Knihy z této edice přinášejí zevrubný komentář k jednotlivým ustanovením titulního zákona. Komentář je založen na praktických zkušenostech autorů, nevyhýbá se teoretickým úvahám a námětům de lege ferenda. Je kladen velký důraz na judikaturu.

Bytové spoluvlastnictví - Komentář k § 1158-1222 nového občanského zákoníku a k zákonu č. 67/2013 Sb.
Zbyněk Pražák
Kniha navazuje na oblíbenou příručku Společenství vlastníků jednotek. Komentář přináší podrobný výklad bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku včetně příkladů a vzorů (prohlášení vlastníka, stanov, smlouvy o výstavbě).
Cena: 304 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 380 Kč vč. DPH
 
Daňový řád s komentářem a judikaturou - 2. aktualizované a doplněné vydání
Lenka Matyášová, Marie Emilie Grossová
Komentář k podstatně novelizovanému daňovému řádu upozorňuje na souvislosti s rekodifikací soukromého práva, jakož i se změnami v jednotlivých daňových zákonech s dopady do správy daní a je doplněn aktuální i dřívější judikaturou.
Cena: 1.192 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.490 Kč vč. DPH
 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář
Jana Pattynová, Lenka Suchánková, Jiří Černý, Miroslav Růžička a kolektiv
Druhé vydání úspěšné publikace zohledňuje především výstupy rozsáhlé praxe dozorových orgánů a reaguje na přijetí adaptačního zákona č. 110/2019 Sb., který zajišťuje soulad české úpravy s GDPR, ale zároveň zavádí specifické národní výjimky.
Cena: 952 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.190 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník I. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Představujeme vám první svazek velkého komentáře k novému občanskému zákoníku. Tento svazek obsahuje výklad základních zásad a statusové právo člověka s rozsáhlou úpravou osobnostních práv.
Cena: 952 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.190 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník III. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Komentář k další části zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, obsahuje zevrubný výklad především k ustanovením o věcech a právních skutečnostech. Dále zahrnuje ustanovení o spotřebiteli, podnikateli a zastoupení.
Cena: 1.248 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.560 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IV. svazek - 2 díly
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Čtvrtý svazek komentáře přináší ve dvou dílech (IV/1 a IV/2) dosud nejrozsáhlejší zpracování rodinného práva v ČR. Autoři v rámci podrobného výkladu nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností a uvádějí i procesní souvislosti.
Cena: 2.392 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 2.990 Kč vč. DPH
 
Občanský zákoník IX. svazek
Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv
Devátý svazek obsahuje rozsáhlý komentář k závazkům z deliktů a jiných právních úkonů a k souvisejícím společným a přechodným ustanovením. Autoři upozorňují na výkladové problémy a nabízí přesvědčivá řešení aplikačních nejasností.
Cena: 2.152 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 2.690 Kč vč. DPH
 
Soudní řád správní
Vojtěch Šimíček, Lukáš Potěšil a kol.
Komentář poukazuje na změny způsobené novým občanským zákoníkem a analyzuje dopady tzv. velké novely soudního řádu správního (č. 303/2011 Sb.). Současně přibližuje neustále se vyvíjející judikaturu správních soudů.
Cena: 1.192 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.490 Kč vč. DPH
 
Stavební zákon
Petr Průcha, Jana Gregorová a kolektiv
Nový komentář ke stavebnímu zákonu zprostředkovává odborné zkušenosti autorů i judikaturu správních soudů a Ústavního soudu, metodická stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj i závěry poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu.
Cena: 1.112 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 1.390 Kč vč. DPH
 
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Jiří Jelínek, Jiří Herczeg
Ve 2. vydání byl komentář hmotněprávní i procesní části aktualizován a přepracován v reakci na podněty teoretické fronty i aplikační praxe, byl prohlouben výklad základních institutů a doplněna aktuální judikatura.
Cena: 360 Kč vč. DPH Obvyklá cena: 450 Kč vč. DPH
 
 
1 | 2 | 3 | > | >> (25)
 
Powered by Notia Business Server