Nejprodávanější knihy
Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš
Jana Schlossarková
Jana Schlossarková
Romana Rogalewiczová
Pavel Mates, Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová
Jan Široký a kolektiv
Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Restoratívna justícia a alternatívne tresty v teoretických súvislostiach
Autoři:Tomáš Strémy (ed.)
Formát 145x205
Vazba: V8
ISBN: 978-80-7502-034-5
EAN: 9788075020345
Vydáno: srpen 2014  
Rozsah: 544 stran
Dostupnost: neprodejné
Cena: 0 Kč vč. DPH
 
Obvyklá cena: 0 Kč vč. DPH
 
Více informací:

Kniha je neprodejná, ve formátu PDF si ji zdarma stáhněte zde: Restoratívna justícia v teoretických súvislostiach.

Z recenzních posudků:

Ide o tému, ktorá vôbec nestráca na svojej aktuálnosti a na potrebe riešenia mnohých problémov, ktoré stále majú svoje nevyčerpateľné dno. Spracovanie tejto problematiky si vyžaduje dôkladné zvládnutie predovšetkým teoretických a literárnych poznatkov. Autori pri spracovaní svojich príspevkov vychádzali z dostatočného množstva literárnych prameňov – domácich i zahraničných… Zvolenú tématiku zborníka, ako i celkový obsah jednotlivých článkov hodnotím vo všeobecnej rovine pozitívne.

Doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Posudzovaný zborník príspevkov ako celok, ako aj jednotlivé príspevky tvoriace jeho obsah, predstavujú vzhľadom na kvalitu, množstvo, originalitu a argumentačnú vyváženosť prinášaných informácií zásadný vklad pri hodnotení skúmanej problematiky. Prinášané informácie nie sú len obohatením poznania skúmanej problematiky, ale vytvárajú predpoklad pre odbornú polemiku a hľadanie ďalších smerov jej poznávania… Okrem toho je v časti príspevkov skúmaná problematika spracovaná nielen v teoretickej rovine, ale aj v rovine aplikačnej praxe. Možno teda povedať, že časť príspevkov svojím obsahom presahuje rámec teoretických súvislostí skúmanej problematiky, tak ako to naznačuje názov zborníka. Táto skutočnosť však nie je v konečnom dôsledku chybou, ale skôr prednosťou.

doc. JUDr. Peter Polák, PhD., Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva

Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie vznikol s finančnou podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja v rámci riešenia projektu s názvom „Restoratívna justícia a systém alternatívnych trestov v podmienkach Slovenskej republiky“, projekt číslo APVV-0179-12, zodpovedný riešiteľ projektu doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Oznámit změnu dostupnosti zboží na:  Odeslat
 
Powered by Notia Business Server