Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU

z pohledu daňové harmonizace

Základ daně z příjmů a DPH ve vybraných státech EU
Autoři:Miroslava Zajíčková, Radim Boháč, Igor Večeř
Formát 160x230
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-87576-21-2
EAN: 9788087576212
Vydáno: říjen 2012  
Rozsah: 480 stran
Dostupnost: skladem
Cena: 590 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 590 Kč vč. DPH
 
Více informací:
Anotace:

Problematika daně z příjmů a DPH je tématem, které je aktuální bez ohledu na konkrétní politické uspořádání země, neboť se jedná o skutečnost výrazně ovlivňující politické, ekonomické a sociální poměry, a to z mnoha různých aspektů. V oblasti daňových systémů jakož i konkrétních daňových soustav států můžeme zaznamenat poměrně významný vývoj. Posun spočívající především ve sbližování daňových předpisů jednotlivých států je v oblasti našeho právního řádu patrný zejména po vstupu České republiky do Evropské unie. V posledních letech se stává stále aktuálnější otázka harmonizace přímých daní na úrovni EU.

Publikace přináší zcela ojedinělý podrobný výzkum otázky harmonizace z mnoha různých pohledů, doplněný nejen o komparaci právních úprav daní z příjmů vybraných členských států EU, ale přichází i se zcela novým a bezprecedentním řešením problémů, s nimiž se harmonizace přímých daní potýká, které by mohlo být značným přínosem k nalezení kompromisu mezi členskými státy EU. V dnešní Evropské unii již nelze chápat daňové právo zcela izolovaně, ale naopak je nezbytné, s ohledem na migraci obyvatelstva za prací a vzájemnou propojenost trhů členských států, zaměřit se na analýzu daňového práva a výši daňového zatížení v ostatních členských státech EU.

Kniha obsahuje též komplexní shrnutí aktuální právní úpravy daní z příjmů a DPH ve vybraných státech Evropské unie.

Publikace se jistě stane cennou pomůckou pro teorii i praxi v oblasti právní i ekonomické.

O autorech:

JUDr. Miroslava Zajíčková, Ph.D. (*1985)

Absolvovala Právnickou fakultu UK v Praze. V rámci doktorského studia na katedře finančního práva a finanční vědy téže fakulty byla v letech 2009-2011 hlavní řešitelkou grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze GAUK č. 9815/2009 s názvem: "Základ daně ve vybraných státech Evropské unie". Autorka se věnuje akademické činnosti, v jejímž rámci se specializuje na právo daňové, a to zejména na studium a komparaci daňových systémů v členských státech Evropské unie, s důrazem na harmonizaci přímých daní v Evropské unii. K této problematice také publikovala v mnoha odborných časopisech. Dále se autorka zaměřuje na právo rozpočtové, a to zejména na problematiku rozpočtu Evropské unie. V letech 2009-2011 působila na odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR. V současné době se kromě akademické činnosti věnuje advokacii.

JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (*1979)

Je odborným asistentem katedry finančního práva a finanční vědy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od roku 2006 vykonává funkci tajemníka této katedry. V letech 2004 až 2011 vedl kurz Finančního práva na Metropolitní univerzitě Praha, o. p. s. Od roku 2007 je členem Pracovní komise pro veřejné právo II - finanční právo Legislativní rady vlády České republiky a působí v oblasti přípravy nových právních předpisů v oboru finančního práva. V roce 2010 nastoupil na Ministerstvo financí, kde působí jako zástupce ředitele odboru Daňová legislativa a je vedoucím oddělení Legislativa přímých daní. V letech 2006 až 2012 byl členem pracovní skupiny Právo a bezpečnostní obory a od roku 2012 je členem a tajemníkem pracovní skupiny Právo a veřejná správa Akreditační komise. Specializuje se na rozpočtové právo, daňové, poplatkové a celní právo a otázky subjektů finančního práva. Pravidelně publikuje v odborném tisku a je spoluautorem knih Daňový receptář (Praha : LexisNexis, 2004) a Rozpočtové právo (Praha : C. H. Beck, 2007). V letech 2004-2006 byl hlavním řešitelem grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze GAUK 543/2004/A-TFP/PF s názvem: "Právní aspekty rozpočtového hospodaření." Je členem Centra Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej v Białystoku (Polsko). Je členem redakčních rad časopisů Právník a Daně a finance.

JUDr. Igor Večeř, Ph.D. (*1979)

Je absolventem doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Obchodní právo, na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2011 byl spoluřešitelem grantu Grantové agentury Univerzity Karlovy v Praze GAUK č. 9815/2009 s názvem: "Základ daně ve vybraných státech Evropské unie". V odborné teorii se zaměřuje na problematiku podnikového práva s akcentem na právní úpravu ve vybraných státech západní Evropy a ve Spojených státech amerických. Je autorem mnoha odborných článků a tezí. Od roku 2007 působí na Vysoké škole aplikovaného práva.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server