Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová

Zákon o geologických pracích

s komentářem, judikaturou a prováděcími a souvisejícími předpisy

Zákon o geologických pracích
Autoři:Ondřej Vícha
Formát 145x205
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-7502-037-6
EAN: 9788075020376
Vydáno: říjen 2014  
Rozsah: 272 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 480 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 480 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Publikace obsahuje úplné znění zákona o geologických pracích s podrobným komentářem k jednotlivým ustanovením.

Komentář vychází z právního stavu ke dni 1. 8. 2014 a reaguje na všechny nedávné legislativní změny titulního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, přijaté v souvislosti s novým zákonem o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a s novým kontrolním řádem. Komentář též zohledňuje aktuální soudní judikaturu (zejména Nejvyššího správního soudu ČR a Nejvyššího soudu ČR) a rozhodovací praxi vztahující se k zákonu o geologických pracích. Kniha je doplněna rovněž podrobným seznamem související odborné literatury, metodických dokumentů a užitečných internetových zdrojů vztahujících se k dané problematice.

Pro uživatelské pohodlí je součástí knihy též úplné znění prováděcích vyhlášek k zákonu o geologických pracích a výčet ustanovení ze souvisejících právních předpisů, které se týkají právní úpravy projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací.

Publikace napomůže lepší orientaci v oblasti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, neboť poskytuje komplexní přehled o všech otázkách souvisejících s touto problematikou.

Kniha je určena právnickým či fyzickým osobám působícím v oblasti geologie, odpovědným řešitelům geologických prací, dalším autorizovaným osobám, soudním znalcům, advokátům, firemním právníkům, pracovníkům státní správy i samosprávy, vlastníkům či správcům nemovitého majetku a dalším odborníkům, kteří přicházejí s problematikou geologických prací do styku. Odpovědi na řadu otázek najde v knize i ostatní uživatelská veřejnost. Dále může kniha sloužit i jako srozumitelná pomůcka studentům vysokých a středních odborných škol a jako vítaná příručka při přípravě ke zkouškám odborné způsobilosti.

Obsah:

Zákon o geologických pracích s komentářem a judikaturou:

Část první (§ 1–§ 2)

Část druhá (§ 3–§ 4)

Část třetí (§ 5–§ 18)

Část čtvrtá (§ 19–§ 21)

Část pátá (§ 22–§ 28)

Úplná znění prováděcích vyhlášek k zákonu o geologických pracích:

1. Vyhláška MŽP č. 206/2001 Sb., o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce

2. Vyhláška MŽP č. 282/2001 Sb., o evidenci geologických prací

3. Vyhláška MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci

4. Vyhláška MŽP č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek

Vybraná ustanovení souvisejících zákonů

Seznam související literatury

Soudní judikatura

Mezinárodní dokumenty

Právní akty EU

Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

O autorovi:

JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. (1976) je odborným asistentem na katedře správního práva a správní vědy Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2011 dokončil doktorské stadium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1999 až 2012 působil jako právník na odboru legislativním Ministerstva životního prostředí ČR, kde se zabýval zejména geologickým a horním právem a související legislativou na úseku ochrany životního prostředí. Publikuje v odborných periodikách, je autorem celé řady odborných textů a spoluautorem mj. slovníku pojmů používaných v právu životního prostředí (ABF – nakladatelství ARCH, 2004), vysokoškolské učebnice práva životního prostředí (Bratislavská vysoká škola práva, 2006, 2009), praktika z práva životního prostředí (Leges, 2013), monografie Princip “znečišťovatel platí” z právního pohledu (Linde, 2014) nebo komentářů k zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (Leges, 2009) a k zákonu o ochraně ovzduší (C. H. Beck, 2013). Je členem České společnosti pro právo životního prostředí.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server