Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Analýza realitního trhu
Petr Ort
Jedinečná publikace popisující český realitní trh se zaměřuje na všechny jeho zvláštnosti a přináší informace nezbytné pro realitní zprostředkovatele, developery, stavební firmy i orgány státní správy a samosprávy.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Dědické právo
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Příručka podrobně a komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle aktuální úpravy hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.
Cena: 1.490,00 Kč vč. DPH
 
Deset let od přijetí českého trestního zákoníku
Jiří Jelínek a kolektiv
Desáté výročí přijetí českého trestního kodexu se stalo příležitostí pro řadu českých a slovenských autorů z oblasti trestního, ústavního či správního práva pro zpracování studií připomínajících toto výročí z pohledu jejich oborů.
Cena: 790,00 Kč vč. DPH
 
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky a jejich veřejnoprávní regulace
Matěj Krupa
Dopravní aplikace sdílené ekonomiky jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt. Příručka se zabývá fenoménem sdílené ekonomiky a právním rámcem poskytování těchto služeb z pohledu práva EU a ČR.
Cena: 280,00 Kč vč. DPH
 
Geneze kodifikací mezinárodního práva soukromého
Květoslav Růžička, Bohumil Poláček, Petr Dostalík
Publikace zachycuje novodobé kodifikace v oblasti mezinárodního práva soukromého včetně důvodových zpráv, případně i komentáře. Dále popisuje vývoj čtyř institutů: právní jednání, cizinec, poručnictví a věcná práva.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Mezinárodní právo soukromé
Michal Malacka, Lukáš Ryšavý
Učebnice srozumitelnou formou uvádí do problematiky mezinárodního práva soukromého, vysvětluje jeho terminologii, instituty a postupy a představuje aktuální úpravu v oblasti práva rodinného, dědického nebo závazkového.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Publikace nahlíží na silně rezonující problematiku ochrany osobnosti, soukromí a osobních údajů prizmatem ústavního, občanského i evropského práva a objasňuje vliv související legislativy na specifické situace v různých oborech.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem
Petr Dobiáš
Monografie se zabývá mezinárodním soukromým pojistým právem se zaměřením na pojištění podnikatelů, analyzuje teoretické otázky, judikaturu a nabízí řešení praktických otázek. Věnuje se i pojištění kybernetické bezpečnosti.
Cena: 580,00 Kč vč. DPH
 
Právní postavení nezletilého uprchlíka
Dalibor Jílek a kolektiv
Kniha popisuje a kriticky rozebírá právní postavení nezletilého uprchlíka podle mezinárodního práva: procesní záruky a opatrovnictví dítěte bez doprovodu, právo dítěte na sloučení rodiny v sepětí s jeho nejlepšímmi zájmy a zajištění dítěte.
Cena: 350,00 Kč vč. DPH
 
Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Milan Boroš
Publikace se zabývá stěžejním principem trestního práva a jeho aplikací ve standardních ale i složitějších případech, jakými jsou účastenství, nepřímé pachatelství nebo lhostejnost pachatele k následkům trestného činu.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Správní řád s poznámkami a judikaturou
Petr Průcha
Čtvrté vydání úspěšné publikace nabízí oblíbené poznámkové zpracování správního řádu, reflektuje recentní změny v právní úpravě a přináší aktualizovaný přehled související judikatury.
Cena: 780,00 Kč vč. DPH
 
Trestní odpovědnost právnických osob v České republice
Jiří Jelínek
Monografie podrobně analyzuje vybraná problematická témata a otázky právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v ČR, jejich sankcionování i řízení proti nim a sumarizuje náměty a doporučení k vhodnému legislativnímu řešení.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Ústavněprávní limity trestního práva
Kolektiv autorů
Autoři z katedry trestního práva Právnické fakulty UK připravili k poctě osobnosti oblíbeného pedagoga a uznávaného advokáta doc. JUDr. Mgr. Jiřího Herczega, Ph.D., a jeho práci studie k tématům, jimž se doc. Herczeg odborně věnoval.
Cena: 380,00 Kč vč. DPH
 
XXVII. Karlovarské právnické dny
sestavil Vladimír Zoufalý
Sborník z XXVII. Karlovarských právnických dnů obsahuje příspěvky přednesené a diskutované v rámci konference konané v červnu 2019. Letošní ročník se zaměřil na téma procesních obstrukcí.
Cena: 650,00 Kč vč. DPH
 
25 let Ústavy České republiky
Vojtěch Šimíček (ed.)
Příspěvky pestré palety autorů se zabývají procesem vzniku Ústavy, vysvětlují role jeho přímých aktérů, bilancují dosud provedené změny a pojednávají o ústavním postavení vlády a soudnictví či ústavněprávní inkorporaci politických stran.
Cena: 310,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server