
 
25 let Ústavy České republiky
Vojtěch Šimíček (ed.)
Příspěvky pestré palety autorů se zabývají procesem vzniku Ústavy, vysvětlují role jeho přímých aktérů, bilancují dosud provedené změny a pojednávají o ústavním postavení vlády a soudnictví či ústavněprávní inkorporaci politických stran.
Cena: 310,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server