Nejprodávanější knihy
Tomáš Gřivna, Rudolf Vokoun, Lukáš Bohuslav a kolektiv autorů
Eva Horzinková, Vladimír Novotný
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Jiří Jelínek a kolektiv
Jana Slivka Bedlovičová
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
Autorské právo a práva související
Jiří Srstka a kolektiv: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská
Aktualizované vydání učebnice systematicky vykládá jednotlivé pojmy a instituty autorského práva, reaguje na novelizace autorského zákona a na změny v unijní úpravě. Výklad je doplněn praktickými příklady.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Brexit v zrcadle ústavního práva
Jan Wintr, Marek Antoš (eds.)
Sborník pojednává o některých ústavněprávních, mezinárodněprávních a politologických problémech vystoupení Spojeného království z Evropské unie.
Cena: 220,00 Kč vč. DPH
 
Dělba moci v kontextu věčného hledání dobré vlády
Jan Kysela
Publikace se zabývá problematikou definice moci, jejími účinky i rizikem její degenerace, odtržení a uzavření. Zabývá se původní teorií smíšené vlády, samotnou doktrínou dělby moci i výzvami, problémy a omezeními, kterým čelí v současnosti.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
English for Administrative Law
Martin Škurek, Kamila Tozzi, Eva Přidalová
Učebnice angilckého jazyka zaměřena na správní právo a obecně problematiku veřejné správy. Publikace nabízí výklad jednotlivých institutů, následné přezkoušení nabytých znalostí pomocí různých druhů lingvistických cvičení a klíč řešení.
Cena: 290,00 Kč vč. DPH
 
Nová teorie přirozeného práva
Petr Osina
Právněfilosofický proud, známý též jako nová klasická teorie přirozeného práva nebo teorie základních hodnot, představuje publikace prostřednictvím analýzy prací jeho představitelů – J. Maritaina, G. Griseze, J. Finnise nebo R. Georga.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář
Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv
Druhé vydání úspěšné publikace zohledňuje především výstupy rozsáhlé praxe dozorových orgánů a reaguje na přijetí adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., který zajišťuje soulad české úpravy s GDPR, ale zároveň zavádí specifické národní výjimky.
Cena: 1.190,00 Kč vč. DPH
 
Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích
Jaroslav Zahradníček
Publikace analyzuje stav ochrany osobnosti zaměstnanců, jako osob ve slabším postavení, do úvah zahrnuje vývoj nových technologií, automatizaci, přítomnost monitorovacích systémů, flexibilní formy práce i prolínání osobní a pracovní sféry.
Cena: 390,00 Kč vč. DPH
 
Praktikum z římského práva
Kamila Bubelová, Petr Dostalík, Jakub Razim
Praktikum je studijní pomůckou pro práci na seminářích z římského práva. Nabízí výklad o civilním procesu, rodině, věcných právech, právu obligačním nebo dědickém. Třetí vydání nově vykládá recepci římského práva a římské právo trestní.
Cena: 360,00 Kč vč. DPH
 
Střety legitimit v Evropské unii
Jan Venclík
Autor nabízí odborně zpracovaný přehled nejzásadnějších teoretických přístupů k tématu legitimity Evropské unie, evropské integrace a problematiky související, zejména otázky demokratického deficitu v období po Lisabonské smlouvě.
Cena: 270,00 Kč vč. DPH
 
Tajemství v českém právním řádu
Alena Bányaiová, Josef Benda, Daniela Kovářová, Pavel Mates, Stanislav Přibyl, František Púry, Pavel Uherek
Jedinečná publikace nahlíží na institut tajemství pohledem jednotlivých oborů. Analyzuje tajemství lékařské, advokátní, obchodní i zpovědní, neopomene institut tajemství v rodinných vztazích ani problematiku tajemství v médiích.
Cena: 490,00 Kč vč. DPH
 
Teoretické aspekty obchodného registra
Jana Slivka Bedlovičová
Publikace čtenáře seznámí nejen se současnou úpravou slovenského obchodního rejstříku, ale provede jej i jeho historickým vývojem, europeizací a nabídne komparaci s úpravami ve vybraných evropských státech.
Cena: 270,00 Kč vč. DPH
 
Trestní právo Evropské unie
Jiří Jelínek, Tomáš Gřivna, Sergej Romža, Jana Tlapák Navrátilová, Anna Syková et al.
Druhé vydání monografie reaguje na rozvoj trestního práva Evropské unie. Pojednává o tzv. eurozločinech, o evropském veřejném žalobci, evropském zatýkacím rozkaze, problematice odpovědnosti právnických osob a mnoha dalších institutech.
Cena: 590,00 Kč vč. DPH
 
Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces
Jiří Mulák
Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces, zejména zásadám legality, oportunity a kontradiktornosti. Význam základních zásad autor spatřuje v tom, že vymezují rámec pro trestní řízení.
Cena: 480,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o obcích (obecní zřízení)
Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová
Praktický komentář k zákonu o obcích přináší podrobný a srozumitelný výklad a výběr ze související judikatury k jednotlivým ustanovením. Je založen na praktických zkušenostech autorů z oblasti teorie i praxe správního a ústavního práva.
Cena: 690,00 Kč vč. DPH
 
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o některých přestupcích s komentářem a judikaturou
Helena Kučerová, Eva Horzinková
Druhé vydání publikace nabízí podrobný komentář k oběma přestupkovým zákonům se zohledněním novelizací právní úpravy i vývoje judikatury správních soudů a Ústavního soudu ČR.
Cena: 1.290,00 Kč vč. DPH
 
 
Powered by Notia Business Server